Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské

Školský rok: 2017 / 2018 | 2018 / 2019 | 2019 / 2020

Školský rok: 2018 / 2019
01.09.2018 Začiatok akademického roka 2018.
01.09.2018 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2018 - 05.09.2018 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2018/2019.
10.09.2018 Zápis do tretieho ročníka bakalárskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka.
11.09.2018 Zápis do druhého ročníka bakalárskeho štúdia.
12.09.2018 Zápis do rovnakého prvého a rovnakého druhého ročníka bakalárskeho štúdia. Dodatočný zápis do 1. ročníka bakalárskeho štúdia pre novoprijatých študentov.
20.09.2018 Otvorenie prípravného kurzu pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
21.09.2018 Termín dodatočného zápisu výberových predmetov pre novoprijatých prvákov bakalárskeho štúdia cez systém VZDELÁVANIE.
21.09.2018 Slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov zapísaných do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
21.09.2018 Ukončenie prípravného kurzu pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
24.09.2018 Začiatok vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2018.
31.10.2018 Posledný termín registrácie záverečnej (bakalárskej a diplomovej) práce obhajovanej v danom akademickom roku elektronicky cez systém záverečné práce.
31.10.2018 Posledný termín prihlášky na štátnu skúšku v zimnom termíne príslušného akademického roka.
23.11.2018 Posledný termín odovzdania záverečnej práce na posúdenie vedúcemu práce na zimný termín štátnych skúšok.
06.12.2018 Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych a inžinierskych prác na študijnom oddelení fakulty v čase od 8.00 do 13.00 pri konaní štátnej skúšky v zimnom termíne príslušného akademického roka. Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho a tretieho ročníka bakalárskeho štúdia - odovzdanie výkazu o štúdiu.
21.12.2018 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v zimnom termíne.
21.12.2018 Ukončenie vyučovania v zimnom semestri.
07.01.2019 Začiatok skúšobného obdobia zimného semestra.
10.01.2019 - 10.01.2019 Zimný termín konania štátnych skúšok.
04.02.2019 - 11.02.2019 Pridávanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre letný termín príslušného akademického roka.
14.02.2019 Deň otvorených dverí v Žiline.
15.02.2019 Ukončenie skúšobného obdobia zimného semestra.
18.02.2019 Začiatok vyučovania v letnom semestri.
22.02.2019 Posledný termín prihlášky na štátnu skúšku v letnom termíne (tlačivo je v systéme „Záverečné práce“.).
07.03.2019 Posledný termín záväzného prihlásenia výberových predmetov študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na nasledujúci akademický rok cez celoškolský systém VZDELÁVANIE.
11.03.2019 - 30.03.2019 Predbežný termín stretnutia s prodekanom pre vzdelávanie a odovzdanie zadaní bakalárskych resp. diplomových prác.
31.03.2019 Ukončenie prijímania prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium v ďalšom akademickom roku.
18.04.2019 Posledný termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce na posúdenie vedúcemu záverečnej práce.
09.05.2019 Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych prác na študijnom referáte fakulty v čase od 8.00 do 14.00 pri konaní štátnej skúšky v letnom termíne príslušného akademického roka tretieho ročníka bakalárskeho štúdia.
17.05.2019 Ukončenie vyučovania v letnom semestri.
20.05.2019 Začiatok skúšobného obdobia letného semestra.
31.05.2019 Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho štúdia a uzatvorenie tretieho ročníka bakalárskeho štúdia - odovzdanie výkazu o štúdiu.
07.06.2019 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v letnom termíne.
11.06.2019 - 12.06.2019 Letný termín konania štátnych skúšok (pre prvý stupeň štúdia)
13.06.2019 Prijímacie skúšky do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
17.06.2019 - 19.06.2019 Letný termín konania štátnych skúšok (pre druhý stupeň štúdia). 
28.06.2019 Promócie pre študentov prvého stupňa.
03.07.2019 - 04.07.2019 Zápis do prvého ročníka bakalárskeho štúdia pre novoprijatých študentov.
12.07.2019 Ukončenie skúšobného obdobia letného semestra.
12.07.2019 Posledný termín podania žiadosti o uzavretie ročníka (odovzdanie indexu na študijnom referáte). Od tohto termínu až do začiatku vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2019 nie je možné konať skúšky, ani žiadať o uzavretie ročníka.
14.07.2019 29. výročie vzniku FRI.
30.08.2019 - 04.09.2019 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2019/2020.
31.08.2019 Ukončenie akademického roka 2018/2019.
01.09.2019 Začiatok akademického roka 2019.
01.09.2019 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2019 - 04.09.2019 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2019/2020.
01.09.2019 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2019 - 04.09.2019 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2019/2020.
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI