Zasadnutie Akademického senátu FRI 22.6.2018

Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 22.6.2018 o 10:00 v miestnosti RA101.

Program rokovania:

  1. Prerokovanie materiálu "Informácie o možnostiach štúdia na FRI“.
  2. Prerokovanie návrhov na nové voliteľné predmety.
  3. Prerokovanie návrhu na úpravu povinne voliteľného predmetu „Manažérske hry a simulácie“.
  4. Prerokovanie navrhovaných zmien v disciplinárnej komisii pre študentov.
  5. Prerokovanie návrhu nového študijného programu "Podniková informatika".
  6. Predloženie materiálu „Vyhodnotenie spojenia KDS a KMM“.
  7. Rôzne.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI