Dizertačné práce

Kvalita verejnej správy - systémy riadenia organizačnej a individuálnej výkonnosti

Autor práce: Ing. Zuzana Fabianová
Školiteľ: doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.
Dátum obhajoby: 2.12.2016
Študijný program: 3.3.15 Manažment
Oponent 1: prof. Ing. Ján Štefánik, CSc., Žilina
Oponent 2: prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D., FM, PU Prešov

Slovenský abstrakt:
FABIANOVA, Zuzana: Kvalita verejnej správy – systémy riadenia organizačnej a individuálnej výkonnosti [Dizertačná práca] – Žilinská univerzita v Žiline; Fakulta riadenia a informatiky; Katedra softvérových technológií. – Školiteľ: doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. – Stupeň odbornej kvalifikácie: Doktor filozofie („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“) v odbore 3.3.15 manažment, študijný program manažment, Žilina 2016. – 112 s. a príloha projektu výskumu. Cieľom dizertačnej práce je prostredníctvom návrhu modelu systému riadenia individuálnej a organizačnej výkonnosti ako prostriedku na zlepšovanie výkonnosti organizácií verejnej správy vytvoriť predpoklady na zefektívnenie činností verejnej správy. Téma je riešená z pohľadu riadenia výkonnosti v organizáciách verejnej správy a vychádza z preskúmania teoretických poznatkov z oblasti riadenia verejnej správy a nových prístupov z oblasti Service Science. Dizertačná práce predstavuje súhrn teoretických poznatkov a praktických odporúčaní pre vytvorenie a udržanie systému riadenia výkonnosti v organizáciách verejnej správy. Kľúčové slová: Kvalita. Verejná správa. Riadenie výkonnosti. New Public Management. Service Science.

Anglický abstrakt:
FABIANOVÁ, Zuzana: Quality of Public Administration – systems of organizational and individual performance management [Dissertation thesis] – University of Žilina; Faculty of Management Science & Informatics; Department of Software Technologies. Consultant: doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. - Academic qualification: PhD. in the field 3.3.15 Management, study programme Management, Žilina 2016. – 112 p. and Appendix – Research project. The aim of this dissertation thesis is to create preconditions for improving the management system of administrative by proposing a model of performance management system for public sector organizations and propose a method of system sustainability. The topic is dealt with from the perspective of performance management in public administration organizations and based on the review of the theoretical knowledge of public administration management and new approaches in the field of Service Science. Dissertation thesis presents a summary of theoretical knowledge and practical recommendations for creating and maintaining a system of performance management in public administration organizations. Keywords: Quality. Public Administration. Performance Management. New Public Management. Service Science.

Autoreferát dizertačnej práce
Text práce

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI