Zasadnutie Akademického senátu FRI 6.10.2017

Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 6.10.2017 o 10:00 v miestnosti RA101.

Program rokovania:

  1. Prerokovanie navrhovaných úprav materiálu „Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity“.
  2. Prerokovanie navrhovaných úprav materiálu „Rokovací poriadok Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity“.
  3. Príprava volieb do študentskej časti AS FRI.
  4. Prerokovanie navrhovaných úprav materiálu „Disciplinárny poriadok pre študentov“.
  5. Rôzne.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI