Späť


Digitálna typografia a vizualizácia - elektronická príprava dokumentov

Garant: RNDr. Rudolf Blaško, PhD.
Učitelia: RNDr. Rudolf Blaško, PhD., RNDr. Aleš Kozubík, PhD.
Počet študentov: 2 - 5

Cieľ projektu:
Získať schopnosť aplikovať základné princípy, algoritmy a techniky tvorby dokumentov a  prakticky ich uplatniť v typografickom systéme LaTeX a príbuzných programoch.
 
Popis projektu:
Zvládnutie základov typografie a princípov profesionálnej sadzby textov (typografická miera, fonty, hladká a matematická sadzba , ...) a oboznámenie sa s typografickými systémami TeX, LaTeX a príbuznými prostriedkami MetaPost, MetaFont ap. (sadzba textu, matematického textu, grafiky, plávajúcich objektov, tvorba farebných dokumentov, ...).
Technológia a spracovanie dokumentov – vizuálne a štruktúrne značky, počítadlá objektov, definície nových príkazov a prostredí, zavedenie rôznych štýlov písiem, multilingválne dokumenty (vrátane azbuky, arabštiny, čínštiny, japonštiny, ...), tvorenie obsahov, registrov, krížové odkazy, citácie. 
TeX ako prezentačný nástroj. Chybové hlásenia TeX-u. Rôzne formáty výstupov dokumentov (PS, PDF, DVI, HTML, ...)
Zvládnutie základných princípov algoritmov a techník tvorby dokumentov (vrátane  elektronických a hypertextových). Vytvorenie interaktívneho nástroja na generovanie formulárov a dokumentov podľa požiadaviek užívateľa a jeho prípadná WEB-ová aplikácia.
Vývoj nástrojov pre vyhodnotenie daných formulárov, prípadne vizualizácia či špeciálne usporiadanie vkladaných dát. Vytvorenie zdrojového súboru vo formáte TeX a výstupu v rôznych formátoch podľa daných požiadaviek (PS, PDF, DVI, ASCII text, HTML, ...).
Vývoj nástrojov pre grafickú prezentáciu dát a informácií (matematický výstup vo forme analytickej funkcie a jej grafického zobrazenia, vizualizácia experimentálnych dát vo forme štatistických grafov – histogramy, diagramy, koláčové grafy, ...).
Vývoj nástroja na vkladanie jednoduchých ilustračných interaktívnych objektov do daných dokumentov (napr. priestorové grafy, ktoré sa dajú modifikovať pomocou myši). Vytvorenie balíčka makier s preddefinovanými jednoduchými priestorovými objektami (guľa, kocka, ihlan,..).
Tvorba interaktívnych PDF súborov pomocou AcroTeX-u (samovyhodnocovacie plne interaktívne formuláre a testy rôznych zameraní a úrovní, ktoré obsahujú nielen testové tipovacie otázky ale aj otvorené otázky vrátane vyhodnocovania matematických výrazov).
 
Literatúra:
Knuth, Donald Ervin. Digital typography. Stanford : Center for the Study of Language and Information, 1999. xv,  ISBN 1-57586-010-4.
Knuth, Donald Ervin. The TeXbook, Adison Wesley, 1991, ISBN 0-201-13447-0.
Kopka Helmut, Daly W. Patrick, LaTeX  kompletrní prúvodce, Computer Press Brno, 2004, ISBN 80-7226-973-9.
Rybička Jiří, LaTeX pro začátečníky, Konvoj Brno, 2003, ISBN 80-7302-049-1.

Témy diplomových prác, ktoré vyplývajú z riešenia projektu (1 téma pre každého študenta):
Generovanie elektronických formulárov.  
WEB rozhranie pre písanie dokumentov v TeX-u. 
Vytvorenie nástroja na sprehľadnenie a vizualizáciu sadzby plávajúcich objektov (obrázky, tabuľky ap.).
Vytvorenie nástroja na sprehľadnenie a vizualizáciu sadzby grafov a spracovanie hromadných dát.
Vytvorenie balíčka makier pre inplantáciu základov 3D grafiky.
(Uvádzané témy sa môžu  upraviť,  prípadne  sa môžu  na základe záujmu o konkrétne problémy počítačovej sadzby  vyprofilovať aj nové témy)

Mám záujem o projekt
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum