Informácia pre študentov bakalárskeho štúdia ku kreditovému systému štúdia

Pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia ponúkame jednoduchý prehľad základných informácií pre lepšiu orientáciu v kreditovom systéme štúdia.

Počas trojročného bakalárskeho štúdia (štandardná dĺžka štúdia) je potrebné minimálne dosiahnuť 180 kreditov. Keď sa to vydelí rokmi štúdia, tak dostaneme odporúčaný počet kreditov za jeden ročník, t.j. 60 kreditov. Je potrebné uviesť, že tento odporúčaný počet kreditov nie je podmienkou pre pokračovanie v štúdiu vo vyššom ročníku. Je v plnej kompetencii študenta, aby si nastavil štúdium a naplánoval svoje študijné povinnosti tak, aby na konci štúdia dosiahol požadovaný počet 180 kreditov.

Študentom prvého ročníka odporúčame, aby sa zamerali najmä na úspešné absolvovanie povinných predmetov. Vo väčšine prípadov (odporúčame) si študenti volia povinne voliteľné a výberové predmety až v druhom a tretom ročníku, kde je ich ponuka oveľa širšia a často majú predmety aj viac kreditov. Preto nie je potrebné robiť paniku, ak v prvom ročníku štúdia nedosiahne študent 60 kreditov.

Samozrejme sú však stanovené minimálne počty kreditov, ktoré musí študent dosiahnuť, aby mohol postúpiť do vyššieho ročníka alebo aspoň opakovať ročník. A práve tieto počty sú pre študentov prvého ročníka veľmi dôležité. Viac informácií nájdete v Metodickom usmernení č. 3/2016 k priebehu vysokoškolského štúdia. Základné informácie ponúkame v prehľadnej tabuľke:

Ročník
Minimálny počet kreditov
Postup do 2. ročníka bakalárskeho štúdia
40
Postup do 3. ročníka bakalárskeho štúdia
80
Opätovný zápis do 1. ročníka bakalárskeho štúdia
20
Opätovný zápis do 2. ročníka bakalárskeho štúdia
60
Opätovný zápis do 3. ročníka bakalárskeho štúdia
100

Druhý dôležitý údaj, ktorý musia študenti sledovať, je minimálny počet kreditov za povinne voliteľné predmety, ktoré treba dosiahnuť za celé štúdium. Tu je potrebné mať vždy na mysli, že povinne voliteľné predmety sú definované v rámci študentovho študijného programu. Ak si študent navolí povinne voliteľné predmety z iného študijného programu a v jeho študijnom programe, ktorý študuje, sa nenachádzajú, kredity z nich sú pre neho započítané len ako za voliteľné predmety.

Preto študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia študijných programov Informatika, Informatika a riadenie, Informačné a sieťové technológie, Počítačové inžinierstvo upozorňujeme, že predmety Právne aspekty podnikania 1, Právne aspekty podnikania 2, Elektronické spracovanie a prezentácia dokumentov sú pre tieto študijné programy voliteľné predmety, nie povinne voliteľné predmety. Povinne voliteľné sú tieto predmety len pre študijný program Manažment. Študenti študijných programov Informatika, Informatika a riadenie, Informačné a sieťové technológie, Počítačové inžinierstvo si vyberajú povinné voliteľné predmety až od druhého ročníka. Povinne voliteľné predmety v prvom ročníku majú len študenti študijného programu Manažment. Ak si v prvom ročníku študenti nezapíšu alebo sa kvôli naplnenej kapacite nedostanú na povinne voliteľné predmety, nie je to vôbec problém. Vo februári 2021 si budú vyberať povinne voliteľné a voliteľné predmety do druhého ročníka, kde je oveľa väčšia ponuka predmetov aj s vyšším počtom kreditov a miesto v predmetoch na základe objednania budú mať garantované. Výnimkou je len pár predmetov, kde je obmedzená kapacita.

Aj u povinne voliteľných predmetoch je stanovený minimálny počet kreditov, ktorý musí študent v danom študijnom programe dosiahnuť počas celého štúdia (zvyčajne 3 roky). Pre lepšiu orientáciu prikladáme tabuľku.

Študijný program
Minimálny počet kreditov za povinne voliteľné predmety
Informatika
15
Informatika a riadenie
20 (pričom zo skupiny predmetov A minimálne 10)
Informačné a sieťové technológie
20
Manažment
15
Počítačové inžinierstvo
15
Zhrnutie:

  • V prvom ročníku je dôležité sa zamerať na úspešné absolvovanie povinných predmetov.
  • Je potrebné si vybrať primeraný počet voliteľných predmetov, aby študenti mali časový priestor sa venovať dôležitým povinným predmetom.
  • Študovať je potrebné od prvého až po posledný týždeň semestra, čím študenti zvyšujú ich pravdepodobnosť úspešného absolvovania predmetov.
  • V prípade, že vzniknú nejaké problémy vo výučbe, ihneď študenti kontaktujú prodekana pre vzdelávanie, aby sa situácia čo možno najskôr vyriešila.
  • V prípade potreby je možné zorganizovať workshopy, kde študenti z vyšších ročníkov (FRI club) môžu doučiť študentov prvých ročníkov.
  • Všetkým študentom prvého ročníka odporúčame si prečítať Študijný poriadok FRI UNIZA.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI