Podstata a predmety štátnej skúšky pre jednotl. št. programy

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY: INFORMATIKA, POČÍTAČOVÉ INŽINIERSTVO, MANAŽMENT

Jadrom štátnej skúšky v bakalárskych študijných programoch je obhajoba bakalárskej práca a rozprava k nej. Predmetom rozpravy sú otázky viažuce sa k téme bakalárskej práce s dôrazom na predmety patriace do jadra študijného programu.

5SB03 - Informatika

 • Operačné systémy (5BS01)
 • Modelovanie a simulácia (5BA13)
 • Objektové programovanie (5BI23)

a podľa zamerania jeden z predmetov:

 • Softvérové inžinierstvo (5BS03)
 • Počítačové siete (5BN03 a 5BN04)
 • Modelovanie a optimalizácia (5BA06)

5SB04 - Počítačové inžinierstvo

 • Elektronika (5BF07)
 • Logické systémy (5BH01)
 • Číslicové počítače (5BH18)
 • Číslicové systémy (5BH04)
 • Elektronické systémy (5BH05)
 • Teória automatického riadenia 1 (5BH08)
 • Matematická analýza (5BF11 a 5BF12)
 • Programovanie (5BI01, 5BI02, 5BI03, 5BI23 a BS01)

5SB05 – Manažment

 • Manažment (5BM01)
 • Marketing (5BE06)
 • Základy ekonomickej teórie (5BE01)