Dizertačné práce

Strategické riadenie kooperácie akademických a výskumných subjektov s podnikateľským prostredím

Autor práce: Ing. Jana Kundríková
Školiteľ: doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD.
Dátum obhajoby: 24.8.2017
Študijný program: 3.3.15 Manažment
Oponent 1: doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD.
Oponent 2: prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.

Slovenský abstrakt:
Kundríková, Jana, Ing.: Strategické riadenie kooperácie akademických a výskumných subjektov s podnikateľským prostredím [dizertačná práca] – Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky; Katedra manažérskych teórií. Školiteľ: doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD. – Stupeň odbornej kvalifikácie: doktor filozofie („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“) v odbore 3.3.15 Manažment. Žilina: FRI ŽU v Žiline, 2017. – 178 s. Dizertačná práca sa zameriava na problematiku strategického riadenia kooperácie univerzít s podnikateľským prostredím prostredníctvom vedeckých parkov na Slovensku. Hlavným vedeckým cieľom dizertačnej práce je navrhnúť modelové riešenie strategického riadenia spolupráce akademického a podnikateľského prostredia so zameraním sa na transfer znalostí. Účelom modelu je navrhnúť systém strategického riadenia na princípe „zhora nadol“, ktorý zabezpečí trvalo udržateľný rozvoj univerzitno-podnikovej spolupráce a prinesie reálne výsledky spoločne s plnením strategických cieľov univerzity, jej vedeckého parku a podnikov súčasne. Dizertačná práca sa skladá z analýzy súčasného stavu riešenej problematiky z pohľadu zahraničnej a domácej odbornej literatúry v oblasti strategického riadenia, kooperačného manažmentu a vedeckých parkov; výskumnej časti a diskusie. Výskumná časť zahŕňa predvýskum zameraný na zistenie záujmu verejných vysokých škôl v SR o kooperáciu s podnikmi; analýzu vybraných sekundárnych zdrojov riadenia vedeckých parkov v zahraničí; primárny výskum rozdelený na kvantitatívnu a kvalitatívnu časť. Kvantitatívna časť primárneho výskumu využíva metódu sociologického opytovania, pričom dotazníky sú vyhotovené v troch verziách podľa cieľovej vzorky, pre ktorú sú určené. Cieľovú vzorku tvoria podniky, univerzity a vedecké parky. Otázky v jednotlivých verziách dotazníka boli zostavované tak, aby bolo možné zistenia z nich spracovať pomocou metódy komparácie. Kvalitatívna časť primárneho výskumu pozostáva z osobných rozhovorov, pričom cieľovou vzorkou sú vedúci pracovníci vedeckých parkov a obsahovým zameraním rozhovorov s neštruktúrovaným charakterom sú tri hlavné oblasti súvisiace s celkovým zameraním výskumu, a to súčasný stav spoluprác vedeckého parku s podnikmi, najvýznamnejšie problémy v rámci týchto spoluprác a opatrenia, ktoré by pomohli zlepšiť súčasnú situáciu. Na základe výsledkov výskumu je navrhnutý empirický model. Súčasťou dizertačnej práce je aj diskusia, ktorá navrhnutý model verifikuje a zahŕňa tiež odporúčania pre jeho implementáciu. Predkladaná dizertačná práca ako celok poskytuje súbor teoretických a praktických odporúčaní pre vytvorenie a udržiavanie funkčného systému strategického riadenia vedeckých parkov na Slovensku. Kľúčové slová: manažment, kooperácia, kooperačný manažment, strategický manažment, transfer technológií, transfer znalostí, univerzity, vedecké parky.

Anglický abstrakt:
Kundríková, Jana, Ing.: Strategic management of cooperation between academic and research subjects, and business environment [dissertation thesis] – The University of Žilina, Faculty of Management Science and Informatics; Department of Managerial Theories. Tutor: doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD. – Qualification level: doctor of Philosophy („philosophiae doctor“, in abbreviation „PhD.“) in the field of Management. Žilina: Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina, 2017. – 178 p. Dissertation thesis focuses on the issue of strategic management of cooperation between universities and business environment through science parks in Slovakia. The main scientific aim of the dissertation thesis is to propose a model solution of strategic management of cooperation between academic and business environment with a focus on knowledge transfer. The purpose of the model is to design a system of strategic management on a "top down" principle, ensuring a sustainable development of university-company cooperation and bringing tangible results together with achieving strategic objectives of university, the scientific park and businesses at the same time. The dissertation thesis consists of an analysis of current state of foreign and domestic literature in the field of strategic management, cooperation management and science parks; research; and discussion. The research part includes pre-research focused on reviewing the interest of public universities in SR in cooperation with business; analysis of selected secondary resources about managing science parks abroad; primary research divided into quantitative and qualitative part. The quantitative part of the primary research applies method of sociological interrogation using questionnaires that are prepared in three versions according to the target sample for which they are intended. The target sample consists of companies, universities and science parks. Questions for each version of the questionnaire were compiled in such way which allows to process the findings using the comparison method. The qualitative part of the primary research consists of personal interviews, and the target sample are managers of science parks. The content of interviews with unstructured nature is focusing on following three main areas related to the general direction of research: the current state of cooperation between science parks and companies, the most important problems in these cooperation relations, and recommendation that would help improving the current situation. On the basis of research results the empirical model is designed. Dissertation thesis involves a discussion that verifies the proposed model and also includes recommendations for its implementation. The dissertation thesis as a whole provides a series of theoretical and practical recommendations for creating and maintaining a functioning system of strategic management of science parks in Slovakia. Key words: management, cooperation, cooperation management, strategic management, technology transfer, knowledge transfer, universities, science parks.

Autoreferát dizertačnej práce
Text práce

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI