Predstavenie diplomových prác ocenených CENOU DEKANA v akademickom roku 2020/2021

Predstavujeme Vám diplomové práce obhájené v akademickom roku 2020/2021 ocenené CENOU DEKANA. Ide o excelentné práce, ktoré boli nominované predsedami skúšobných komisií. Veríme, že budú inšpiráciou pre študentov končiacich v akademickom roku 2021/2022. Pripomíname, že záverečné práce je možné si vypožičať v Informačnom centre fakulty.

Oceneným absolventom/absolventkám blahoželáme a prajeme im veľa úspechov. Chceli by sme sa touto cestou poďakovať aj vedúcim prác za ich vedenie.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: INFORMAČNÉ SYSTÉMY

Absolvent:
Ing. Michal Lichner
Názov práce:
Testovanie robustnosti dopravnej siete
Vedúci práce:
Mgr. Peter Czimmermann, PhD.
Stručný popis:
Práca bola zameraná na testovanie robustnosti dopravných sietí vzhľadom na umiestnenie stredísk vozidiel prvej pomoci. Hlavným cieľom je návrh algoritmov umožňujúcich efektívnu identifikáciu najdôležitejších cestných úsekov pre zabezpečenie dostupnosti vybraných služieb v sledovanom regióne. Súčasťou práce je aj testovanie navrhnutých postupov na skutočných dopravných sieťach prostredníctvom vytvoreného softvérového nástroja.

Absolvent:
Ing. Marek Víglaš
Názov práce:
Softvérový informačný systém pre spracovanie a vizualizáciu tokov cestujúcich verejnou autobusovou dopravou
Vedúci práce:
doc. Ing. Marek Kvet, PhD.
Stručný popis:
Práca sa zaoberá vývojom komplexného softvérového informačného systému pre spracovanie a vizualizáciu tokov cestujúcich verejnou autobusovou dopravou. Účelom tohto softvérového systému je najmä podporiť procesy riadenia, plánovania a zlepšovania kvality dopravy. Súčasťou práce je hĺbková analýza preberanej problematiky a metód využívaných pre vizualizáciou priestorových interakcií a viacrozmerných dát.
Absolvent:
Ing. Martin Forgáč
Názov práce:
Skúšací systém – správa a vyhodnotenie dát
Vedúci práce:
doc. Ing. Michal Kvet, PhD.
Stručný popis:
Cieľom práce bolo analyzovať a rozšíriť existujúci skúšací systém o nové funkcionality. Úlohou bolo navrhnúť a následne implementovať do systému modul pre komplexnú správu dát. Systém obsahuje možnosť automatického vytvorenia štatistík výsledkov testov ako aj samotného predmetu, ktoré možno exportovať v podobe grafov a reportov.
Absolvent:
Ing. Peter Bugala
Názov práce:
Rozšírenie a úprava podpornej webovej aplikácie pre sebahodnotenie študentov
Vedúca práce:
Ing. Monika Václavková, PhD.
Stručný popis:
Cieľom práce bolo na základe používateľských požiadaviek a súčasného stavu aplikácie navrhnúť a implementovať rozšírenie a úpravu webovej aplikácie zameranej na podporu formatívneho hodnotenia vo vyučovacom procese s použitím informačno-komunikačných technológií.
Absolvent:
Ing. Peter Šeliga
Názov práce:
Aplikácia dataminingových algoritmov na údajoch z komponentov zabezpečovacích systémov
Vedúci práce:
Ing. Jozef Benikovský, PhD.
Stručný popis
Zámerom práce bolo navrhnúť a aplikovať algoritmy na dátach zo zabezpečovacích komponentov nasadzovaných spoločnosťou Bravida a pomôcť tak poukázať na potenciálne bezpečnostné problémy odhaľovaním anomálií v údajoch.
Absolvent:
Ing. Juraj Pavlech
Názov práce:
Aplikácia klasifikačných algoritmov pri spracovaní medicínskych dát
Vedúci práce:
Ing. Ján Rabčan, PhD.
Stručný popis:
Cieľom práce bola implementácia vybraných klasifikačných algoritmov a porovnanie ich vlastností pri spracovaní medicínskych dát. Pomocou klasifikačných algoritmov boli následne vykonané experimenty na vopred zvolených medicínskych dátach.
Absolvent:
Ing. Erik Jankov
Názov práce:
Modelovanie činností personálu na rozdielnych úrovniach detailnosti v simulačných modeloch logistických terminálov
Vedúci práce:
Ing. Michal Varga, PhD.
Stručný popis:
Predmetom práce bolo rozšírenie možností modelovania obslužných procesov na rôznych úrovniach detailnosti v agentovo orientovanom simulačnom nástroji na modelovanie prevádzky logistických terminálov Villon. Implementované riešenie bolo na záver overené na modeli železničnej zriaďovacej stanice a spustením simulácie, kde prebehla detailná obsluha cieľových vlakov.


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: BIOMEDICÍNSKA INFORMATIKA

Absolventka:
Ing. Lívia Sluková
Názov práce:
Modelovanie cievnej trombózy
Vedúci práce:
prof. Mgr. Ivan Cimrák, Dr.
Stručný popis:
Cieľom práce bolo navrhnúť a otestovať model formovania krvných zrazenín v mikrofluidických tokoch. Práca obsahuje návrh a tvorbu modelu, zostavenie a spúšťanie navrhnutých simulácií a ich následné vyhodnotenie.


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: INFORMAČNÝ MANAŽMENT

Absolvent:
Ing. Filip Chupáň
Názov práce:
Stratégia pre udržateľnosť členskej základne SFZ
Vedúci práce:
doc. Ing. Michal Varmus, PhD.
Stručný popis:
Práca sa zaoberá stratégiou udržateľnosti členskej základne Slovenského futbalového zväzu. Cieľom práce bolo navrhnúť vhodnú marketingovú stratégiu, ktorá zabezpečí zvýšenie udržateľnosti členskej základne SFZ.

Absolvent:
Ing. Pavol Boško
Názov práce:
Návrh postupu pre meranie popularity uznaných športov na Slovensku
Vedúci práce:
doc. Ing. Michal Varmus, PhD.
Stručný popis:
V práci bol navrhnutý mechanizmus na meranie popularity športu, ako aj spôsob rozdeľovania príspevku uznaným športom skrz vytvorenia dátových setov, ktoré by sa týkali subjektívnej a objektívnej zložky popularity športov.

Absolventka:
Ing. Martina Ficiková
Názov práce:
Zefektívnenie procesu adaptácie nových zamestnancov vo väzbe na zvyšovanie ich motivácie
Vedúca práce:
prof. Ing. Martina Blašková, PhD.
Stručný popis:
Cieľom práce bolo na základe teoretických znalostí a praktických skúseností zefektívniť proces adaptácie nových zamestnancov a následne navrhnúť systém motivovania pre ich udržanie.

Absolventka:
Ing. Simona Bugajová
Názov práce:
Aspekt ľudského kapitálu a age management vo vybranom regióne
Vedúca práce:
prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD.
Stručný popis:
Cieľom práce bolo na základe štúdia a analýzy dostupných domácich a zahraničných poznatkov z oblasti ľudského kapitálu a age managementu, charakteristiky vybraného regiónu, analýzy stavu konceptu age managementu, posúdiť zistený stav, identifikovať problémy a navrhnúť opatrenia na zlepšenie. Cieľom bolo zlepšenie aktívneho starnutia v okrese Námestovo.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI