Návrh kandidátov do študentskej časti akademického senátu FRI UNIZA | Aktualita

Návrh kandidátov do študentskej časti akademického senátu FRI UNIZA

Vážení členovia akademickej obce,

Akademický senát Fakulty riadenia a informatiky UNIZA (AS FRI UNIZA) v súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, Štatútom ŽU a Zásadami volieb do akademického senátu vyhlasuje nové voľby na Fakulte riadenia a informatiky (FRI) do študentskej časti AS FRI UNIZA.

Z tohto dôvodu je možné v termíne od 9.10.2017 do 23.10.2017 podávať písomné návrhy kandidátov na členov študentskej časti Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky UNIZA vo forme kandidačných lístkov.

Právo kandidovať za člena študentskej časti AS FRI UNIZA má každý študent FRI v dennej forme štúdia. V prípade záujmu o kandidatúru je nutné vyplniť kandidačný lístok  a odovzdať ho niektorému z členov volebnej komisie  alebo na študijnom oddelení fakulty najneskôr v deň stanovený harmonogramom ako posledný deň odovzdania kandidačných lístkov.
V prípade nejasností ma môžete kontaktovať mailom: znegva.ubyhopvx@sev.havmn.fx alebo osobne  v miestnosti B7 od 8:00 do 13:00.

Kandidačná listina bude zverejnená  30.10.2017  spoločne s termínom konania volieb.