Katedra informatiky

Všeobecné informácie

Telefón 041/5134151
Vedúci prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.
Kontakt 041/5134150
Miestnosť RA204
Zástupca vedúceho Ing. Monika Václavková, PhD.
Kontakt 041/5134171
Miestnosť RA211
Sekretariát Anna Ilovská
Telefón 041/5134151
Miestnosť RA203

Zamestnanci

doc. Ing. Ján Boháčik, PhD. RA210 041/5134187
výučba: informatika 1, informatika 2, praktikum z programovania 1, praktikum z programovania 2, paralelné programovanie, vývoj pokročilých aplikácií, princípy operačných systémov, projektová výučba
výskum: data mining, získavanie znalosti, big data, extrakcia fuzzy pravidiel, medicínska informatika, telezdravotníctvo
Anna Ilovská RA203 041/5134151
sekretariát
doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD. RA202 041/5134186
výučba: Informatika 1, Informatika 2, Princípy operačných systémov, Vývoj pokročilých aplikácií, Projektová výučba
výskum: spoľahlivosť systémov, bioinformatika oo
doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD. RA302 041/5134176
výučba: algoritmy a údajové štruktúry 1, princípy operačných systémov, programovacie jazyky pre vstavané systémy, úvod do systémového programovania, základy teoretickej medicíny
výskum: analýza spoľahlivosti, aplikácie viachodnotovej logiky v teórii spoľahlivosti
Ing. Michal Kvet, PhD. RA325 041/5134024
výučba: databázové systémy, pokročilé databázové systémy, projektová výučba
výskum: databázové systémy pre inteligentné dopravné systémy a nemocničné informačné systémy, temporálne databázové systémy, indexovanie a distribúcia dát v databázach, dátová analytika
doc. Ing. Marek Kvet, PhD. RA325 041/5134024
výučba: informatika 1, algoritmy a údajové štruktúry 1, projekt 1, 2, 3
výskum: Inteligentné dopravné systémy, modelovanie a optimalizácia verejných obslužných systémov, riešenie rozsiahlych lokačných úloh, metaheuristiky
prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD. RA204 041/5134150
výučba: získavanie znalosti z databáz, databázové systémy - MS Access, programovanie C++
výskum: získavanie znalosti z databáz, dolovanie z údajov, expertné systémy, fuzzy logika, medicínske aplikácie
RNDr. Denisa Maceková, PhD. RA209 041/5134184
Výučba: Biomolekulárna chémia a informatika, Základy teoretickej medicíny, Aplikovaná informatika v preklinickej medicíne
Výskum: spracovanie a analýza biomedicínskych dát
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. RA208 041/5134179
Výučba:
Databázové systémy, Pokročilé databázové systémy, Teória a metodológia Aplikovanej informatiky, Projektová výučba
Výskum:
Databázové technológie, Inteligentné dopravné systémy, Big Data, Algoritmy a štruktúry dát, Medicínske aplikácie,Inteligentné dopravné systémy, Data Science
Ing. Ján Rabčan, PhD. RA302 041/5134156
výučba: princípy operačných systémov, softvérové nástroje pre biomedicínsku informatiku
výskum: teória spoľahlivosti, získavanie znalosti z údajov
Ing. Monika Václavková, PhD. RA211 041/5134171
výučba : informatika 1, informatika pre manažérov 1, informatika 2, informatika pre manažérov 2
výskum: databázové systémy, expertné systémy, bezpečnostné systémy, umelá inteligencia
Ing. Michal Varga, PhD. RA324 041/5134183
výučba: informatika 1, algoritmy a údajové štruktúry, návrhové vzory
výskum: modelovanie a simulácia dopravných systémov, modelovanie pohybu a správania sa ľudí, on-line simulačné modely
RNDr. Peter Varša, PhD. RA209 041/5134184
výučba:programovanie, údajové štruktúry, informačné systémy, zložitosť algoritmov, paralelné programovanie
výskum: paralelné programovanie, zložitosť paralelných algoritmov
doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. RA202 041/5134181
výučba: databázové systémy, databázové jazyky a aplikácie
výskum: spracovanie dát, analýza dát, spracovanie veľkých množín dát
prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD. RA207 041/5134189
výučba: Tabuľkové procesory, Teória spoľahlivosti
výskum: Analýza spoľahlivosti, Aplikácie viachodnotovej logiky v teórii spoľahlivosti, Medicínska Informatika

Doktorandi

Ing. Roman Čerešňák RA206 041/5134156
Distribuované spracovanie dát
Ing. Oľga Chovancová RA205 041/5134155
Výučba: Praktikum z programovania 1, 2 Výskum: Fuzzy zhlukovanie.
Mgr. Adam Dudáš RA205 041/5134155
Optimalizácia modelov dekompozície paralelných a distribuovaných výpočtov vo vysokovýkonnom počítaní
Ing. Andrej Forgáč RA205 041/5134155
Hodnotenie vplyvu ľudského faktora na technické systémy.
Ing. Patrik Rusnák RA324 041/5134156
Analýza spoľahlivosti a rizík zložitých systémov, viachodnotová logika.
Veronika Šalgová RA206
Ing. Peter Sedláček RA206 041/5134156
výučba: princípy operačných systémov, databázové systémy; výskum: Analýza spoľahlivosti a rizík zložitých systémov, Viac-hodnotové rozhodovacie diagramy

Popis činnosti

Katedra vyvíja pedagogickú činnosť v oblastiach základov informatiky, programovania, práce s databázovými systémami, tabuľkovými procesormi, údajovými štruktúrami, operačných systémov, techník programovania a návrhu rozsiahlych softvérových systémov. Vedeckovýskumnú činnosť orientuje na problematiku tvorby informačných a riadiacich systémov pre dopravu, vývoj distribuovaných informačných systémov, databázových prostriedkov, skúmanie spoľahlivosti systémov, dolovanie znalostí, aplikácií pre vysokovýkonné výpočty a špecializovaných programových prostriedkov. Vo výskumnej práci katedra spolupracuje s ostatnými katedrami a fakultami Žilinskej univerzity a s fakultami mnohých slovenských univerzít.

Aktivity pracoviska


Medzinárodné podujatia, organizovane na katedre Informatiky (KI FRI)

25-27 June 2019       International Conference on Information and Digital Technologies 2019  (http://dt.fri.uniza.sk/ or http://idt.conf.sk).   The aim of the conference IDT 2019 is to bring together researches, developers, teachers from academy as well as industry working in all areas of information technologies. Young researchers and postgraduate PhD students are greatly welcome to participate in this event. The special section for such presentations will be at the Conference. Beside the scientific field, several cultural and social events are planned for the enjoyment of conference attendees.

8 November 2018     IEEE Workshop on Reliability Engineering of the IEEE Czechoslovakia Section Reliability Society Chapter  (https://events.vtools.ieee.org/m/179364).   This workshop is working meeting for PhD students and young researchers to discuss background, terminology and principal conception in reliability engineering. The workshop was hold at the Department of Informatics, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina.

5-7 July 2017   International Conference on Information and Digital Technologies 2017   (http://dt.fri.uniza.sk/2017  or http://idt.conf.sk/2017). The Conferences Proceedings were indexed in IEEEXplore, Scopus and Web of Science.

7-9 July 2015   International Conference on Information and Digital Technologies 2015   (http://dt.fri.uniza.sk/2015  or http://idt.conf.sk/2015 ). The Conferences Proceedings were indexed in IEEEXplore, Scopus and Web of Science.
Medzinárodné vedecké a edukačné projekty, riešene na katedre Informatiky

2019-2020   Project APVV no. SK-SRB-18-0002. Binary and Multivalued Decision Diagrams in Reliability Analysis of Complex System (DDiRA), supervisor: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD; Partner: The Mathematical Institute of Serbian Academy of Science and Arts, Belgrade (Serbia).

2019-2020   Project V4 no. 21830315. Exhibition and Special Discussion Section on Information and Digital Technologies, Grant of the International Visegrad Fund’s, supervisor: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD; Partners: VŠB – Technical University of Ostrava (Czech Republic), University of Debrecen (Hungary), University of Rzeszow (Poland), University of Defense in Brno (Czech Republic), Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia).

2018-2019    Project APVV no. SK-FR-2017-0003. Multilevel logic units for neuromorphic computing, supervisor: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD; Partner: University of Picardie, Amiens (France).

2014-2017    Project FP7 no. 610425. Regional Anaesthesia Simulator and Assistant (RASimAs), FP7-ICT-2013-10 (ICT-2013.5.2 Virtual Physiological Human, supervisor: prof. Tomas Decerno (Dept. of Medical Informatics, University Hospital Aachen, Germany), supervisor from Slovakian team: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD., http://rasimas.imib.rwth-aachen.de  .

2014-2017    Project EACEA no. 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHS. Centers of Excellence for Young RESearchers (CERES), supervisor: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., http://ceres.fri.uniza.sk/en.

2014-2017    Project EACEA no. 543889-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPHES. Advanced Training and life Long learning Program in Applied Health Sciences (ATHEALTH), supervisor: prof. Mosad Zineldin (Linnaeus University, Sweden), supervisor from Slovakian team: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD., http://www.uit.ac.ma/tempus-athealth.

2013-2014    Project V4 no. 21320401. International Workshop on Biomedical Technologies, Grant of the International Visegrad Fund’s, supervisor: doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

2013-2014    Project APVV SK-PL-0023-12. Support systems for medical decision making, supervisor: doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

2012-2015    Project EACEA no. 530270-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR. Green Computing & Communications, supervisor: prof. Chris Phillips (Newcastle University, UK), supervisor from Slovakian team: doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD, http://my-greenco.eu/

2011-2012    Project  Intelligent assistance systems: multisensor processing and reliability analysis. Canadian-Slovakian-Belarusian Research Co-operation, NATO linkage grant CBP.EAP.CLG 984, supervisor: prof. Svetlana Yanushkevich (University of Calgary, Canada), supervisor from Slovakian team: doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD.Nacionálne projekty (VEGA, KEGA, MVTS), riešene na katedre Informatiky

2017-2020    Project VEGA 1/0354/17. Reliability analysis based on uncertain data. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

2016-2018    Project VEGA 1/0038/16. Decision support based on fuzzy data. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.

2014-2016    Project VEGA 1/0498/14. New methods and algorithms for reliability analysis of complex system. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

2013             Project no. 2012et016. Preparing an Attractive Virtual Learning Portal, Grant of the Tatra bank, supervisor: doc. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.

2011-2013    Project VEGA 1/0598/10. Using visualization techniques when exploring large databases, Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science,supervisor: doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.

2008-2010    Project VEGA 1/0796/08. Modeling and processing of data in large databases, Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science,supervisor: doc. Ing. Karol Matiaško, PhD.

2008-2010    Project VEGA 1/0664/08. Creating algorithms for data processing based on multiple-valued and fuzzy logic. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: doc. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.

2006-2008    Project MVTS Bil/Fin/SK/ZU/06. System reliability investigation by decision trees. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

2006-2008    Project Vega 1/3084/06. Research of structural-complex systems reliability. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

2005-2007    Project MVTS Bielorus/Slov/ŽU/05. Development of decision support systems based on fuzzy values. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: doc. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.

2004-2006    Project VEGA 1/1053/04. Processing of large databases. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: doc. Ing. Karol Matiaško, PhD.

2004-2006    Project KEGA 3/2198/04. Implementation of Learning System MOODLE into the university education process. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: Ing. Karol Grondžák, PhD.

2004-2006    Project MVTS. Adaptive replication system for mobile devices. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: doc. Ing. Karol Matiaško, PhD.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI