Katedra makro a mikroekonomiky

Všeobecné informácie

Telefón 041/5134401
Web http://kmme.fri.uniza.sk/
Vedúci doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD.
Kontakt 041/5134400
Miestnosť RB204
Zástupca vedúceho doc. Ing. Emese Tokarčíková, PhD.
Kontakt 041/5134422
Miestnosť RB202
Sekretariát Viera Muchová
Telefón 041/5134401
Miestnosť RB203

Zamestnanci

doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD. RB204 041/5134400 ics icon
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3852-1111
Web of Science ResearcherID: A-2519-2015
Scopus Autor ID: 57142135400

výučba: podniková ekonomika, ekonomické a právne aspekty podnikania, finančný manažment, podnikanie, povolanie podnikateľ 1, povolanie podnikateľ 2, investičné rozhodovanie v manažmente
výskum: efektívne využívanie podnikových výrobných faktorov so zameraním na zvyšovanie hodnoty podniku a tvorbu hodnoty pre zainteresované skupiny
Ing. Lukáš Falát, PhD. RB211 041/5134425 ics icon
výučba: ekonomické a právne aspekty podnikania; dáta, informácie, znalosti
výskum: neurónové siete, rozhodovanie v manažmente, analýza dát
doc. Ing. Anna Jacková, PhD. 016-DPPD 041/5131422,041/5134409 ics icon
výučba: finančné účtovníctvo, finančno-ekonomické analýzy, manažérske účtovníctvo, projektová výučba
výskum: modelovanie produkčných faktorov podniku, optimalizácia finančnej štruktúry podniku, meranie a hodnotenie finančnej výkonnosti podniku

Ing. Zuzana Kozubíková, PhD. RB210 041/5134423 ics icon
výučba: podnikové financie, podniková ekonomika, kapitálové a investičné teórie
výskum: finančná gramotnosť, podpora rozhodovania, riadenie a financovanie podnikových investícií
prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. RB209 041/5134426 ics icon
ORCID: 0000-0003-2501-6626
WOS ID: A-2833-2015
Scopus ID: 56180609200
výučba: základy ekonómie, všeobecná ekonomická teória, makroekonómia, hospodárska politika pre manažérske rozhodovanie, projekt 1,2,3, - využitie IS pre zvýšenie ekonomickej výkonnosti s akcentom na riadenie zamestnávania znevýhodnených skupín občanov na trhu práce a riadenie efektívnosti ľudského kapitálu
výskum: makroekonomická a regionálna ekonomická výkonnosť; efektívnosť využívania výrobných vstupov na makroekonomickej, regionálnej a podnikovej úrovni; manažment efektívnosti ľudského kapitálu; podnikové vzdelávanie; strieborná ekonomika a aktívne starnutie; Priemysel 4.0, Priemysel 5.0. a ľudský kapitál
Ing. Dana Kušnírová, PhD. RB213 041/5134428 ics icon
Ing. Eva Malichová, PhD. RB214 041/5134409 ics icon
výučba: všeobecná ekonomická teória, základy ekonómie, ekonomické a právne aspekty podnikania, účtovníctvo, softvérová podpora ekonomických predmetov, povolanie podnikateľ
výskum: rozhodovanie v malých a stredných podnikoch, zdieľaná ekonomika
Viera Muchová RB203 041/5134401
Ing. Lucia Pančíková, PhD. RB201 041/5134424 ics icon
výučba: ekonometria; prognostika; ekonomické a právne aspekty podnikania; ekonómia podniku; pravdepodobnosť a štatistika pre manažérov; dáta, informácie a znalosti.
výskum: štatistické modelovanie a prognózovanie ekonomických a finančných dát
Ing. Zuzana Staníková, PhD. RB212 041/5134407 ics icon
výučba: základy ekonómie, ekonomické a právne aspekty podnikania, aplikovaná ekonómia
výskum: analýza a modelovanie ekonomických veličín
doc. Ing. Emese Tokarčíková, PhD. RB202 041/5134422 ics icon
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7115-3499
Web of Science ResearcherID: A-2512-2015
Scopus ID:57097753000

vzdelávanie: základy ekonómie, všeobecná ekonomická teória, mikroekonómia,

výskum: rozhodovanie manažérov ( zdieľaná ekonomika, udržateľný rozvoj, spoločensky zodpovedné podnikanie), multilaterálne vzťahy trhových subjektov,trhová difúzia produktov

Doktorandi

Ing. Nikola Štaffenová RB007 041/5134020
Výučba: Základy ekonómie Výskum: Ľudský kapitál v období Industry 4.0 a Industry 5.0

Popis činnosti

Katedra zabezpečuje výučbu ekonomických vedných disciplín v rozsahu umožňujúcom definovanie podmienok a požiadaviek na analýzu a projektovanie informačných systémov a ich účinnú aplikáciu a využívanie v manažmente ekonomických subjektov. Zameriava sa na ekonomický systém, právne predpisy a ekonomické zákonitosti fungovania jeho jednotlivých funkčných oblastí, čo tvorí východisko pre riešenie manažérskych úloh. Predmety zabezpečované katedrou sú orientované na ekonomickú teóriu, transformačný proces podniku, okolie podniku a uplatňovanie matematicko-štatistického aparátu pre prognózovanie makro i mikroekonomického vývoja ekonometrickými metódami a soft computingovými technológiami. V rámci vzdelávania katedra participuje v zmysle profilu absolventa v študijných programoch Informatika, Manažment, Počítačové inžinierstvo, Informačný manažment, Informačné systémy. Vedecká a výskumná činnosť katedry je v kontexte s medzinárodným ekonomickým vývojom orientovaná na riešenie problému zabezpečenia efektívneho využívania výrobných vstupov na úrovni makro, mikroekonomickej i regionálnej, s aplikáciou metód strojového učenia v modelovaní a prognózovaní ekonomických a finančných dát.

Aktivity pracoviska

VEGA 1/0382/19 Budovanie udržateľného vzťahu so zainteresovanými skupinami podniku prostredníctvom tvorby hodnoty s využitím informačno-komunikačných technológií, 2019-2021

APVV-16-0297 Aktualizácia antropometrickej databázy slovenskej populácie, 2017-2019

VEGA 1/0652/16 Vplyv územného umiestnenia a odvetvového zamerania na výkonnosť podnikateľských subjektov a ich konkurencieschopnosť na globálnom trhu, 2016-2018

Projekt ESF ITMS 26110230079 Inovácia a internacionalizácia vzdelávania – nástroj zvýšenia kvality Žilinskej univerzity v európskom vzdelávacom priestore, 2013-2015

Projekt ESF ITMS 26110230090 Kvalitné vzdelávanie s podporou inovatívných foriem, kvalitného výskumu a medzinárodnej spolupráce – úspešný absolvent pre potreby praxe, 2013-2015

KEGA 035ŽU – 4/2013 Študijný program 2.stupňa: Riadenie operácií a logistika, 2013-2015

VEGA 1/0942/14 Dynamické modelovanie a soft techniky v predikcii ekonomických veličín, 2014-2016

VEGA 1/0421/13 Atribút efektívnosti a ľudský kapitál, 2013-2015

VEGA 1/0526/13 Modelovanie multilaterálných vzťahov ekonomických subjektov a zvyšovanie kvality ich rozhodovacích procesov s podporou IKT, 2013-2015

VEGA 1/0495/08 Návrh systému nových prístupov a metód pre posudzovanie efektívnosti exploatácie a optimálnej kombinácie výrobných vstupov s uplatnením makroekonomického a mikroekonomického aspektu a prioritnou orientáciou na ľudský kapitál, 2008-2010

VEGA 1/0499/03: Diagnostika vstupných entít transformačného procesu podniku, 2003-2005

VEGA 1/0382/19 Budovanie udržateľného vzťahu so zainteresovanými skupinami podniku prostredníctvom tvorby hodnoty s využitím informačno-komunikačných technológií
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD.

APVV-16-0297 Aktualizácia antropometrickej databázy slovenskej populácie
Zodpovedný riešiteľ: DF TU vo Zvolene

VEGA 1/0652/16 Vplyv územného umiestnenia a odvetvového zamerania na výkonnosť podnikateľských subjektov a ich konkurencieschopnosť na globálnom trhu
Zodpovedný riešiteľ: ÚM STU v Bratislave

Projekt ESF ITMS 26110230079 Inovácia a internacionalizácia vzdelávania – nástroj zvýšenia kvality Žilinskej univerzity v európskom vzdelávacom priestore
Zodpovedný riešiteľ: KMME FRI ŽU v Žiline

Projekt ESF ITMS 26110230090 Kvalitné vzdelávanie s podporou inovatívných foriem, kvalitného výskumu a medzinárodnej spolupráce – úspešný absolvent pre potreby praxe
Zodpovedný riešiteľ: KMME FRI ŽU v Žiline

KEGA 035ŽU – 4/2013 Študijný program 2.stupňa: Riadenie operácií a logistika
Zodpovedný riešiteľ: KMNT FRI ŽU v Žiline

VEGA 1/0942/14 Dynamické modelovanie a soft techniky v predikcii ekonomických veličín
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lucia Pančíková, PhD.
Projekt sa zaoberá dynamickým modelovaním a prognózovaním ekonomických a finančných časových radov využívajúc aktuálne vedecké prístupy v štatistickom modelovaní a dataminingu. Najnovšie metódy strojového učenia a rovnako výberu prostriedkov dynamického modelovania, vzájomného prepojenia, resp. porovnávania funkčnosti a predikčnej presnosti v prepojení na open-sourcové i komerčné softvérové prostredie budú aplikované na časových radoch reálnych ekonomických veličín a ich vzájomných vzťahoch v podmienkach slovenského trhu. Z vlastného výskumu budú formulované závery a prínos vyvinutých metód pre rozvoj vednej disciplíny a prax.

VEGA 1/0421/13 Atribút efektívnosti a ľudský kapitál
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD.
Každá ekonomika alebo podnik potrebuje na tvorbu výstupu v rámci svojho transformačného procesu využívať a vzájomne kombinovať disponibilné výrobné vstupy. Ak chce podnik alebo ekonomika prosperovať, je v ich vlastnom záujme vynaložiť úsilie na efektívne využívanie všetkých týchto vstupov. Za jeden z nich sa považuje ľudský kapitál. V procese využívania ľudského kapitálu vznikajú pozitívne externality, ktoré sa prejavujú napríklad vo vyššej zdravotnej a vedomostnej úrovni obyvateľstva, transferom vedomostí medzi členmi domácností, vyššej úrovni inovácií, zvýšenej konkurencieschopnosti krajín, podnikov atď. Cieľom projektu je navrhnúť ucelený systém nových prístupov, metód a metrík na meranie hodnoty ľudského kapitálu, posudzovanie efektívneho využívania a efektívnosti investícií do ľudského kapitálu, a to na makroekonomickej, regionálnej a podnikovej úrovni tak, aby výstupy projektu prispeli k zvyšovaniu konkurencieschopnosti podnikov, ekonomík a ich regiónov i k prekonávaniu regionálnych disparít.

VEGA 1/0526/13 Modelovanie multilaterálných vzťahov ekonomických subjektov a zvyšovanie kvality ich rozhodovacích procesov s podporou IKT
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Emese Tokarčíková, PhD.
Impulzom pre návrh obsahovej náplne projektu bola snaha o komplexné posúdenie faktorov determinujúcich rozhodnutia hospodárskych subjektov vzhľadom na multilaterálny charakter ich vzťahov ako i neustále sa meniace podmienky svetového hospodárstva. Našim cieľom je preto na základe výskumu skúmať, identifikovať, popísať a s pomocou IKT analyzovať a modelovať pôsobenie multilaterálnych vzťahov ekonomických aktérov tak na mikroekonomickej ako aj na makroekonomickej úrovni v kontexte hospodárskej krízy a aktuálnych trhových podmienok. Kvalitná analýza súčasného stavu následne umožní návrh systému nových prístupov a metód aplikovateľných pre zvyšovanie kvality rozhodovacieho procesu ekonomických aktérov s rozsiahlou podporou IKT znižujúcich riziko prijatia nesprávneho rozhodnutia a stimulujúcich ekonomický a sociálny rozvoj.

VEGA 1/0495/08 Návrh systému nových prístupov a metód pre posudzovanie efektívnosti exploatácie a optimálne kombinácie výrobných vstupov s uplatnením makroekonomického a mikroekonomického aspektu a prioritnou orientáciou na ľudský kapitál
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD.
Výroba produkcie a poskytovanie služieb, ktoré uspokojujú potreby, môže prebiehať v ekonomike za predpokladu, že výrobca má k dispozícii vlastné alebo získané výrobné zdroje, resp. vstupy. V rámci tvorby celkového výstupu ekonomiky i v súvislosti s realizáciou transformačného procesu podniku dochádza k vzájomnej kombinácii rôznych výrobných vstupov. Cieľom projektu je na základe uskutočnenej analýzy identifikovať súčasné metódy, skúmať a navrhnúť systém nových prístupov a metód aplikovateľných pri posudzovaní efektívnosti exploatácie a optimálnej kombinácie výrobných vstupov s uplatnením ako makroekonomického, tak i mikroekonomického aspektu v rámci transformačného procesu podniku, s prioritným zameraním sa na ľudský kapitál i s ohľadom na prebiehajúce globalizačné procesy a budúcu perspektívu.

VEGA 1/0499/03 Diagnostika vstupných entít transformačného procesu podniku
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD.
Podniková diagnostika je považovaná za mladú disciplínu podnikového manažmentu. Diagnostikovanie podnikových procesov má význam pri identifikácii problémov a odstraňovaní ich príčin, čo vedie k skvalitneniu práce, vyššej produktivite a konkurencieschopnosti firiem na trhu. Zámerom výskumu je poukázať na význam diagnostiky vybraných vstupov transformačného procesu, cieľom je vypracovanie systému diagnostiky vybraných vstupných prvkov transformačného procesu podniku s využitím modelovania podnikových procesov, čo pri následnej aplikácii v konkrétnych podnikových podmienkach vedie k pozitívnym efektom v znižovaní nákladov a zlepšení finančnej pozície, k zvýšeniu výkonnosti, skvalitneniu vzťahov k zákazníkom, k zvyšovaniu kvality produkcie a v konečnom dôsledku k zvýšeniu konkurencieschopnosti firiem na trhu.

KEGA 012UCM-4/2022 Riadenie ľudí v digitálnom svete – bilingválna (slovensko-anglická) vysokoškolská učebnica s podporou e-learningových modulov s multimediálnym obsahom, 2022-2024 (Inštitút manažmentu UCM, Trnava)
Riešiteľky v spolupracujúcej organizácii: prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD.; doc. Ing. Emese Tokarčíková, PhD.

APVV-20-0004 Vplyv rastu antropometrických parametrov slovenskej populácie na funkčné vlastnosti nábytku a podnikové procesy (Drevárska fakulta TU vo Zvolene)
Zodpovedná riešiteľka v spolupracujúcej organizácii: prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD.

Grantový systém UNIZA 16955 Implementácia prvkov Industry 4.0 v zmysle smerovania Industry 5.0 v procese manažmentu ľudského kapitálu v kontexte udržateľnosti podnikov a tvorby hodnoty pre zainteresované skupiny
Zodpovedná riešiteľka: prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD., riešiteľky: doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD., doc. Ing. Emese Tokarčíková, PhD., Ing. Eva Malichová, PhD.

VEGA 1/0273/22 Efektívne využívanie zdrojov a tvorba hodnoty pre ekonomické subjekty v zdieľanej ekonomike
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Emese Tokarčíková, PhD.
Vedecký projekt je zameraný na výskum efektívneho využívania zdrojov s dôrazom na udržateľnosť a tvorbu hodnoty pre ekonomické subjekty v alternatívnych formách hospodárenia. Výskumnými problémami v oblasti synergie zdieľanej ekonomiky(ZE) a manažmentu podniku sú komparácia prístupov podnikov v ZE, vznik nových podnikateľských príležitosti a nových business modelov. Ďalej dôležitými aspektami sú aj analýza správania sa zainteresovaných skupín podniku, ich vnímanie a reakcie  na zmenu podnikových výrobných a obchodných procesov. V kontexte aktuálnych trhových podmienok, ovplyvnených dôsledkami  pandémie COVID -19, sa dokonca aj klasické poňatie ZE mení. Hospodárenie založené  na spoločnom využívaní zdrojov v niektorých aspektoch  sa limituje (zdieľanie fyzického produktu) v ďalších, naopak umožňuje  jej rýchlejší rozvoj digitalizácia, know- how). Zámerom projektu je systémový prístup  k tvorbe nových postupov a metód v rámci ZE aplikovateľných a ovplyvňujúcich tvorbu hodnoty a stimulujúcich udržateľný rozvoj.

KEGA 007ŽU 4/2021 Inovatívne kurzy na podporu finančnej a ekonomickej gramotnosti študentov technických odborov
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Kozubíková, PhD.
Projekt je zameraný na podporu zvýšenia finančnej a ekonomickej gramotnosti vysokoškolských študentov. Vysokoškolské štúdium poskytuje vedomosti a zručnosti, ktoré umožňujú študentom analyzovať finančné toky, plánovať a meniť ich vzhľadom na zmeny vonkajšieho prostredia, prípadne vlastných potrieb. Ako ukazujú výsledky vlastných prieskumov finančnej gramotnosti medzi študentmi vysokých škôl, títo študenti prichádzajú na vysokú školu s veľmi odlišnými vedomosťami (rôzna úroveň zvládnutia) z tejto oblasti. Jednou z hlavných príčin je potreba zvládnutia vedomostí z viacerých ekonomických predmetov a finančnej matematiky (znalosť vzťahov a ekonomických kategórií), majú problém so spájaním učiva v rámci týchto predmetov. Cieľom projektu je implementácia prieskumu finančnej gramotnosti do učebných pomôcok pre VŠ.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum