Dizertačné práce

Znalosti v strategickom rozhodovaní

Autor práce: Ing. Michal Bízik
Školiteľ: prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.
Dátum obhajoby: 20.8.2014
Študijný program: 3.3.15 Manažment
Oponent 1: prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, PhD. – PVKR, FŠI, ŽU Žilina
Oponent 2: doc. Mgr. Ing. Milan DROPPA, PhD. – PF, KU Ružomberok, DP Poprad
Oponent 3: doc. Ing. Andrea SUJOVÁ, PhD. – KPH, DF, TU Zvolen

Slovenský abstrakt:
Bízik, Michal: Znalosti v strategickom rozhodovaní [Dizertačná práca] – Žilinská univerzita v Žiline; Fakulta riadenia a informatiky; Katedra manažérskych teórií. – Školiteľ: prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. – Stupeň odbornej kvalifikácie: doktor filozofie („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“) v odbore 3.3.15 Manažment. Žilina: FRI ŽU v Žiline, 2014. – 143 s. Dizertačná práca rieši problematiku strategického rozhodovania z pohľadu znalostného manažmentu. Skúmaním problematík ohľadne stratégie a znalostí sa došlo k záveru, že existuje niekoľko problémov, nedokonalostí pri strategickom rozhodovaní. Pomocou znalostného manažmentu a jeho prvkov tvorby znalosti sa vytvorili nástroje a model, ktoré zistené nedostatky strategického rozhodovania odstránia. Avšak, predtým bolo potrebné ešte doplniť problematiku tvorby znalosti, nakoľko sa v podmienkach slovenských podnikov javila metodika prebraná od svetových autorov ako nedokonalá. Po doplnení problematiky znalostného manažmentu sa pracovalo na zosúladení znalostného prístupu a prístupu k tvorbe stratégie. Kombinovanie pohľadov zákazníkov a zamestnancov na prácu podniku so znalosťami a taktiež kombinovanie prístupu k práci zákazníkov a zamestnancov zo znalosťami v podniku majú určitý význam pri efektívnosti strategického rozhodovania. V konečnom dôsledku sa overilo tvrdenie, že ak sa pri tvorbe stratégie použije rôzny spôsob kombinácie znalostí má to efektívny dopad nielen na vytvorenie vhodnej stratégie ale aj na zvýšenie úrovne angažovanosti zamestnancov v celkovom prístupe k podniku, nielen zvýšenie angažovanosti v oblasti implementácie stratégie. Kľúčové slová: stratégia, strategické smerovanie, strategické rozhodovanie, pohľad na znalosti, prístup k práci so znalosťami

Anglický abstrakt:
Bízik, Michal: The knowledge in strategic decision making [Dissertation Thesis] – University in Žilina; Faculty of Management Science and Informatics; Department of Management Theories. – Tutor: prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. – Qualification level: doctor of Philosophy („philosophiae doctor“, in abbreviation „PhD.“) in the field of Management. Žilina: Faculty of Management Sicence and Informatics, University of Žilina, 2014. – 143 p. The dissertation thesis solves the issue about strategic decision making from the perspective of knowledge management. In terms of examination of the issues about strategy and knowledge, there are some problems and restrictions in strategic decision making. By the knowledge management and its aspects of creation knowledge we prepared the tools and model for removal the insufficiency of strategic decision making. Before creating the model, we had to supplement the issue about the creation knowledge because the method taken form world authors in terms of Slovak companies is ineffective. After the supplement of issue about knowledge management we harmonized the knowledge approach and the creating strategy approach. The combination the point of views of the customers and employees on companies’ work with knowledge and also the combination of attitude of the customers and employees for the work with the knowledge in company have got a specific meaning for the effective strategic decision making. Finally, we have verified the statement, if the company use various types of combinations of knowledge for the creating the strategy, it will have got the effective impact for suitable strategy and for increasing the level of engagement of employees in holistic approach, too. Key words: strategy, strategic direction, strategic decision making, view of knowledge, attitude for work with knowledge


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI