Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské

Školský rok: 2016 / 2017 | 2017 / 2018 | 2018 / 2019

Google Calendar

Školský rok: 2017 / 2018
01.09.2017 Začiatok akademického roka 2017.
01.09.2017 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2017 - 06.09.2017

Pridávanie a odoberanie predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný  semester akademického roka 2017/2018.

04.09.2017

Zápis na doktorandské štúdium

07.09.2017 Zápis do druhého ročníka inžinierskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka.
08.09.2017 Zápis do prvého ročníka inžinierskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka.
11.09.2017 Zápis do tretieho ročníka bakalárskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka.
12.09.2017 Zápis do druhého ročníka bakalárskeho štúdia.
13.09.2017 Zápis do rovnakého prvého a rovnakého druhého ročníka bakalárskeho štúdia. Dodatočný zápis do 1. ročníka bakalárskeho štúdia pre novoprijatých študentov.
18.09.2017

Spracovanie "Individuálneho študijného plánu doktoranda" školiteľmi

18.09.2017

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške denných doktorandov

21.09.2017 Otvorenie prípravného kurzu pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
22.09.2017 Termín dodatočného zápisu výberových predmetov pre novoprijatých prvákov bakalárskeho štúdia cez systém VZDELÁVANIE.
22.09.2017 Slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov zapísaných do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
22.09.2017 Ukončenie prípravného kurzu pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
25.09.2017 Predpokladaný začiatok vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2017.
31.10.2017 Posledný termín prihlášky na štátnu skúšku v zimnom termíne príslušného akademického roka.
31.10.2017 Posledný termín registrácie záverečnej (bakalárskej a diplomovej) práce obhajovanej v danom akademickom roku elektronicky cez systém záverečné práce.
06.11.2017 - 10.11.2017

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - predmet Projekt 1

06.11.2017 - 10.11.2017

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - predmety Projekt 2, Projekt 4

13.11.2017 - 16.11.2017

Dizertačné skúšky denných doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky denných doktorandov z predmetu "Predmet špecializácie"

24.11.2017 Posledný termín odovzdania záverečnej práce na posúdenie vedúcemu práce na zimný termín štátnych skúšok.
04.12.2017 - 05.12.2017

Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 1

06.12.2017 - 07.12.2017

Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Projekt 2 a Projekt 4

07.12.2017 Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych a inžinierskych prác na študijnom oddelení fakulty v čase od 8.00 do 13.00 pri konaní štátnej skúšky v zimnom termíne príslušného akademického roka. Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho a tretieho ročníka bakalárskeho štúdia - odovzdanie výkazu o štúdiu.
18.12.2017 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v zimnom termíne.
22.12.2017 Ukončenie vyučovania v zimnom semestri.
27.12.2017 - 05.01.2018

Prázdniny doktorandov

08.01.2018 - 12.01.2018

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - predmet Projekt 5

08.01.2018 - 12.01.2018

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - predmet Projekt 5

08.01.2018 - 12.01.2018

Odovzdanie dizertačnej práce školiteľovi - denní + externí doktorandi - k predmetu Projekt 5

08.01.2018 - 12.01.2018

Prihlásenie sa na štátne skúšky z povinných predmetov doktorandského štúdia

08.01.2018 Začiatok skúšobného obdobia zimného semestra.
10.01.2018 - 11.01.2018 Zimný termín konania štátnych skúšok.
22.01.2018 - 26.01.2018

Štátne skúšky z povinných predmetov k dizertačnej skúške

31.01.2018

Výzva pre školiteľov na vypísanie tém dizertačných prác pre akademický rok 2018/2019

01.02.2018 Zverejnenie tém projektovej výučby pre nasledujúci akademický rok.
05.02.2018 - 12.02.2018 Pridávanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre letný termín príslušného akademického roka.
12.02.2018 - 13.02.2018

Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 5

14.02.2018 - 15.02.2018

Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 5

14.02.2018 Prezentácia projektovej výučby v inžinierskom štúdiu.
16.02.2018 - 16.02.2018

Deň otvorených dverí

16.02.2018 Ukončenie skúšobného obdobia zimného semestra.
19.02.2018 Začiatok vyučovania v letnom semestri.
23.02.2018 Posledný termín prihlášky na štátnu skúšku v letnom termíne (tlačivo je v systéme „Záverečné práce“.).
08.03.2018 Posledný termín záväzného prihlásenia výberových predmetov študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na nasledujúci akademický rok cez celoškolský systém VZDELÁVANIE.
12.03.2018 - 16.03.2018

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - predmet Projekt 1

12.03.2018 - 16.03.2018

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - predmety Projekt 2, Projekt 4

12.03.2018 - 29.03.2018 Predbežný termín stretnutia s prodekanom pre vzdelávanie a odovzdanie zadaní bakalárskych resp. diplomových prác.
31.03.2018

Zverejnenie tém dizertačných prác pre akademický rok 2018/2019

31.03.2018

Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2018/2019

31.03.2018 Ukončenie prijímania prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium v ďalšom akademickom roku.
09.04.2018

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške externých doktorandov

10.04.2018 - 11.04.2018

Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 1

12.04.2018 - 13.04.2018

Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Projekt 2 a Projekt 4

13.04.2018 Posledný termín odovzdania inžinierskej záverečnej práce na posúdenie vedúcemu záverečnej práce.
20.04.2018 Posledný termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce na posúdenie vedúcemu záverečnej práce.
23.04.2018

Posledný termín na odovzdanie dizertačných prác na obhajobu

02.05.2018 Stanovený termín na odovzdanie inžinierskych prác na študijnom referáte fakulty v čase od 8.00 do 14.00 pri konaní štátnej skúšky v letnom termíne príslušného akademického roka druhého ročníka inžinierskeho štúdia.
09.05.2018 Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych prác na študijnom referáte fakulty v čase od 8.00 do 14.00 pri konaní štátnej skúšky v letnom termíne príslušného akademického roka tretieho ročníka bakalárskeho štúdia.
18.05.2018 Ukončenie vyučovania v letnom semestri.
21.05.2018 Začiatok skúšobného obdobia letného semestra.
29.05.2018 Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho štúdia a uzatvorenie tretieho ročníka bakalárskeho štúdia - odovzdanie výkazu o štúdiu.
31.05.2018

Posledný termín na odovzdanie prihlášok na doktorandské štúdium pre akademický rok 2018/2019

04.06.2018 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v letnom termíne.
07.06.2018 Prijímacie skúšky do prvého ročníka inžinierskeho štúdia.
08.06.2018 - 11.06.2018

Dizertačné skúšky externých doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky externých doktorandov z "Predmetu špecializácie"

12.06.2018 - 13.06.2018 Letný termín konania štátnych skúšok.
14.06.2018 Prijímacie skúšky do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
15.06.2018

Posledný termín na oznámenie dohodnutého mena oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške školiteľom na referát pre doktorandské štúdium a kariérny rast

15.06.2018 - 20.06.2018 Letný termín konania štátnych skúšok.
21.06.2018 - 22.06.2018

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

28.06.2018 Promócie pre študentov druhého stupňa.
29.06.2018 Promócie pre študentov prvého stupňa.
03.07.2018 - 04.07.2018 Zápis do prvého ročníka bakalárskeho štúdia pre novoprijatých študentov.
06.07.2018 Prijímacie konanie na štúdium v inžinierskych programoch.
13.07.2018 Ukončenie skúšobného obdobia letného semestra.
13.07.2018 Posledný termín podania žiadosti o uzavretie ročníka (odovzdanie indexu na študijnom referáte). Od tohto termínu až do začiatku vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2018 nie je možné konať skúšky, ani žiadať o uzavretie ročníka.
14.07.2018 28. výročie vzniku FRI.
16.07.2018 - 10.08.2018

Prázdniny doktorandov

15.08.2018

Posledný termín na odovzdanie "Ročného hodnotenia doktoranda"

15.08.2018 - 31.08.2018

Obhajoby dizertačných prác

30.08.2018 - 05.09.2018 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2018/2019.
01.09.2018 Začiatok akademického roka 2018.
01.09.2018 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2018 - 05.09.2018 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2018/2019.