Dizertačné práce

Využitie prístupu BSC vo výkonnostnom manažmente

Autor práce: Mgr. Anna Havranová
Školiteľ: doc. Ing. Josef Vodák, PhD.
Dátum obhajoby: 20.8.2013
Študijný program: 3.3.15 Manažment
Oponent 1: prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Oponent 2: prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Oponent 3: doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD.

Slovenský abstrakt:
HAVRANOVÁ, Anna: Využitie prístupu BSC vo výkonnostnom manažmente. [dizertačná práca] – Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, Katedra manažérskych teórií. – Školiteľ: doc. Ing. Josef Vodák, PhD. – Stupeň kvalifikácie: doktor filozofie („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“) – v odbore 3.3.15 Manažment, študijný program Manažment, Žilina 2013. – str. 153 a 1 príloha. Práca sa zaoberala problematikou stratégie, výkonnostného manažmentu a Balanced Scorecard. Na základe zrealizovaného výskumu, ktorý predstavuje samostatnú prílohu, je v nej vytvorený model implementácie BSC v rámci výkonnostného manažmentu podniku v podmienkach hospodárskeho prostredia SR a overené prístupy jeho implementácie pre podnik. Úlohou práce bolo navrhnúť podmienky úspešnej implementácie BSC v špecifických kultúrnych a hospodárskych podmienkach SR. Pri tvorbe modelu sa zohľadnili špecifické podmienky v hospodárskom prostredí SR a v podnikoch, ktoré v tomto prostredí pôsobia tak, aby umožnili navrhnúť model využiteľný pre prax podnikov SR. Ponúka riešenie implementácie BSC naprieč celým procesom strategického riadenia. Dizertačná práca je rozdelená na 5 kapitol a obsahuje samostatnú prílohu – výskum dizertačnej práce. Kľúčové slová: Balanced Scorecard. Stratégia. Strategické riadenie. Výkonnosť. Strategické mapy. Zosúladenie. Meranie.

Anglický abstrakt:
HAVRANOVÁ, Anna: Balanced Scorecard in Performance Management. [Dissertation thesis] – University of Žilina in Žilina, Faculty of Management Science and Informatics; Managerial Theory Department. – Chief of the Dissertation Thesis: doc. Ing. Josef Vodák, PhD. – Qualification level: philosophiae doctor (Abbreviation for philosophiae doctor is “PhD.”) - in the field of study 3.3.15 Management, study program Management, Žilina 2013. - 153 pages and 1 attachment. The thesis deals with the topics of strategy, performance management and Balanced Scorecard. It has designed the model of implementation of the BSC method within company performance management in the conditions of the Slovak Republic and verified the benefits of its implementation for companies. It was aimed to propose the preconditions of successful implementation of BSC in specific cultural and economic conditions of the Slovak Republic. It has taken the specific conditions in the economic environment of the Slovak Republic and in companies operating in this environment into consideration while designing the final model of the thesis. The thesis has offered a solution of implementation of BSC across the whole process of the strategic management. The thesis is divided into 5 chapters and a separate attachment containing the research to the thesis. Key words: Balanced Scorecard. Strategy. Strategic Management. Performance. Strategy Maps. Alignment. Measurement.

Autoreferát dizertačnej práce

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI