Predstavenie diplomových prác ocenených Cenou dekana v akademickom roku 2021/2022

Predstavujeme Vám diplomové práce obhájené v akademickom roku 2021/2022 ocenené CENOU DEKANA. Ide o excelentné práce, ktoré boli nominované predsedami skúšobných komisií. Veríme, že budú inšpiráciou pre študentov končiacich v akademickom roku 2022/2023. Pripomíname, že záverečné práce je možné si vypožičať v Informačnom centre fakulty.

Oceneným absolventom/absolventkám blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote. Chceli by sme sa touto cestou poďakovať aj vedúcim prác za ich vedenie.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: INFORMAČNÉ SYSTÉMY

Absolvent:Ing. Emanuel Zaymus
Názov práce:Optimalizácia turnusov vlakových čiat
Vedúci práce:

doc. Ing. Michal Koháni, PhD.

Stručný popis:Optimalizácia turnusov vlakových čiat, alebo všeobecne optimalizácia rozvrhov personálu, je dôležitá úloha v rámci operačnej analýzy, známa najmä v oblasti rozvrhov personálu leteckých spoločností. Táto úloha je spravidla NP-ťažká, pretože musí spĺňať veľké množstvo pracovno-právnych, legislatívnych a iných podmienok. V diplomovej práci absolvent riešil optimalizáciu vlakových sprievodcov pre Železničnú spoločnosť Slovensko s jej reálnymi dátami. Snažil sa úlohu sformulovať a vyriešiť exaktne, vlastnými heuristikami a pokročilou heuristikou Metóda generovania stĺpcov s viacerými metódami pre získanie jej počiatočného riešenia. Pre implementáciu použil programovací jazyk Java 17 a IP solver IBM ILOG CPLEX 20.1.0. Získané výsledky porovnal a zhodnotil.
Absolvent:Ing. Michal Rajtek
Názov práce:VR aplikácia umožňujúca riadenie a vizualizáciu stavov modelovej železnice
Vedúci práce:
Tútor práce:
Ing. Pavol Štefanec, PhD.
doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.

Stručný popis:Diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou aplikácie v prostredí virtuálnej reality (VR aplikácia), ktorá umožňuje riadenie a vizualizáciu stavov fyzickej modelovej železnice. Detailným vytvorením virtuálneho železničného modelu s traťovými prvkami v prostredí Blender s následným importovaním do prostredia Unity 3D. Prepojenie aplikácie s externými systémami, ako Z21 a PLC s využitím protokol TCP a UDP. Virtuálny model simuluje pohyb virtuálnej lokomotívy po virtuálnej železničnej trati na základe informácií z fyzického modelu lokomotívy, ktorá sa pohybuje po fyzickom modeli železničnej trate. Výstupom práce je aplikácia podporujúca dva režimy. Prvým režimom je VR režim s využitím VR headsetu Oculus Rift a ovládačov Oculus Touch. Druhým je non-VR režim, kde je obsah aplikácie prezentovaný na počítačovom monitore a ovládanie je umožnené klávesnicou a myšou. Výsledkom práce je tiež programátorská dokumentácia a používateľská príručka.

Absolvent:Ing. Filip Glemba
Názov práce:Cloudová platforma pre audiovizuálne dáta z filmovej produkcie
Vedúci práce:
Tútor práce:
Ing. Ján Šipikal
Ing. Viliam Tavač, PhD.

Stručný popis:Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou cloudovej platformy pre prácu s audiovizuálnymi dátami tvorenými počas filmovej produkcie. Výsledok práce poskytuje základnú funkcionalitu pre živý náhľad a archív audiovizuálnych dát, vrátane možnosti prenosu dát na vyžiadanie. Riešenie predstavuje platformu, na ktorej sa dá stavať ďalšia funkcionalita.


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: BIOMEDICÍNSKA INFORMATIKA

Absolvent:Ing. Marián Kašuba
Názov práce:Aplikácia klasifikačných algoritmov na medicínske údaje
Vedúci práce:Ing. Ján Rabčan, PhD.
Stručný popis:Cieľom práce bolo obohatenie knižnice WEKA o varianty, ktoré rozširujú základný klasifikačný algoritmus na hľadanie K-najbližších susedov. Varianty, ktoré boli implementované pri určitých dátových množinách zvyšujú celkovú presnosť klasifikácie.


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: POČÍTAČOVÉ INŽINIERSTVO

Absolvent:Ing. Milan Buchta
Názov práce:Projekt InMoov – ovládanie robotického systému
Vedúci práce:Ing. Lukáš Čechovič, PhD.
Stručný popis:V práci bol zhotovený ovládací systém pre robota InMoov. Na jeho ovládanie bola navrhnutá a naprogramovaná mobilná aplikácia. Užívateľ dokáže ovládať každý jeden servomotor samostatne, ale taktiež môže vytvoriť rôzne gestá bez použitia programovania. Následne je možné pripojiť sa na existujúci MJPEG stream a ovládať motory pomocou pohybov mobilného telefónu. Mobilná aplikácia bola navrhnutá tak, aby nebola závislá na navrhovanom robotickom systéme, ale aby ju bolo možné použiť aj na ovládanie iného systému. Cieľom práce bolo navrhnúť robotický systém tak, aby sa dal ľahko rozšíriť o externé ovládacie prvky. Túto požiadavku absolvent demonštroval zostrojením LucidVR rukavice, na ktorú navrhol program tak, aby ju vedel použiť na ovládanie robotickej ruky. Nakoniec celý systém otestoval.


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: APLIKOVANÉ SIEŤOVÉ INŽINIERSTVO

Absolvent:Ing. Martin Starý
Názov práce:Podpora zdieľaných projektov a multi-GNS služba pre ViRo v3
Vedúci práce:Ing. Martin Kontšek, PhD.
Stručný popis:Vyvíjaný nástroj ViRo v3 Katedrou informačných sietí slúži na správu virtualizovaných sieťových topológií, ktoré sú virtualizované pomocou rôznych technológií. Tento nástroj slúži primárne ako virtuálne sieťové laboratórium na zjednodušenie praktických sieťových cvičení na FRI UNIZA. Cieľom práce bolo rozšírenie funkcionalít projektu ViRo v3 o možnosť zdieľania sieťových topológií medzi používateľmi ako aj možnosť následnej kooperácie pri riešení zadaní počas cvičení.

Absolvent:Ing. Martin Mĺkvy
Názov práce:Produkčné nasadenie orchestrovaného Kubernetes prostredia
Vedúci práce:Ing. Marek Moravčík, PhD.
Stručný popis:Cieľom práce bolo na základe zanalyzovania a nasadenia rôznych distribúcií Kubernetes klastra, navrhnúť produkčné nasadenie daných distribúcií. Nasadenia sú zdokumentované a sú zhodnotené výhody a nevýhody vybraných distribúcií.


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: INTELIGENTNÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

Absolvent:Ing. Dávid Matis
Názov práce:Riešenie vybranej optimalizačnej úlohy pomocou metódy učenia posilňovaním
Vedúci práce:Ing. Peter Tarábek, PhD.
Stručný popis:V rámci práce sa absolvent venoval analýze a praktickému použitiu metódy učenia posilňovaním na riešenie optimalizačnej úlohy, ktorou je vážený p-medián. Analyzované práce preukázali možnosť prístupu riešenia optimalizačných úloh pomocou strojového učenia. Pomocou metódy Proximal Policy Optimization je trénovaný agent, ktorý postupným budovaním stredísk vytvára prípustné riešenia. V práci bolo navrhnutých a použitých niekoľko reprezentácií stavu prostredia, odmeňovacích funkcií ako aj architektúr umelej neurónovej siete pre aproximovanie stratégií. Pomocou experimentov boli riešené úlohy váženého p-mediánu na krajoch Slovenskej republiký, čím boli tieto návrhy overené a navzájom porovnané.

Absolvent:Ing. Martin Jančura
Názov práce:Regularly updated predictions of electric vehicle connection duration
Vedúci práce:Ing. Milan Straka, PhD.
Stručný popis:V práci absolvent skúmal potenciál zlepšenia presnosti predpovede dĺžky pripojenia elektrického vozidla pomocou aktualizácie predpovede počas pripojenia elektrického vozidla k nabíjacej stanici. Porovnal jeden model a viacnásobný model pre aktualizáciu predpovede pravidelne a nepravidelne distribuovanú v čase . Viacnásobný model dosahuje najlepšie výsledky, pričom zlepšuje presnosť predpovede až do 40 % v porovnaní s konvenčnými prístupmi. Vyššia frekvencia aktualizácie tesne po pripojení je efektívnym riešením na zvýšenie presnosti predpovede. Neskôr postačuje pravidelná aktualizácia. Vzhľadom na inteligentné nabíjanie, ktoré pravidelne aktualizuje plán nabíjania, dosahuje najlepšie výsledky viacnásobný model s nepravidelne distribuovanými časmi aktualizácie, pričom podstatne znižuje spotrebu energie v špičke, a zároveň výrazne nezvyšuje nenabitú požadovanú energiu.

Absolvent:Ing. Tomáš Cvinček
Názov práce:STEP PMIs – podpora anotácií pre STEP súborový formát
Vedúci práce:
Tútor práce:
Ing. Miroslav Ťažký
Ing. Monika Václavková, PhD.

Stručný popis:Cieľom práce bolo zanalyzovať štruktúru anotácií, saved views, section views a asociácií v STEP súbore, navrhnúť ich podporu v softvéri Lite3D a na základe tohto návrhu implementovať podporu daných funkcionalít, ktorá bude integrovaná do architektúry softvéru Lite3D. Táto implementovaná funkcionalita používateľovi umožňuje vidieť spracované anotácie zo súboru v aplikácií ako 3D objekty s rôznymi štýlmi, ktoré sú viditeľné aj v PMI strome štrukturalizované do kategórií na základe ich typov. Ďalej používateľovi umožňuje zobrazovanie a skrývanie bounding box-ov jednotlivých anotácií a pri selektovaní danej anotácie selektuje aj asociovanú geometriu či iné asociované anotácie. Okrem podpory anotácií bola implementovaná aj podpora saved views, ktoré sú pre väčšinu používateľov dôležité. Pomocou tejto funkcionality je používateľ schopný nastaviť si definovaný pohľad na model, pričom dodatočne sa zobrazí len tá geometria a tie anotácie, ktoré sú pre daný pohľad dôležité. Taktiež bola implementovaná aj podpora section views, ktoré na daný saved view asociujú clipping rovinu, ktorá je aplikovaná na model, čím je model rozrezaný. Všetky tieto funkcionality vylepšujú prezentáciu 3D produktu, o ktorý sa používateľ zaujíma.


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: INFORMAČNÝ MANAŽMENT

Absolvent:Ing. Jozef Balážik
Názov práce:Riadenie produktového portfólia v bankovom sektore
Vedúci práce:Ing. Eva Malichová, PhD.
Stručný popis:Cieľom práce bolo na základe teoretických východísk a jednotlivých analýz navrhnúť opatrenia pre zlepšenie prístupu segmentu študent so zameraním na investičné portfólio produktov a služieb. Praktická časť práce na základe vykonaných analýz a prieskumu popisuje odporúčania pre inovovanie investičných služieb a produktov Tatra banky so zameraním na segment študent, s ohľadom na vytváranie hodnoty pre tento segment.

Absolventka:Ing. Barbora Chňapeková
Názov práce:Hodnotenie udržateľnosti v podmienkach vybraného podniku
Vedúci práce:doc. Ing. Radoslav Jankal, PhD.
Stručný popis:Cieľom práce bolo navrhnúť taký prístup k hodnoteniu udržateľnosti, ktorý bude v najväčšej miere vyhovovať podmienkam vybranej spoločnosti, ktorou bola spoločnosť PEPCO. Prínosom navrhovaného riešenia je najmä zefektívnenie merania pokroku podniku, kvalitnejšie rozhodovanie a jednoduchšie stanovovanie cieľov.

Absolventka:Ing. Dorota Kardošová
Názov práce:Predikčné modelovanie pre podporu rozhodovania v oblasti vzdelávania
Vedúci práce:Ing. Lucia Pančíková, PhD.
Stručný popis:Práca bola zameraná na aplikovanie metód predikčného modelovania pre potreby podpory rozhodovania v oblasti vzdelávania. V praktickej časti práce boli predstavené a vyhodnotené predikčné modely vytvorené na dátach z medzinárodného merania PISA, s využitím metódy podporných vektorov (SVM). Cieľom práce bolo na základe analýzy súčasného stavu riešenej problematiky a následného aplikovania teoretických východísk, s využitím metód predikčného modelovania, vypracovať návrhy a odporúčania pre zlepšenie súčasného stavu v oblasti vzdelávania.

Absolvent:Ing. Marek Kukuča
Názov práce:Digitálny marketing vybraného automobilového predajcu
Vedúci práce:Ing. Martin Holubčík, PhD.
Stručný popis:Cieľom práce bolo na základe teoretických východísk a analýzy súčasného stavu digitálneho marketingu vybraného automobilového predajcu vytvoriť odporúčania pre jeho digitálny marketing. V praktickej časti práce bola navrhnuté odporúčania pre existujúcu digitálnu marketingovú kampaň v zmysle zlepšenia jej obsahu a dosahu k primárnej skupine zákazníkov. Následne boli vyhodnotené aj dopady, riziká, ekonomické a mimoekonomické prínosy pre vytvorené návrhy.

Absolvent:Ing. Patrik Boršoš
Názov práce:Získanie a výber zamestnancov vo vybranej spoločnosti
Vedúci práce:Ing. Dominika Tumová, PhD.
Stručný popis:Práca sa zameriava na skúmanie procesov náboru zamestnancov vo vybranej spoločnosti. Hlavným prínosom práce je poukázanie na neprofesionálnu a neúplnú realizáciu náboru zamestnancov vo vybranej spoločnosti a následný návrh procesu náboru zamestnancov vyznačujúceho sa profesionalitou a úplnosťou. Ten obsahuje štyri časti: pracovná ponuka, kariérna webová stránka, smernica náboru zamestnancov a návrh hodnotenia efektivity procesu náboru.

Absolventka:Ing. Veronika Pištíková
Názov práce:Stratégia získavania a adaptácie zamestnancov v spoločnosti s prepojením na tvorbu hodnoty
Vedúci práce:doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD.
Stručný popis:Cieľom práce je na základe získaných teoretických poznatkov a vykonanej podrobnej analýzy súčasného stavu, navrhnúť opatrenia pre zlepšene súčasného procesu získavania zamestnancov s prepojením na tvorbu hodnoty.

Absolventka:Ing. Karin Beláková
Názov práce:Zlepšenie procesu riadenia nezhôd v KIA Slovakia
Vedúci práce:doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.
Stručný popis:Pri riešení problematiky diplomovej práce bolo vypracované zlepšenie procesu riadenia nezhodných dielov v organizácií KIA Slovakia. V rámci návrhov boli vypracované dva stupne zlepšenia. Prvým bola reštrukturalizácia dokumentov, ktorá je zároveň podmienkou pre druhý stupeň – zavedenie významných úprav do systému riadenia nezhôd od organizácie. Pri zavádzaní systému sa využil nástroj Power BI. Riešenie reprezentuje čiastočné prvky reinžinieringu i optimalizácie.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI