Katedra makro a mikroekonomiky

Všeobecné informácie

Telefón 041/5134401
Web http://kmme.fri.uniza.sk/
Vedúci doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD.
Kontakt 041/5134400
Miestnosť RB204
Zástupca vedúceho prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD.
Kontakt 041/51344401
Miestnosť RB209
Sekretariát Monika Hantuchová
Telefón 041/5134401
Miestnosť RB203

Zamestnanci

doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD. RB204 041/5134400
výučba: podniková ekonomika, ekonomické a právne aspekty podnikania, finančný manažment, financie, povolanie podnikateľ 1, povolanie podnikateľ 2, investičné rozhodovanie v manažmente
výskum: efektívne využívanie podnikových výrobných faktorov so zameraním na zvyšovanie hodnoty podniku a tvorbu hodnoty pre zainteresované skupiny
Ing. Lukáš Falát, PhD. RB211 041/5134425
výučba: Ekonomické a právne aspekty podnikania; Dáta, informácie, znalosti
výskum: neurónové siete, rozhodovanie v manažmente, analýza dát,
Monika Hantuchová RB203 041/5134401
Ing. Beata Holková, PhD. RB213 041/5134428
výučba:dane a rozpočet, právne aspekty podnikania 1, právne aspekty podnikania 2
výskum: efektívny daňový systém
doc. Ing. Anna Jacková, PhD. 016-DPPD 041/5131422,041/5134409
výučba: finančné účtovníctvo, finančno-ekonomické analýzy, manažérske účtovníctvo
výskum: modelovanie produkčných faktorov podniku, optimalizácia finančnej štruktúry podniku

Ing. Zuzana Kozubíková, PhD. RB210 041/5134423
výučba: podnikové financie, podniková ekonomika, kapitálové a investičné teórie
výskum: finančná gramotnosť, podpora rozhodovania, riadenie a financovanie podnikových investícií
prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. RB209 041/5134426
výučba: základy ekonómie, všeobecná ekonomická teória, makroekonómia, hospodárska politika pre manažérske rozhodovanie, projekt 1,2,3, - Business intelligence a manažment efektívnosti ľudského kapitálu
výskum: makroekonomická a regionálna ekonomická výkonnosť, efektívnosť využívania výrobných vstupov na makroekonomickej, regionálnej a podnikovej úrovni, manažment efektívnosti ľudského kapitálu, podnikové vzdelávanie
Ing. Eva Malichová, PhD. RB214 041/5134409
výučba: Všeobecná ekonomická teória, Základy ekonómie, Ekonomické a právne aspekty podnikania
výskum: rozhodovanie o investovaní v malých a stredných podnikoch
Ing. Lucia Pančíková, PhD. RB201 041/5134424
výučba: ekonometria, prognostika, ekonomické a právne aspekty podnikania, ekonómia podniku
výskum: štatistické modelovanie a prognózovanie ekonomických a finančných dát
Ing. Zuzana Staníková, PhD. RB212 041/5134407
výučba: základy ekonómie, ekonomické a právne aspekty podnikania, všeobecná ekonomická teória
výskum: analýza a modelovanie ekonomických veličín
doc. Ing. Emese Tokarčíková, PhD. RB202 041/5134422
výučba: základy ekonómie, všeobecná ekonomická teória, mikroekonómia,
výskum: rozhodovanie manažérov ( udržateľný rozvoj, spoločensky zodpovedné podnikanie), multilaterálne vzťahy trhových subjektov,trhová difúzia produktov

Doktorandi

Ing. Martin Mičiak RB009 041/5134022
výučba: základy ekonómie; výskum: posudzovanie efektívnosti ľudského kapitálu
Ing. Tatiana Potkanová

Popis činnosti

Katedra zabezpečuje výučbu ekonomických vedných disciplín v rozsahu umožňujúcom definovanie podmienok a požiadaviek na analýzu a projektovanie informačných systémov a ich účinnú aplikáciu a využívanie v manažmente hospodárskych subjektov. Predmety zabezpečované katedrou sú orientované na ekonomickú teóriu, transformačný proces podniku, okolie podniku a uplatňovanie matematicko-štatistického aparátu pre prognózovanie makro i mikroekonomického vývoja ekonometrickými metódami a soft computingovými technológiami. V rámci vzdelávania katedra participuje v zmysle profilu absolventa v študijných programoch Informatika, Manažment, Počítačové inžinierstvo, Finančný manažment, Informačné systémy. Vedecká a výskumná činnosť katedry je v kontexte s medzinárodným ekonomickým vývojom orientovaná na riešenie problému zabezpečenia efektívneho využívania výrobných vstupov na úrovni makro, mikroekonomickej i regionálnej, s aplikáciou metód strojového učenia v modelovaní a prognózovaní ekonomických a finančných dát.

Aktivity pracoviska


VEGA 1/0495/08: Návrh systému nových prístupov a metód pre posudzovanie efektívnosti exploatácie a optimálne kombinácie výrobných vstupov s uplatnením makroekonomického a mikroekonomického aspektu a prioritnou orientáciou na ľudský kapitál – pre roky 2008-2010
VEGA 1/0499/03: Diagnostika vstupných entít transformačného procesu podniku - pre roky 2003-2005
VEGA 1/0421/13: Atribút efektívnosti a ľudský kapitál
VEGA 1/0942/14 Dynamické modelovanie a soft techniky v predikcii ekonomických veličín
VEGA 1/0526/13 Modelovanie multilaterálných vzťahov ekonomických subjektov a zvyšovanie kvality ich rozhodovacích procesov s podporou IKT

VEGA 1/0495/08: Návrh systému nových prístupov a metód pre posudzovanie efektívnosti exploatácie a optimálne kombinácie výrobných vstupov s uplatnením makroekonomického a mikroekonomického aspektu a prioritnou orientáciou na ľudský kapitál – pre roky 2008-2010

Výroba produkcie a poskytovanie služieb, ktoré uspokojujú potreby, môže prebiehať v ekonomike za predpokladu, že výrobca má k dispozícii vlastné alebo získané výrobné zdroje, resp. vstupy.  V rámci tvorby  celkového výstupu ekonomiky i v súvislosti s realizáciou transformačného procesu podniku  dochádza k vzájomnej kombinácii rôznych výrobných vstupov. Cieľom projektu je na základe uskutočnenej analýzy  identifikovať súčasné metódy, skúmať  a  navrhnúť systém nových prístupov a metód  aplikovateľných pri  posudzovaní efektívnosti exploatácie a optimálnej kombinácie výrobných vstupov s uplatnením ako makroekonomického, tak  i mikroekonomického aspektu v rámci transformačného procesu podniku, s prioritným zameraním sa na ľudský kapitál i s ohľadom na prebiehajúce globalizačné procesy a budúcu perspektívu.

VEGA 1/0499/03: Diagnostika vstupných entít transformačného procesu podniku  - pre roky 2003-2005

Podniková diagnostika je považovaná za mladú disciplínu podnikového manažmentu. Diagnostikovanie podnikových procesov má význam pri identifikácii  problémov a  odstraňovaní ich príčin, čo vedie k skvalitneniu práce, vyššej produktivite a konkurencieschopnosti firiem na trhu. Zámerom  výskumu je poukázať na význam diagnostiky vybraných vstupov transformačného procesu, cieľom je vypracovanie systému diagnostiky  vybraných vstupných prvkov transformačného procesu podniku  s využitím  modelovania podnikových procesov,  čo pri následnej aplikácii v konkrétnych podnikových podmienkach vedie k pozitívnym efektom v znižovaní nákladov a  zlepšení finančnej pozície, k zvýšeniu  výkonnosti, skvalitneniu vzťahov k zákazníkom, k zvyšovaniu kvality produkcie a v konečnom dôsledku k zvýšeniu konkurencieschopnosti firiem na trhu.

VEGA 1/0421/13: Atribút efektívnosti a ľudský kapitál

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD.
Každá ekonomika alebo podnik potrebuje na tvorbu výstupu v rámci svojho transformačného procesu využívať a vzájomne kombinovať disponibilné výrobné vstupy. Ak chce podnik alebo ekonomika prosperovať, je v ich vlastnom záujme vynaložiť úsilie na  efektívne využívanie všetkých týchto vstupov. Za jeden z nich sa považuje ľudský kapitál. V procese využívania ľudského kapitálu vznikajú  pozitívne externality, ktoré sa prejavujú napríklad vo vyššej zdravotnej a vedomostnej úrovni obyvateľstva, transferom vedomostí medzi členmi  domácností, vyššej úrovni inovácií, zvýšenej konkurencieschopnosti krajín, podnikov atď. Cieľom projektu je  navrhnúť ucelený systém  nových prístupov, metód a metrík  na  meranie hodnoty ľudského kapitálu, posudzovanie  efektívneho využívania a efektívnosti investícií do ľudského kapitálu, a to na makroekonomickej, regionálnej a podnikovej úrovni tak, aby výstupy projektu prispeli k zvyšovaniu konkurencieschopnosti podnikov, ekonomík a ich regiónov i k prekonávaniu regionálnych disparít.

VEGA 1/0942/14 Dynamické modelovanie a soft techniky v predikcii ekonomických veličín

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lucia Pančíková, PhD.
Projekt sa zaoberá dynamickým modelovaním a prognózovaním ekonomických a finančných časových radov využívajúc aktuálne vedecké  prístupy v štatistickom modelovaní a dataminingu. Najnovšie metódy strojového učenia a rovnako výberu prostriedkov dynamického modelovania, vzájomného prepojenia, resp. porovnávania funkčnosti a predikčnej presnosti v prepojení na open-sourcové i komerčné softvérové prostredie budú aplikované na časových radoch reálnych ekonomických veličín a ich vzájomných vzťahoch v podmienkach slovenského trhu. Z vlastného výskumu budú formulované závery a prínos vyvinutých metód pre rozvoj vednej disciplíny a prax.

VEGA 1/0526/13  Modelovanie multilaterálných vzťahov ekonomických subjektov a zvyšovanie kvality ich rozhodovacích procesov s podporou IKT

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Emese Tokarčíková, PhD.
Impulzom pre návrh obsahovej náplne  projektu bola snaha o komplexné posúdenie  faktorov determinujúcich rozhodnutia hospodárskych subjektov vzhľadom na multilaterálny charakter ich vzťahov ako i neustále sa meniace podmienky svetového hospodárstva. Našim cieľom je preto na základe výskumu skúmať, identifikovať, popísať a s pomocou IKT analyzovať a modelovať pôsobenie  multilaterálnych vzťahov ekonomických aktérov tak na mikroekonomickej ako aj na makroekonomickej úrovni v kontexte hospodárskej krízy a aktuálnych trhových podmienok. Kvalitná analýza súčasného stavu následne umožní návrh systému nových prístupov a metód aplikovateľných pre zvyšovanie kvality rozhodovacieho procesu ekonomických aktérov s rozsiahlou podporou IKT znižujúcich riziko prijatia nesprávneho rozhodnutia a stimulujúcich ekonomický a sociálny rozvoj.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI