Dizertačné práce

Meranie inovačnej výkonnosti

Autor práce: Ing. Eva Siantová
Školiteľ: doc. Ing. Viliam Lendel, PhD.
Dátum obhajoby: 24.8.2017
Študijný program: 3.3.15 Manažment
Oponent 1: prof. Ing. Viera Marková, PhD.
Oponent 2: doc. Ing. Josef Strišš, CSc.

Slovenský abstrakt:
SIANTOVÁ, Eva: Meranie inovačnej výkonnosti podniku [Dizertačná práca] - Žilinská univerzita v Žiline; Fakulta riadenia a informatiky; Katedra manažérskych teórií. - Školiteľ: doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. - Stupeň odbornej kvalifikácie: doktor filozofie („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“) v odbore 3.3.15 Manažment. Žilina: FRI ŽU v Žiline, 2017. - 161 strán. Dizertačná práca sa zameriava na sumarizáciu a systematizáciu poznatkov v rámci problematiky merania inovačnej výkonnosti podnikov. Analýza teoretických poznatkov a praktických prístupov vyúsťuje do tvorby modelu merania inovačnej výkonnosti podniku. Dizertačná práca je tvorená 6 kapitolami. Prvá kapitola je orientovaná na analýzu teoretických prístupov k meraniu inovačnej výkonnosti podnikov doma a v zahraničí, a na vymedzenie teoretického rámca pre tvorbu vhodného modelu merania. V druhej kapitole sa pozornosť venuje vytvoreniu metodologického rámca dizertačnej práce a empirického výskumu. V tejto časti je tiež identifikovaný problém práce a výskumu, ako aj hlavný cieľ práce, výskumné úlohy a podobne. Tretia kapitola práce sa obsahovo zameriava na prípravu, realizáciu a vyhodnotenie vlastného výskumu. Ide o zhodnotenie súčasného stavu riešenia problematiky merania inovačnej výkonnosti slovenských podnikov. Výskum sa orientuje na diagnostikovanie úrovne merania inovačnej výkonnosti podnikov pôsobiacich na Slovensku. Vyhodnotenie výskumu a jeho výsledky vytvárajú súbor informácií, ktoré ovplyvňujú tvorbu modelu merania inovačnej výkonnosti, ktorý sa uvádza v štvrtej kapitole. Tu je navrhovaný model podrobne rozpracovaný. Obsahom štvrtej kapitoly je aj vypracovanie postupu implementácie navrhovaného modelu. Táto kapitola sa tiež zameriava na overovanie správnosti navrhovaného modelu v rôznych podnikových podmienkach. V piatej kapitole sú identifikované hlavné problémami, ktoré vznikajú pri implementácii modelu do podnikovej praxe, ale aj pri samotnom meraní inovačnej výkonnosti. Tiež je sú tu navrhnuté odporúčania pre elimináciu identifikovaných problémov. Šiesta kapitola obsahovo uvádza teoretické a praktické prínosy dizertačnej práce. Kľúčové slová: inovácia, inovačný manažment, manažment, inovačná výkonnosť, meranie inovačnej výkonnosti, výskum, informácie

Anglický abstrakt:
SIANTOVÁ, Eva: Measurement of the innovation performance of the company [Dissertation Thesis] - University of Žilina in Žilina; Faculty of Management Science and Informatics; Department of Management Theories. – Tutor: assoc. prof. Viliam Lendel, PhD. - Qualification level: Doctor of Philosophy („philosophiae doctor“, abbreviation „PhD.“) in the field of the Management. Žilina: Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina in Žilina, 2017. - 161 pages. The dissertation thesis is focused on the summarization and systematization of knowledge within the context of the issue of measuring innovation performance of companies. Analysis of the theoretical knowledge and practical approaches results in the creation of a model of the innovation performance measurement in the company. The dissertation thesis contains six chapters. The first chapter is focused on the analysis of theoretical approaches to the innovation performance measurement of companies at home and abroad, and it is also focused on the definition of a theoretical framework for the development of the appropriate model for measuring innovation performance. The second chapter is focused on the creation of a methodological framework of the dissertation thesis and empirical research. In this chapter is also identified the problem of the dissertation thesis and research, as well as the main aim of the thesis, research tasks and so on. The third chapter represents the preparation, implementation, and evaluation of the research. This is the assessment of the current state of solving the problem of measuring innovation performance of Slovak companies. The research is focused on the diagnosis of the level of innovation performance measurement in companies operating in Slovakia. Evaluation of the research and its results create a set of information that influences the formation of the model of measuring innovation performance. The content of the fourth chapter is the creation of the model of innovation performance measurement and the draft of the implementation of this model. This chapter also focuses on the validation of the proposed model. In the fifth chapter are identified the main problems that arise in the implementation of the model in practice, but also in the measurement of innovation performance itself. There are also appropriate recommendations designed to eliminate the problems identified. The sixth chapter provides theoretical and practical benefits of the dissertation thesis. Keywords: innovation, innovation management, management, innovation performance, innovation performance measurement, research, information

Autoreferát dizertačnej práce
Text práce

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI