Katedra informatiky

Všeobecné informácie

Telefón 041/5134151
Vedúci prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.
Kontakt 041/5134150
Miestnosť RA204
Zástupca vedúceho Ing. Monika Václavková, PhD.
Kontakt 041/5134171
Miestnosť RA211
Sekretariát Anna Ilovská
Telefón 041/5134151
Miestnosť RA203

Zamestnanci

doc.Ing. Ján Boháčik, PhD. RA210 041/5134187
výučba: informatika 1, informatika 2, informatika pre manažérov 1, informatika pre manažérov 2, praktikum z programovania 1, praktikum z programovania 2, paralelné programovanie, vývoj pokročilých aplikácií, princípy operačných systémov
výskum: data mining, získavanie znalosti, big data, extrakcia fuzzy pravidiel, medicínska informatika, telezdravotníctvo
Anna Ilovská RA203 041/5134151
sekretariát
Ing. Jozef Kostolný, PhD. RA202 041/5134186
výučba: Informatika 1, Informatika 2, Princípy operačných systémov, Vývoj pokročilých aplikácií, Projektová výučba
výskum: spoľahlivosť systémov, bioinformatika oo
Ing. Miroslav Kvaššay, PhD. RA314 041/5134176
výučba: algoritmy a údajové štruktúry 1, princípy operačných systémov, programovacie jazyky pre vstavané systémy
výskum: analýza spoľahlivosti, aplikácie viachodnotovej logiky v teórii spoľahlivosti
Ing. Michal Kvet, PhD. RA315 041/5134024
výučba: databázové systémy, pokročilé databázové systémy
výskum: databázové systémy pre inteligentné dopravné systémy a nemocničné informačné systémy, temporálne databázové systémy, indexovanie a distribúcia dát v databázach
Ing. Marek Kvet, PhD. RA315 041/5134024
výučba: Informatika 1, Informatika 2, Údajové štruktúry
výskum: Inteligentné dopravné systémy, modelovanie a optimalizácia verejných obslužných systémov, riešenie rozsiahlych lokačných úloh, metaheuristiky
prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD. RA204 041/5134150
výučba: získavanie znalosti z databáz, databázové systémy - MS Access, programovanie C++
výskum: získavanie znalosti z databáz, dolovanie z údajov, expertné systémy, fuzzy logika, medicínske aplikácie
RNDr. Denisa Maceková, PhD. RA209 041/5134184
Výučba: Biomolekulárná chémia a informatika, Základy teoretickej medicíny, Aplikovaná informatika v preklinickej medicíne
Výskum: spracovanie a analýza biomedicínskych dát
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. RA208 041/5134179
Výučba:
Databázové systémy, Pokročilé databázové systémy, Teória a metodológia Aplikovanej informatiky, Projektová výučba
Výskum:
Databázové technológie, Inteligentné dopravné systémy, Big Data, Algoritmy a štruktúry dát, Medicínske aplikácie
Ing. Monika Václavková, PhD. RA211 041/5134171
výučba : informatika 1, informatika pre manažérov 1, informatika 2, informatika pre manažérov 2
výskum: databázové systémy, expertné systémy, bezpečnostné systémy, umelá inteligencia
Ing. Michal Varga, PhD. RA324 041/5134183
výučba: Informatika, Údajové štruktúry
výskum: Modelovanie a simulácia dopravných systémov, modelovanie pohybu a správania sa ľudí, on-line simulačné modely
RNDr. Peter Varša, PhD. RA209 041/5134184
výučba:programovanie, údajové štruktúry, informačné systémy, zložitosť algoritmov, paralelné programovanie
výskum: paralelné programovanie, zložitosť paralelných algoritmov
doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. RA202 041/5134181
výučba: databázové systémy, databázové jazyky a aplikácie
výskum: spracovanie dát, analýza dát, spracovanie veľkých množín dát
prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD. RA207 041/5134189
výučba: Tabuľkové procesory, Teória spoľahlivosti
výskum: Analýza spoľahlivosti, Aplikácie viachodnotovej logiky v teórii spoľahlivosti

Doktorandi

Ing. Roman Čerešňák
Ing. Oľga Chovancová RA205 041/5134155
Mgr. Adam Dudáš RA205 041/5134155
Ing. Andrej Forgáč RA205 041/5134155
Ing. Ján Rabčan RA206 041/5134156
Ing. Patrik Rusnák RA206 041/5134156
Ing. Peter Sedláček

Popis činnosti

Katedra vyvíja pedagogickú činnosť v oblastiach základov informatiky, programovania, práce s databázovými systémami, tabuľkovými procesormi, údajovými štruktúrami, operačných systémov, techník programovania a návrhu rozsiahlych softvérových systémov. Vedeckovýskumnú činnosť orientuje na problematiku tvorby informačných a riadiacich systémov pre dopravu, vývoj distribuovaných informačných systémov, databázových prostriedkov, skúmanie spoľahlivosti systémov, dolovanie znalostí, aplikácií pre vysokovýkonné výpočty a špecializovaných programových prostriedkov. Vo výskumnej práci katedra spolupracuje s ostatnými katedrami a fakultami Žilinskej univerzity a s fakultami mnohých slovenských univerzít.

Aktivity pracoviska


Konferencia Digital Technologies
International Workshop on Biomedical Technologies
Systémy pre podporu medicínskych rozhodovaní
Nové metódy a algoritmy pre analýzu spoľahlivosti komplexných systémov

Konferencia Digital Technologies

Katedra informatiky organizuje každoročne konferenciu Digital Technologies. Informácie o jednotlivých ročníkoch:
Information and Digital Technologies 2015 (http://idt.fri.uniza.sk)
Digital Technologies 2014 (http://dt.fri.uniza.sk)
Digital Technologies 2013 (http://dt.fri.uniza.sk/dt2013/)

International Workshop on Biomedical Technologies

Projekt Visegrádskeho fondu (č. 21320401) (http://dt.fri.uniza.sk/v4/)
Charakteristika:
Cieľom projektu je umožniť organizáciu medzinárodnej spolupráce, diskusie a výmenu výsledkov v oblasti biomedicínskej informatiky.
Spolupracujúce inštitúcie:
University of Zilina (ZU)
VŠB – Technical University of Ostrava (TUO)
University of Management and Administration in Zamość  (ZUMA)
Bay Zoltán Nonprofit Ltd  (BZN)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJS)

Systémy pre podporu medicínskych rozhodovaní

Projekt APVV SK-PL-0023-12
Charakteristika: Technológie inteligentnej analýzy dát ako sú napríklad klasifikácia, clusterizácia, prognózovanie, zoskupovanie, konštrukcia asociačných pravidiel, vizualizácia sa široko využívajú aj v oblasti medicíny. Prijaté rozhodnutia hrajú vážnu rolu v medicíne, najmä v medicínskych diagnostických procesoch. Systémy pre podporu rozhodovania majú pre lekárov veľký význam pri diagnostike, hlavne v prípadoch, keď je dôležité rozhodnúť sa rýchlo a efektívne. Pre riešenie takýchto úloh je potrebné skúmať dostatočne jednoduché a prehľadné metódy s možnosťou automatického učenia sa. Veľmi vhodným kandidátom pre tento výskum sú rozhodovacie stromy. Rozhodovacie stromy sa úspešne využívajú pri rozhodovaní v mnohých praktických úlohách, vrátane medicínskych. Jeden z najperspektívnejších smerov využitia rozhodovacích stromov je založený na využití fuzzy-logiky a na syntéze tzv. fuzzy rozhodovacích stromov pre tvorbu pravidiel podpory rozhodovania. V tomto projekte sa plánuje výskum spôsobu syntézy fuzzy rozhodovacích stromov pre medicínske systémy pre podporu rozhodovania s využitím informačných charakteristík. Tieto charakteristiky umožňujú syntetizovať rozhodovacie stromy s vopred zadanými vlastnosťami, ako napríklad paralelizmus, stabilita, optimálnosť atď. Špecifikom plánovaného prístupu je využitie analýzy spoľahlivosti pre odhad vstupných dát a funkcionálnych charakteristík systému. To umožňuje rozpracovať spôsob projektovania medicínskych systémov pre podporu rozhodovania, charakteristických odolnosťou voči chybám vo vstupných dátach a spoľahlivosťou sformovaného rozhodnutia. Základ metód odhadu spoľahlivosti medicínskych systémov pre podporu rozhodovania tvorí atematický aparát analýzy spoľahlivosti mnohoúrovňových systémov, ktorý umožňuje podrobne skúmať nielen stavy zlyhania systému ale aj zmeny prevádzkyschopnosti systému.

Nové metódy a algoritmy pre analýzu spoľahlivosti komplexných systémov.

Projekt  Vega 1/0498/14.
Charakteristika: Pre analýzu funkčnosti systému je nevyhnutné vyjadriť spoľahlivosť v tvare matematického modelu. V súčasnosti sa najčastejšie využíva binárny model, podľa ktorého sa systém aj jeho komponenty môžu nachádzať v jednom z dvoch stavov. Využitie takéhoto modelu sťažuje podrobnú analýzu zmeny spoľahlivosti systému, neumožňuje skúmať celé spektrum príčin, vedúcich k havárii systému a vypracovať metódy predpovedania havárie atď. Pre riešenie týchto úloh je nevyhnutné využiť matematický model, ktorý by umožňoval podrobnejšie popísať chovanie sa systému pri havárii a bral by do úvahy zníženie funkcionality systému. Takým modelom môže byť matematický model s niekoľkými úrovňami spoľahlivosti. Využitie takéhoto modelu v rámci existujúcich základov značne komplikuje analýzu spoľahlivosti vstupného systému. Dôsledkom je potreba vypracovať v rámci nového prístupu metódy, založené na matematickom aparáte viachodnotovej logiky. Plánuje sa výskum jedného zo základných smerov teórie spoľahlivosti – analýza významnosti.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI