Katedra informačných sietí

Všeobecné informácie

Telefón 041/5134301
Web http://www.kis.fri.uniza.sk
Vedúci doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
Kontakt 041/5134323
Miestnosť RB354
Zástupca vedúceho Mgr. Jana Uramová, PhD.
Kontakt 041/5131764
Miestnosť RB360
Sekretariát Mária Liskayová
Telefón 041/5134301
Miestnosť RB353

Zamestnanci

Ing. Ivana Brídová, PhD. RB360 041/5137760
výučba: architektúry informačných systémov, princípy IKS, úvod do štúdia, základy bezdrôtových sietí
výskum: projektová činnosť
Ing. Petr Ivaniga, PhD. RB357 041/5134317
výučba: princípy IKS
výskum: prenosové systémy, diagnostika prenosových sietí, informačné siete
Ing. Roman Kaloč, PhD.
prof. Ing. Martin Klimo, PhD. RB308 041/5134300
výučba: teória oznamovania, teória hromadnej obsluhy, implementácia fuzzy logiky nanotechnológiami.
výskum: kvalita prenosu reči paketovými sieťami, syntéza reči, rozpoznávanie reči, fuzzy počítače na báze memristorov.
Ing. Martin Kontšek, PhD. RB358 041/5137769
Výučba: Počítačové siete 3, Sieťové operačné systémy, Algoritmy v sieťach
Výskum: smerovanie a prepínanie v IP sieťach, smerovacie protokoly, Cloud Computing
prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD. RB307 041/5134335
výskum: inteligentné dopravné systémy, kooperatívne IDS, architektúra a aplikácie pre IDS, eCall, štandardizácia IDS
Mária Liskayová RB353 041/5134301
Sekretariát.
Ing. Marek Moravčík, PhD. RB358 041/5131767
výučba: počítačové siete 1, 2, 3; projektovanie sietí 1, 2; integrácia sietí; komunikačné technológie; sieťové operačné systémy; projekt 1, 2, 3; Linux - základy; Python v sieťových aplikáciách
výskum: Cloud Computing, smerovanie a prepínanie v IP sieťach, konvergované siete
doc. Ing. Jozef Papán, PhD. RB358 041/5134318
Výučba: zabezpečenie sietí zariadeniami fortinet (fortinet akadémia), princípy IKS (cisco), architektúry sieti (linux + siete)
Výskum: rýchle zotavenie siete (IP fast reroute, fault-tolerance), WSN, IoT, protokoly a služby v IP sieťach, modelovanie a simulácia počítačových sietí.
doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. RB354 041/5134323
výučba: počítačové siete 1, 2 a 3; projektovanie sietí 1 a 2, bezpečnosť informačných sietí, komunikačné technológie, projekt 1, 2 a 3, pokročilé smerovanie v informačno-komunikačných sieťach, pokročilé prepínanie v informačno-komunikačných sieťach.

výskum: smerovanie v IP sieťach, protokoly, technológie a služby IP sietí, multimediálne komunikačné platformy nad SIP, konvergované siete, ich architektúry, protokoly a služby (NGN/IMS), cloud a NFV, bezpečnosť počítačových sietí.
Ing. Ondrej Škvarek, PhD. RB359 041/5134327
výučba: princípy informačno-komunikačných systémov, počítačové siete 1 a 2, teória informačných sietí, inžiniersky projekt 1, 2 a 3
výskum: rozpoznávanie vzorov (obrazu, reči, útokov v počítačových sieťach), strojové učenie, zhlukovanie, neurónové siete, fuzzy počítanie na báze memristorov, syntéza reči, modelovanie a simulácia počítačových sietí
doc. Mgr. Juraj Smieško, PhD. RB306 041/5134306
výučba: matematika pre informatikov, diskrétna pravdepodobnosť, teória informačných sieti, teória hromadnej obsluhy, analýza procesov, analýza viacrozmerných dát
výskum: modelovanie a dimenzovanie IP sietí, analýza časových radov, rozpoznávanie viacrozmerných dát, matematické metódy rozpoznávania útokov v IP sieti, parametrické metódy strojového učenia
Mgr. Jana Uramová, PhD. RB360 041/5131764
výučba: princípy IKS, počítačové siete 1 a 2, teória informačných sietí, bezpečnosť informačných sietí, inžiniersky projekt 1, 2 a 3
výskum: bezpečnosť v počítačových sieťach, tvorba vlastných datasetov pre testovanie systémov pre detekciu narušení bezpečnosti (IDS), efektívne spôsoby monitorovania siete, detekcie narušení bezpečnosti a archivácie sieťových tokov pre ich ďalšie analýzy; smerovanie a prepínanie v IP sieťach, protokoly, technológie a služby IP sietí, modelovanie a simulácia počítačových sietí,

Doktorandi

Ing. Michal Hraška
Ing. Ján Jurč RB351 041/5131766
výučba: Počítačové siete 1, Bezpečnosť informačných systémov
výskum: Návrh a vývoj architektonického rámca informačných systémov virtualizovaných laboratórií
Ing. Jaroslav Kopčan
Ing. Ľubomír Králik
Ing. Michal Šterbák RB351 041/5131766
výučba: Počítačové siete 1, Bezpečnosť informačných systémov
výskum: systém automatizovaného zberu informačných aktív a dát pre potreby sieťového auditu

Popis činnosti

Katedra zabezpečuje vzdelávanie a výskum v oblasti Informačno-komunikačných sietí s dôrazom na podrobnejšie vedomosti o počítačových komunikačných sieťach založených na protokole IP (Internet Protocol) a ich bezpečnosti. Katedra zabezpečuje v oblasti počítačových sietí vlastný inžiniersky program Aplikované sieťové inžinierstvo. Katedra sa orientuje na prakticky orientované vzdelávanie ponúkané cez na nej založené tzv. sieťové akadémie. Najstaršou je Cisco sieťová akadémia. Okrem nej však participujeme aj v programe Juniper Academy Alliance a Fortinet Security Academy.

Svoj základný výskum katedra zameriava do oblasti cloud computing (CC) systémov a bezpečnosti počítačových sietí so zameraním na architektúry bezpečnosti a machine learning v detekcií anomálií. Aplikovaný výskum je smerovaný do oblasti vývoja služieb informačných sietí, využívania CC systémov vo vzdelávaní, zberania dát zo sieti a tvorby datasetov sieťovej prevádzky. Pracovníci katedry sa aktívne podieľali na štandardizácií NGN architektúry, protokolov a služieb (ETSI).

Aktivity pracoviska


Všeobecné aktivity katedry
Slovenské grantové a iné projekty
Ďalšie aktivity
Medzinárodné vedecké a edukačné projekty
Školenia a kurzy, ďalšie vzdelávanie
Spolupráca

Všeobecné aktivity katedry

Veda a výskum – oblasti


Bezpečnosť
Projekt Bezpečnosť v IKT systémoch je zameraný na komplexné spracovanie problematiky bezpečnostných hrozieb pre účely vzdelávania a využívania výsledkov výskumu v praxi. Dôvodom riešenia je skutočnosť, že počet hrozieb a útokov neustále rastie a tým sa stráca prehľad nielen o možných ohrozeniach, ale hlavne o potrebnom zabezpečení elektronickej komunikácie, čim klesá dôvera používateľov internetu. Problematika bezpečnosti je rozdelená do nasledovných rovín:

Najvyššia rovina je bezpečnosť IKT systémov ako poskytovateľov služieb. Používatelia služieb požadujú dôveryhodné IKT systémy, ktoré tieto služby poskytujú. Dôveryhodnosť  IKT systémov je zabezpečovaná  prostredníctvom algoritmov a funkčných špecifikácií bezpečnosti, ktorých metriky sú:

Risk manažment
Porovnávanie bezpečnostných mechanizmov a riešení
Získavanie informácií o prístupe k bezpečnosti v organizácii, procese alebo produkte
Zaisťovanie bezpečnosti analýzou, testovaním, monitorovaním
Testy bezpečnosti systému
Certifikovanie a hodnotenie
Detekcia a prevencia

Vytvoriť dôveryhodný IK  systém vyžaduje riešenia minimálne v dvoch rovinách. Vyššou rovinou je získavanie  požiadaviek dôveryhodnosti na IKT systém a hodnotenie rizika. Nižšou rovinou sú hlavne sieťové infraštruktúry a ich ochrana pred útokmi.
Podľa štatistík za rok 2013 bol najpoužívanejšou technikou útokov distribuovaný DoS útok. Preto v  projektu riešime prioritne skupine DoS útokov. Aj keď dnes existujú profesionálne riešenia niektorých typov Dos útokov, napriek tomu, sú vytvárané nové typy sofistikovaných útokov, ktoré vyžadujú rýchlu a úspešnú detekciu  v real-time prevádzke.  To sa dá dosiahnuť analýzou dátových tokov s využitím rôznych matematických a štatistických metód, na základe ktorých môžu byť vytvorené vlastné zariadenia na ochranu. V laboratórnych podmienkach je možné implementovať  vlastné riešenie na ochranu voči DoS útokom, pomocou FPGA kariet.

Kvalita prenosu reči v IP sieťach
Kvalita prenosu reči v IP sieťach sa stala predmetom záujmu aj v pracovnej skupine Speech Transmission Quality v Európskom telekomunikačnom štandardizačnom inštitúte (ETSI), preto sme sa na práci tejto skupiny začali podieľať. Sústredili sme sa na otázky modelovania chvenia oneskorenia a s tým súvisiaci problém dimenzovania výstupnej vyrovnávajúcej pamäte (jitter buffer), návrhu neortogonálneho vzorkovania s vyššou odolnosťou voči strate vzoriek, ako aj vplyvu chvenia oneskorenia a straty paketov na výslednú kvalitu IP telefónie a ich implementácii do E-modelu. Čoraz rozmanitejší charakter služieb, ktoré sú integrované do IP siete vedie k tomu, že klasické modely priepustnosti siete sú príliš komplikované a nedostatok údajov o prevádzke znemožňuje jednoducho aplikovať výsledky modelovania priepustnosti na dimenzovanie IP siete. V praxi sieťových operátorov preto prevládol pragmatický prístup predimenzovania siete, ktorý bol umožnený najmä neustálym poklesom cien prenosovej kapacity najmä vďaka rozvoju optických prenosových systémov. Napriek tomu, že v čase písania týchto viet je skôr prevaha na strane problému nevyužitej sieťovej kapacity než na strane nedostatočného dimenzovania siete, teória musí byť pripravená aj na opačnú situáciu, ktorá môže nastať najmä v prístupovej sieti. Preto sa katedra venuje problémom dimenzovania sietí metódou efektívnej šírky pásma, ktorá dáva horné odhady sieťových kapacít potrebných pre garantovanie kvality poskytovaných služieb pri pomerne málo predpokladoch. Katedra sa snaží aplikovať tieto modely na mechanizmy garancie kvality služby ktoré sú implementované na dohľad nad tokom a jeho tvarovanie. Veríme, že tento prístup bude viesť k systematickému dimenzovaniu a nastavovaniu parametrov mechanizmov garancie kvality tak, aby sa minimalizoval pomer cena/kvalita. Ďalším zovšeobecnením je modelovanie toku paketov (bodového procesu) z pohľadu teórie kódovania zdrojov unárnym kódom.

Systém Text-to-Speech
Pri práci s prenosom reči IP sieťami nás riešené problémy inšpirovali k riešeniu problematiky syntézy reči. V čase našich začiatkov nebol k dispozícii žiadny syntetizátor slovenčiny a použitie syntetizátora pre iné jazyky nedávalo pre slovenčinu dobré výsledky. Preto sme sa v roku 2003 začali zaoberať výskumom syntézy reči. Navrhnutý syntetizátor pracuje na základe spojovania pamätaných difón podľa textu a jeho demo verziu stále používajú ľudia so zhoršeným zrakom alebo cudzinci, ktorí si pri učení sa slovenčiny potrebujú overiť výslovnosť. Katedra dostala viacero odoziev od týchto užívateľov a ďalej pracuje na sprístupnení tejto technológie širšiemu okruhu záujemcov, vytvorené bolo aj rozšírenie do internetového prehliadača, ktoré umožňuje čítať inter-netové stránky v slovenskom jazyku. Pracuje sa tiež na zlepšení samotnej technológie syntézy, pričom za základ pri vývoji systému bol zvolený štandard SSML, ktorý  bol rozšírený pre potreby syntézy slovenského jazyka. Napriek čiastočným úspechom a zlepšeniam jednotlivých funkcií Text-to-Speech systému, nový systém nie je zatiaľ (v roku 2012) plne funkčný. Avšak aj pôvodná verzia syntetizátora je schopná fungovať v úlohe učiteľa systému pre rozpoznávanie reči, preto katedra si ako ďalší cieľ vytýčila výskum v oblasti rozpoznávania slovenskej reči.

Systémy pre rozpoznávanie reči a obrazu
Od roku 2007 študuje vlastnosti fuzzy klopných obvodov, ktoré by sa mohli stať základom učiacich sa sietí pre rozpoznávanie reči. V súčasnosti sa vykonávajú experimenty, v ktorých sa genetickými algoritmami hľadajú vhodné štruktúry spájané do sietí pre rozpoznávanie reči zo zvukového aj obrazového signálu. Skúmajú sa spôsoby ako implementovať takéto siete pomocou hardvérových memristorových obvodov.

Štandardizácia v IP sieťach s služby IP sietí
IP siete sa stali základom pre výskum a štandardizáciu v oblasti sietí budúcich generácií (NGN - Next Generation Networks). Štandardizáciou NGN sa v ETSI zaoberá technický výbor TISPAN (Telecoms & Internet converged Services & Protocols for Advanced Networks). Katedra sa do práce tohto Technického výboru zapojila od jeho vzniku v roku 2003 a úspešne sa podieľala na vývoji štandardov a technických špecifikácií architektúry NGN, protokolov a služieb. Neskôr sa aktivity pracovníkov katedry rozšírili aj v rámci iných Technických výborov, ako je ETSI Technický výbor CLOUD, kde sme participovali na projekte analýzy spolupráce technológií IT ako je Grid a Cloud computing s telekomunikačnými technológiami, predovšetkým s NGN. Ďalším Technickým výborom je HF (Human Factors), v ktorom sme boli zapojení v projekte návrhu systému a architektúry personalizácie používateľského profilu a jeho začlenenia do architektúry NGN. Na základe týchto aktivít bola Žilinská univerzita prijatá generálnym zhromaždením ETSI 27. novembra 2007 za plného člena ETSI ako jedna z prvých univerzít v Európe. V súčasnosti sú pracovníci katedry zapojení v ETSI do štandardizácie v oblasti pre-chodu káblových sietí na IPv6 (Internet Protocol version 6).

Slovenské grantové a iné projekty

Katedra KIS za dobu svojej existencie riešila množstvo slovenských vedeckých (VEGA) alebo edukačných grantových projektov (KEGA).

Projekty VEGA – vedecká grantová agentúra 

Rok
Projekt
2007Speech communication in next generation networks, 1/2039/05, VEGA, Klimo Martin, doc. Ing. PhD.

Error model for High-Speed Digital Networks, 1/4061/07, VEGA, Ivaniga Petr, Ing.,PhD.
2003COME IN – Prenos spojitých signálov Internetom, grantová úloha VEGA č. 1/8186/01, 2001-2003


Projekty KEGA – kultúrna a edukačná grantová agentúra
Rok
Projekty
2014
Študijný program 2. stupňa: Riadenie operácií a logistika, 035ŽU-4/2013, KEGA
2013
VirRo - on-line nástroj na podporu vyučovania predmetov z oblastí IP sietí a komunitný znalostný portál, grantová úloha KEGA 060ŽU-4/2012 , 2012-2013, Segeč
2007
Digital Library of e-learning metadata objects and its management, 3/5205/07, KEGA, Drozdová Matilda, Doc. Ing. PhD.
2004
“Learning Management System MOODLE implementation to the University Education Process”, KEGA project  No 3/2198/04

  
Fakultné grantové schémy (FRI FAG)
RokProjekt
2008
Stav a nové trendy v oblasti IP telefónie nad SIP protokolom, KIS FRI, grantová úloha 13/2008, Segeč


Iné

RokProjekty
2010
Projekt "Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ", EŠF - Operačný program vzdelávanie, 2009 – 2010, zodpovedný riešiteľ, administrátor centra, založenie školiaceho centra
2008
Návrh foriem marketingovej komunikácie pre podporu zavádzania nových multimediálnych produktov do praxe, ČR/SR/ŽU5/08 (MVTS)
2006
Štátny program "Budovanie informačnej spoločnosti", projekt VaV "Konvergencia ICT sietí a služieb v komunikačnej infraštruktúre SR" č. OV 41/2003 - S00095, Ministerstvo školstva SR, 2003-06,
2005
Rozvojový projekt MŠ SR 2005, Informačné a komunikačné technológie v prostredí univerzity, Tematická oblasť 5/c Využívanie IT ako prostriedku pre e-vzdelávanie (e-learning) - Interaktívne elektronické vyučovacie moduly pre predmet Komunikačné siete, KIS FRI, 2005

Rozvojový projekt MŠ SR 2005, Informačné a komunikačné technológie v prostredí univerzity, Tematická oblasť 5/d Vytvorenie podmienok na zvyšo-vanie úrovne prípravy odborníkov v oblasti informatiky - Podpora vzdelávania informatikov v oblasti komunikačných technológií, KIS FRI,
2003
Služby a riadenie zdrojov s protokolom SIP, grant MVTS, č. projektu 01404/0220204, 2003

Rozvojové trendy v oblasti technických riešení širokopásmového internetu s ohľadom na poskytovanie širokopásmových multimediálnych služieb, FRI KIS, VUS 317/110, 01/2003 – 11/2003


Ďalšie aktivity

Katedra KIS vyvíja, alebo sa zúčastnila viacerých ďalších aktivít. Aktivity  Členov katedry alebo jej študentov získali viaceré ocenenia.

Centrá

 • Akeditované testovacie centrum ECDL
 • Cisco sieťová akadémia a Cisco inštruktorské centrum (partnerstvo na Cisco Systems)
 • Juniper akademia (partnerstvo na Juniper)

Certifikácie
Členovia katedry sú aktívni v získavaní certifikácii, viacerí z členov katedry majú priemyselný certifikát CCNA alebo CCNP, podobne v oblasti kancelárskych aplikácii ECDL.

Ceny a ocenenia

RokOcenenie
2014Milan Frátrik - 3. najlepšia dizertačná práca v kategórií Informačné technológie.
2014/15Peter Palúch - Cisco Designated VIP WAN & LAN
2014Inžinierska cena za diplomovú prácu
20143. miesto v národnom kole súťaže NAG 2014
2013Peter Palúch - ocenenie za významný prínos Netacad programu
2013Pavel Segeč - Instructor Excellence Advanced
20131, 2. a 3 miesto v národnom kole súťaže NAG 2013
2013Peter Palúch - ocenený titulom Cisco Designated VIP 2013 WAN & LAN
20123. miesto v národnom kole súťaže NAG 2012
2012Peter Palúch - ocenený titulom Cisco Designated VIP 2012 WAN & LAN
2011Peter Palúch - ocenený titulom CCNP Specialist - Instructor recognition 2011
2011portál nil.uniza.sk ocenený "Kamailio 2010 award"
2010Peter Palúch - ocenený titulom Cisco Designated VIP
2010Ing. Štefan Baďura - ocenenie na konferencii Junior Scientist Conference 2010 na TU Viedeň
2010Víťazstvo Petra Meliša v súťaži Top Chrome Extensions kategória SK Web
20102. miesto v národnom kole súťaže NAG 2010
20091. miesto v medzinárodnej súťaži inštruktorov sieťových akadémií CEEE - iCompetition 2009
20093. miesto v národnom kole súťaže NAG 2009
20092. miesto v národnom kole súťaže NAG 2009
20082. miesto na súťaži e-learning v praxi (ICETA 2008)
20042. miesto v súťaži e-learning v praxi (ICETA 2004)
20031. miesto v súťaži e-learning v praxi (ICETA 2003)
20083. miesto v medzinárodnom kole súťaže Cisco Olymp 2008
2008Najlepší inštruktor RCNA akadémií roka 2007/2008
2006Najlepší inštruktor RCNA akadémií roka 2005/2006
2006Najlepšia Regionálna sieťová akadémia roka na Slovensku za rok 2006
20071. miesto v medzinárodnom kole súťaže Cisco Olymp 2007
20071. miesto v národnom kole súťaže Cisco Olymp 2007
20072. miesto v národnom i medzinárodnom kole súťaže Cisco Olymp 2007
20061. miesto v národnom kole súťaže Cisco Olymp 2006
20062. miesto v národnom kole súťaže Cisco Olymp 2006
2003Werner von Siemens Excellence Award - Cena za výskum
2002Werner von Siemens Excellence Award - cena za diplomovú prácu
2001Werner von Siemens Excellence Award - cena za diplomovú prácu
2001Cena Jozefa Murgaša

Medzinárodné vedecké a edukačné projekty

Katedra KIS za dobu svojej existencie riešila množstvo medzinárodných vedeckých a edukačných projektov. Katedra bola roky členom ETSI a jej pracovníci sa podieľali na činnosti ETSI ako členovia Specialist Task Forces, alebo úspešne zastupovali spoločnosť ST v združení operátorov EURESCOM.

RokProjekt
2013LoE STF 448/01, ETSI STF 448/01 Local Dynamic Map (LDM) standardization for vehicle ITS Station, Návrh Európskej normy pre definovanie aplikačného programového rozhrania Local Dynamic Map v architektúre kolaboratívnych inteligentných dopravných systémov., prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD.
 LoE STF 440/02, ETSI STF 440/02 Cable Network Transition to IPv6, 2012-2013, Návrh Technickej špecifikácie pre prechod širokopásmvých káblových sietí a technológií na IPv6, prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD.
2011IST 7.RP STF LoE S36/02, Projekt IST 7.RP - Customer in the Loop (Using Networked Devices enabled Intelligence for Proactive Customers Integration as Drivers of the Integrated Enterprise), Kováčiková Tatiana, doc. Ing. PhD., EU Rámcový program
 STF LoE 404, ETSI STF 404 on Local Dynamic Map standardization scoping and classification/management of application, Kováčiková Tatiana, doc. Ing. PhD.
2009STF LoE 342/05, ETSI STF 342 on Personalization and User Profile Management Standardization (i2010 - e-Inclusion), Kováčiková Tatiana, doc. Ing. PhD., EU Komunitárne programy – výskum
2008Traffic Engineering and QoS Control in Multimedia-enabled Wireless Ne-tworks, COST 290, 2004-2008
2007Projekt COPRAS (Cooperation Platform for Research and Standards), jún 2004 – január 2007, Kováčiková Tatiana, doc. Ing. CSc.
 STF ETSI, LoE 302, 311, 331, Kováčiková Tatiana, doc. Ing. CSc.
 Quality of Service in Future Mobile Systems, COST 290, MVTS, Klimo Mar-tin, doc., Ing., PhD
 The European Learning Network – HELEN, IT/04/B/F/NT-154056, LEONAR-DO, Klimo Martin, doc., Ing., CSc.
 SAETO - Self-Assesment for Educational and Training Organisations, LI/05/B/F/PP-164.510, Leonardo da Vinci, Drozdová Matilda, doc.Ing., CSc
 Courses for institution Building in Croatia eGovernment (eGovCRO), IB_JEP-40042-2005, Tempus, Drozdová Matilda, doc.,Ing.,CSc.
2006Supporting the ALIgnment of IST research PROgrammes on Mobile communications in the new member states, FP 6 IST Call 3 Project ALIPRO –SSA instrument, March 2005 – March 2006
2005ETSI STF 280 - Preparation for endorsement of relevant 3GPP IMS Technical specifications for TISPAN_NGN Release 1, February - September 2005
 Analysis and Design of Advanced Multiservice Networks supporting Mobili-ty, Multimedia and Internetworking, COST 279, 2001-2005
 Efficient e-learning Network Services Establishment for Education Without Borders, e-EDUSER, projekt LEONARDO SK/02/B/F/PP-142256
 PROJECT European Computer Networking Licence (Supported by e-learning) – ECNL, LEONARDO I/01/B/F/PP-120132
2004 ETSI STF 260: "Operating System Subsystem (OSS) interface requirements for NGN: overview of existing standards/specifications and gap analysis", člen STF (Specialis Task Force) v rámci Technického výboru TISPAN, január – september 2004, Kováčiková Tatiana, doc. Ing. CSc.
  ETSI 254: "On the New Regulatory Framework", člen STF , september 2003 – január 2004, výstup ETSI SR (Special Report) pre Európsku komisiu, Kováčiková Tatiana, doc. Ing. CSc.
 "Prognosis of development and performance of science and technique to year 2015", State program for science and research No 2003SP51/02807/0280701, responsible for part "Infrastructure of Society"
 "Convergence of ICT Networks and Services in communication infrastructure of Slovakia", research project within the science and development program "Building-up Information Society"
2003ETSI STF 226: "Creation of standards for Transport Mechanisms and protocols for IP networks and Next Generation Networks" – člen STF (Specialis Task Force) v rámci Technického výboru SPAN, september 2002 – január 2003, výstup – 4 ETSI TS (Technické špecifikácie) , Kováčiková Tatiana, doc. Ing. CSc.
 ETSI STF 234: "Preliminary analysis of Broadband Multimedia Services" – vedúca STF, február – jún 2003, výstup ETSI TR (Technical Report) pre Eu-rópsku komisiu, Kováčiková Tatiana, doc. Ing. CSc.
 Quality of Internet Services, COST 263, 1998-2003
 Using of ICT and new Generation Networks Platforms in the Education, State program of science and development project No 2003 SP 20/028 01 04
 EURESCOM P1112 “NEW DIMENSIONS – NEtWork DIMENSIONing baSed on modelling of internet traffic", KLIMO M. responsible for Slovak contribution (2001-2003)
2002EURESCOM (European Institute for Research and Strategic Studies in Telecommunications) – projekt P1111 N-GOSSIP: Next Generation Services over SIP, marec 2001 – máj 2002, zástupca vedúceho riešiteľa.


Školenia a kurzy, ďalšie vzdelávanie

Katedra sa špecializuje na oblasť komunikačných sietí a v tejto oblasti za dobu svojej existencie uskutočnila množstvo školení aj pre partnerov zo súkromného sektora.

Téma školenia
Spoločnosť
IP siete, školenia v rozsahu CCNAKia, Alcatel-Lucent LH, SSE, SPP, Slovak Tele-com, Siemens PSE, Siemens SWH, Hewlett-Packard, Internet klub, Munus, Gaya, Elfa, Tam Industries, Globesy, atď.
Pokročilé IP siete v rozsahu CCNPSlovak telecom, CellQoS, SK Hosting, atď.
Školenia programu Netacadučitelia a študenti stredných a vysokých škôl vysokých škôl z územia SR a ČR
Siete budúcich Generácii (NGN)Školenia v rámci Inštitútu NGN (iNGN), zvyčaj-ne pre Slovak Telecom
IP MulticastElfa
MPLSAlcatel Lucent
Voice over IP a signalizácia vo VoIPSlovak Telecom, SSE, iNGN, CSNK, Siemens, Globtel, Tesla LH, ŽSR
Prednáškový cyklus LAN + IP smerovanie + QoSAlactel-Lucent, iNGN, Siemens PSE/SWH Žilina/BA
Prednáškový cyklus IP Basic + VoIP + BezpečnosťiNGN
Prednáškový cyklus TCP/IP + VoIP signallingSlovak Telecom
Quality of ServiceGlobtel
TCP/IP programmingSiemens
Smerovanie a prepínanie v TCP/IP sieťachK+K, iNGN


Spolupráca

Katedra KIS spolupracuje s viacerými slovenskými ako aj zahraničnými partnermi.

Spolupráca s inštitúciami a podnikmi na Slovensku

 • Cisco Slovakia
 • Siemens Programs and Systems Engineering
 • Slovak Telecom

Spolupráca so zahraničnými inštitúciami a podnikmi

 • INT Evry, FRANCE
 • ENST Paris, FRANCE
 • University of Technology Dresden, GERMANY
 • University of Poitiers, FRANCE
 • ETSI Sophia Antipolis, FRANCE
 • Université de Nice – Sophia Antipolis, FRANCE
 • Telecom SudParis Evry, FRANCE
 • INNO, Sophia Antipolis, FRANCE
 • University of Zagreb, CROATIA


Členstvo v medzinárodných organizáciách a spoločenstvách

Martin Klimo
 • IEEE
 • ACM
 • ETSI STQ
Tatiana Kováčiková
 • ETSI TISPAN
 • EC – FP7 IST projects reviewer
 • Cost - Head of Science Operations
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI