Zasadnutie akademického senátu FRI UNIZA 16.10.2020

Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 16. októbra 2020 o 10:00. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa zasadnutie uskutoční prostredníctvom videokonferencie MS Teams - link na prístup ku konferencii.

Predbežný program rokovania:

  1. Prerokovanie návrhu rozpočtu FRI UNIZA na rok 2020.
  2. Prerokovanie návrhu na schválenie zmeny organizačnej štruktúry FRI UNIZA.
  3. Prerokovanie návrhu nových voliteľných predmetov.
  4. Schvaľovanie členov disciplinárnej komisie.
  5. Prerokovanie návrhu nových členov skúšobných komisií na vykonanie štátnych záverečných skúšok.
  6. Rôzne.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI