Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské | Podujatia

Školský rok: 2022 / 2023 | 2023 / 2024 | 2024 / 2025


Kalendár pre zvolené udalosti vo formáte ICS (pre Thunderbird, Outlook, Google, ...)

Školský rok: 2023 / 2024
01.09.2023

Začiatok akademického roka 2023/2024.

01.09.2023

Začiatok obdobia zápisov.

04.09.2023

Zápis na doktorandské štúdium

06.09.2023

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške denných doktorandov

12.09.2023 Zápis do druhého a prvého ročníka inžinierskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka (do rovnakého ročníka 1., 2. a 3.)
13.09.2023 Zápis do tretieho a druhého ročníka bakalárskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakých ročníkov  (do rovnakého ročníka 1., 2. a 3.)
18.09.2023

Spracovanie „Individuálneho študijného plánu doktoranda“ školiteľmi

20.09.2023 Prípravný kurz pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
21.09.2023 Prípravný kurz pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
22.09.2023 Prípravný kurz pre prvý ročník bakalárskeho štúdia - slávnostná imatrikulácia novoprijatých  študentov.
25.09.2023 - 28.09.2023 Termín zápisu výberových predmetov pre novoprijatých prvákov bakalárskeho štúdia elektronicky cez systém e-vzdelávanie.
25.09.2023 Začiatok vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2023/2024.
29.09.2023 Zápis študentov externého štúdia prvého aj druhého stupňa.
15.10.2023

Posledný termín prihlásenia sa na zahraničnú mobilitu v rámci Erasmus+ programu na letný semester 2023/2024

23.10.2023 - 27.10.2023

Dizertačné skúšky denných doktorandov (predmet Dizertačný projekt 3) a skúšky denných doktorandov  z „Predmetu špecializácie“

30.10.2023 - 03.11.2023

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi – predmet Dizertačný projekt 1

30.10.2023 - 03.11.2023

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov – externí doktorandi – predmety Dizertačný projekt 2, Dizertačný projekt 4 

31.10.2023 Posledný termín registrácie záverečnej (bakalárskej a diplomovej) práce obhajovanej v danom akademickom roku elektronicky vo fakultnom systéme „Záverečné práce“.
31.10.2023 Posledný termín podania prihlášky na štátnu skúšku v zimnom termíne príslušného akademického roka.
24.11.2023 Posledný termín odovzdania záverečnej práce na posúdenie vedúcemu práce na zimný termín štátnych skúšok.
27.11.2023 - 28.11.2023

Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Dizertačný projekt 1 

29.11.2023 - 30.11.2023

Prezentačné dni doktorandov – externí doktorandi - verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Dizertačný projekt 2 a Dizertačný projekt 4

07.12.2023 Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych a inžinierskych prác na študijnom referáte fakulty pri konaní štátnej skúšky v zimnom termíne príslušného akademického roka. Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho a tretieho ročníka bakalárskeho štúdia (zaslaná žiadosť o uzatvorenie e-indexu na email študijného referátu).
11.12.2023 - 15.12.2023

Prihlásenie sa na štátne skúšky z povinných predmetov doktorandského štúdia 

19.12.2023 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v zimnom termíne.
22.12.2023 Ukončenie vyučovania v zimnom semestri.
25.12.2023 - 05.01.2024

Prázdniny doktorandov 

08.01.2024 Začiatok skúšobného obdobia zimného semestra.
08.01.2024 - 12.01.2024

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi, externí doktorandi – predmet Dizertačný projekt 5

10.01.2024 - 11.01.2024 Zimný termín konania štátnych skúšok.
22.01.2024 - 26.01.2024

Štátne skúšky z povinných predmetov k dizertačnej skúške

31.01.2024

Výzva pre školiteľov na vypísanie tém dizertačných prác pre akademický rok 2024/2025

31.01.2024

Odovzdanie podstatnej časti dizertačnej práce školiteľovi – denní doktorandi, externí doktorandi – k predmetu Dizertačný projekt 5

05.02.2024 Prezentácia projektovej výučby v inžinierskom štúdiu.
05.02.2024 - 14.02.2024 Zmeny v povinne voliteľných a výberových predmetov elektronicky cez systém e-vzdelávanie pre letný termín príslušného akademického roka.
15.02.2024 Zverejnenie tém projektovej výučby pre nasledujúci akademický rok.
15.02.2024 Deň otvorených dverí.
16.02.2024 Ukončenie skúšobného obdobia zimného semestra.
19.02.2024 Začiatok vyučovania v letnom semestri.
23.02.2024 Posledný termín podania prihlášky na štátnu skúšku v letnom termíne (tlačivo je vo fakultnom systéme „Záverečné práce“).
28.02.2024 - 01.03.2024

Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi, externí doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Dizertačný projekt 5 

04.03.2024 - 08.03.2024

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov – externí doktorandi – predmet Dizertačný projekt 1

04.03.2024 - 08.03.2024

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi – predmety Dizertačný projekt 2, Dizertačný projekt 4

11.03.2024 Posledný termín záväzného prihlásenia výberových predmetov študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na nasledujúci akademický rok elektronicky cez systém e-vzdelávanie.
11.03.2024 - 29.03.2024 Predbežný termín stretnutia s prodekanom pre vzdelávanie a odovzdanie zadaní bakalárskych resp. diplomových prác.
24.03.2024

Posledný termín prihlásenia sa na zahraničnú mobilitu v rámci Erasmus+ programu na akademický rok 2024/2025

28.03.2024

Zverejnenie tém dizertačných prác pre akademický rok 2024/2025

28.03.2024

Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2024/2025

31.03.2024 Ukončenie prijímania prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium v ďalšom akademickom roku.
03.04.2024

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške externých doktorandov

05.04.2024 Posledný termín odovzdania inžinierskej záverečnej práce na posúdenie vedúcemu záverečnej práce.
12.04.2024 Posledný termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce na posúdenie vedúcemu záverečnej práce.
15.04.2024 - 16.04.2024

Prezentačné dni doktorandov – externí doktorandi – verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Dizertačný projekt 1

17.04.2024 - 18.04.2024

Prezentačné dni doktorandov – denní doktorandi – verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Dizertačný projekt 2 a Dizertačný projekt 4

19.04.2024

Posledný termín na odovzdanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce s predpísanými prílohami

25.04.2024 Stanovený termín na odovzdanie inžinierskych prác v Informačnom centre fakulty pri konaní štátnej skúšky v letnom termíne príslušného akademického roka druhého ročníka inžinierskeho štúdia a tretí ročník inžinierskeho externého štúdia.
02.05.2024 Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych prác v Informačnom centre fakulty pri konaní štátnej skúšky v letnom termíne príslušného akademického roka tretieho ročníka bakalárskeho štúdia.
10.05.2024

Posledný termín na odovzdanie dizertačných prác s predpísanými prílohami

17.05.2024 Ukončenie vyučovania v letnom semestri.
20.05.2024 Začiatok skúšobného obdobia letného semestra.
24.05.2024 Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho štúdia, tretieho ročníka bakalárskeho štúdia aj uzatvorenie tretieho ročníka externého štúdia (zaslaná žiadosť o uzatvorenie e-indexu na email študijného referátu).
27.05.2024 - 28.05.2024

Dizertačné skúšky externých doktorandov (predmet Dizertačný projekt 3) a skúšky externých doktorandov z „Predmetu špecializácie“

29.05.2024 Prijímacie skúšky do prvého ročníka inžinierskeho štúdia.
31.05.2024 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v letnom termíne.
31.05.2024

Posledný termín na odovzdanie prihlášok na doktorandské štúdium pre akademický rok 2024/2025

04.06.2024 - 05.06.2024 Letný termín konania štátnych skúšok pre prvý stupeň denného aj externého štúdia.
06.06.2024 Prijímacie skúšky do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
10.06.2024 - 12.06.2024 Letný termín konania štátnych skúšok pre druhý stupeň denného aj externého štúdia.
14.06.2024

Posledný termín na oznámenie dohodnutého mena oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške školiteľom na referát pre doktorandské štúdium a kariérny rast

17.06.2024 - 18.06.2024

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

25.06.2024 Promócie pre študentov druhého stupňa.
26.06.2024 Promócie pre študentov prvého stupňa.
30.06.2024 - 30.06.2024 Posledný termín elektronického zápisu na štúdium do prvého ročníka denného bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2024/2025.
04.07.2024 Ukončenie skúšobného obdobia letného semestra.
04.07.2024 Posledný termín podania žiadosti o uzavretie ročníka (zaslaná žiadosť o uzatvorenie e-indexu na email študijného referátu). Od tohto termínu až do začiatku vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2023 nie je možné konať skúšky, ani žiadať o uzavretie ročníka.
08.07.2024 Oznámenie o výsledku – rozhodnutie o prijatí na štúdium v inžinierskych programoch.
12.07.2024

Posledný termín na odovzdanie „Ročného hodnotenia doktoranda“

14.07.2024 34. výročie vzniku FRI.
15.07.2024 - 09.08.2024

Prázdniny doktorandov

14.08.2024 - 30.08.2024

Obhajoby dizertačných prác

23.08.2024 - 29.08.2024 Zmeny v povinne voliteľných a výberových predmetov elektronicky cez systém e-vzdelávanie na zimný a letný termín akademického roka 2024/2025. (Iba pre vyššie ročníky, bez novoprijatých prvákov bakalárskeho štúdia).
31.08.2024 Ukončenie akademického roka 2023/2024.
01.09.2024 Začiatok akademického roka 2024/2025.
01.09.2024 Začiatok obdobia zápisov.
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce
Oriwin

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio
Autocont
Oriwin

Projekty a centrá FRI