Fakultné pravidlá pre program Erasmus+ a iné programy


Fakultný koordinátor Erasmus+
doc. Ing. Peter Márton, PhD. - tel.: +421 41 513 4053, e-mail: Peter.Marton (et) fri.uniza.sk

Fakultná administrátorka Erasmus+
Ing. Mária Přikrylová, PhD. - tel.: +421 41 513 4520, e-mail: Maria.Prikrylova (et) fri.uniza.sk


ERASMUS+ je program financovaný Európskou úniou, ktorý je zameraný na podporu mobility a výmenu študentov a učiteľov medzi európskymi univerzitami. Dĺžka pobytu/štúdia je 3-12 mesiacov, pričom pobyt je realizovaný na partnerskej inštitúcii (zoznam partnerov FRI , mapa je na konci tejto strany), s ktorou má FRI ŽU uzatvorenú bilaterálnu dohodu.

Študenti Fakulty riadenia a informatiky môžu v zahraničí študovať aj v rámci iných programov a štipendií (napr. Národný štipendijný program, štipendiá získané cez SAIA, IAESTE, bilaterálne dohody s partnerskými univerzitami, a pod.)

I. Základné pravidlá

  • Ste riadny študent FRI s ukončeným prvým ročníkom bakalárskeho štúdia (resp. predpokladá sa, že ho riadne ukončíte) - v tom prípade sa môžete prihlásiť na študijný pobyt. Študenti prvého ročníka sa môžu ešte v zimnom semestri zaujímať o miesta náhradníkov pre stáže v zahraničí.
  • Máte jazykové predpoklady pre absolvovanie pobytu. (nie všetky mobility sú v anglickom jazyku; jazyk mobility na univerzitách v Nemecku, Francúzsku, Španielsku a Taliansku si treba vopred overiť).
  • V prípade 3. ročníka Bc. štúdia je nutné skoordinovať termín návratu s termínom ukončenia štúdia. To platí aj pre 2. ročník Ing. štúdia.
  • Študent 3. ročníka Bc. štúdia nemôže absolvovať Erasmus+ stáž cez letné prázdniny. Študenti, ktorí by boli počas plánovanej mobility v 2. ročníku Ing. štúdia, sú nominovaní iba ako náhradníci.
  • Uznanie predmetov/kreditov: predmety zapísané na zahraničnej univerzite treba vopred prediskutovať s garantom študijného odboru a garantom predmetu, ktorý by ste chceli štúdiom v zahraničí nahradiť. Dohodnuté uznanie predmetu potvrdí vyučujúci/garant na predpísanom tlačive. Na partnerskej univerzite je možné študovať aj iné predmety, než len tie, ktoré sú v ponuke v učebných plánoch študijných programov otvorených na FRI. V tom prípade však neabsolvované povinné a voliteľné predmety zo študijného plánu platného na FRI treba doštudovať, zvyčajne o rok neskôr. Študent môže v tomto prípade požiadať o odpustenie poplatku za nadštandardnú dĺžku vysokoškolského štúdia.
  • Výška grantu je daná pravidlami UNIZA pre prijímaciu krajinu; závisí od dĺžky pobytu a krajiny. Poberatelia sociálneho štipendia môžu požiadať o navýšenie štipendia.
  • Grant je možné prideliť až po 1. septembri. Napr. do Fínska sa cestuje už koncom augusta a počas augusta študent nemôže poberať štipendium.
  • Minimálna dĺžka študijného pobytu sú 3 mesiace, stáže 2 mesiace maximálna 12 mesiacov. Financovanie sa poskytuje zvyčajne maximálne na 4,5 mesiaca.
  • Študent má nárok na vycestovanie na mobilitu v rámci programu ERASMUS+ na maximálne 12 mesiacov za každý stupeň štúdia.

II. Postup pri prihlasovaní sa na mobilitu

Pre prihlásenie sa do výberového konania na mobility v príslušnom akademickom roku je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku elektronicky na adresu pani Márie Přikrylovej (fakultná administrátorka Erasmus+), v kópii na pána Petra Mártona (fakultný koordinátor Erasmus+). Sú to dokumenty:

Termín podania žiadosti pre aktuálny akademický rok je oznámený na fakultnej stránke v sekcii "Novinky", na nástenke pri informačnom centra FRI a tiež na facebookovom profile FRI.

III. Výber predmetov pre študijný pobyt

Študent si po nominácii na študijný pobyt pripraví dokument "Zmluva o štúdiu (Learning agreement)". Študent si vyberie predmety, ktoré bude študovať na partnerskej univerzite. Vybrané predmety si nechá odsúhlasiť koordinátorom Erasmus+ na partnerskej univerzite.

V prípade, že si nominovaný študent chce na partnerskej univerzite zapísať predmet, ktorý si bude chcieť dať po skončení mobility uznať ako povinný alebo povinne voliteľný:
1.  navštívi študent vyučujúceho ešte pred vycestovaním (pred podpísaním tzv. zmluvy o štúdiu medzi ním, FRI a partnerskou univerzitou),
2.  študent vyučujúcemu predloží informačný list predmetu vyučovaného na partnerskej univerzite,
3.  vyučujúci posúdi obsah predmetu,
4.  v prípade dostatočnej zhody obsahu predmetu vyučovaného na FRI a predmetu vyučovaného na partnerskej univerzite podpíše vyučujúci študentovi dokument o uznaní predmetu po návrate z mobility.

IV. Tlačivá pre dohodu o štúdiu/stáži a uznanie predmetov

Learning agreement - študijný pobyt 
Learning agreement - stáž 
Žiadosť o uznanie predmetov - pred podpísaním Zmluvy o štúdiu 
Žiadosť o uznanie predmetov - po návrate zo študijného pobytu 

Osobné konzultácie

Osobné konzultácie sú možné u pani Přikrylovej (Informačné centrum).