Katedra matematických metód a operačnej analýzy

Všeobecné informácie

Web http://frdsa.fri.uniza.sk/
Vedúci prof. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD.
Kontakt 041/5134200
Miestnosť RA226
Zástupca vedúceho Ing. Tomáš Majer, PhD.
Kontakt 041/5134250
Miestnosť RA310
Sekretariát Ing. Ľubica Michálková
Telefón 041/5134201
Miestnosť RA225

Zamestnanci

RNDr. Rudolf Blaško, PhD. RA306 041/5134283 ics icon
výučba: elektronické spracovanie a prezentácia dokumentov, matematická analýza I, II, III, praktikum z matematiky, projektová výučba

výskum: digitálna typografia a spracovanie dokumentov, matematické modelovanie procesov, motivácia, rozvoj ľudského potenciálu, kvalita univerzitného vzdelávania a kompetencie VŠ učiteľov
RNDr. Zuzana Borčinová, PhD. RA304 041/5134279 ics icon
výučba: algoritmická teória grafov, matematická analýza, unix vývojové prostredie

výskum: operačná analýza, optimalizácia distribučných systémov
Mgr. Alžbeta Bugáňová, PhD. RA327 041/5134215 ics icon
prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. RA214 041/5134203 ics icon
modelovanie a optimalizácia obslužných systémov na sieťach, grafy, komplexné systémy, operačný výskum (
home,
google scholar,
researchgate,
reseacherid)
Mgr. Peter Czimmermann, PhD. RA303 041/5134280 ics icon
výučba: modelovanie a optimalizácia obslužných systémov na sieťach, algoritmická teória grafov, algebra, teória informácie, komplexné systémy, operačný výskum
Mgr. Lýdia Gábrišová, PhD. RA305 041/5134285 ics icon
výučba: matematická analýza 1, 2, numerické metódy
výskum: lokačné úlohy, navrhovanie verejných obslužných systémov
Ing. Andrea Galadíková RA327 041/5134215 ics icon
výučba: modelovanie a simulácia

výskum: použitie simulačných modelov pre podporu rozhodovania v železničných dopravných uzloch
doc. PaedDr. Dalibor Gonda, PhD. RA216 041/5134205 ics icon
výučba: algebra, pravdepodobnosť a štatistika
výskum: lineárne programovanie, transformácia matematických modelov
prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. RA215 041/5134204,0903736400 ics icon
výučba: diskrétna optimalizácia, modelovanie a optimalizácia, optimalizácia na sieťach, fuzzy množiny a neurónové siete, metaheuristiky, matematické programovanie, matematické princípy informatiky, teória a metodológia aplikovanej informatiky
výskum: optimalizačné metódy, matematické programovanie, lokačné úlohy, navrhovanie verejných obslužných systémov, navrhovanie distribučných systémov, rozvrhové úlohy
Ing. Peter Jankovič, PhD. RA224 041/5134213 ics icon
výučba: algoritmy a údajové štruktúry 2, diskrétna simulácia, modelovanie a simulácia
výskum: simulačné modely dopravných systémov, on-line simulačné modely, zvyšovanie robustnosti rozvrhov, modelovanie obslužných systémov, modelovanie pohybu a správania sa ľudí
prof. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD. RA226 041/5134200 ics icon
výučba: strojovo orientované jazyky, modelovanie a optimalizácia
výskum: matematické modelovanie a optimalizácia obslužných systémov
Ing. Maroš Janovec, PhD. RA219 041/5134229 ics icon
Výučba: Algebra,Matematická analýza 1, Kryptografia a bezpečnosť, Algoritmická teória grafov

Výskum: Optimalizácia dopravných systémov, Riešenie úloh pri nasadzovaní elektrických vozidiel
RNDr. Alžbeta Klaudinyová RA307 041/5134286 ics icon
výučba: algebra, pravdepodobnosť a štatistika, praktikum z matematiky
doc. Ing. Michal Koháni, PhD. RA224 041/5134213 ics icon
výučba: diskrétna optimalizácia, modelovanie a optimalizácia, optimalizácia sietí, implementácia optimalizačných algoritmov, fuzzy množiny a neurónové siete
výskum: optimalizačné metódy, matematické programovanie, lokačné úlohy, navrhovanie verejných obslužných systémov, optimalizácia dopravných systémov
RNDr. Aleš Kozubík, PhD. RA304 041/5134279 ics icon
výučba: matematická analýza I, II,
pravdepodobnosť a štatistika, elektronické spracovanie a prezentácia dokumentov
výskum: aktuárske vedy, teória rizika v poistení, matematické modelovanie ekonomických procesov, finančná gramotnosť
Ing. Michal Lekýr, PhD. A220 041/5131420 ics icon
výučba: strojovo orientované jazyky, počítačová grafika, počítačová grafika 3D
Ing. Tomáš Majer, PhD. RA310 041/5134250 ics icon
výučba: algoritmická teória grafov, kryptografia a počítačová bezpečnosť, teória informácie
výskum: operačná analýza, optimalizácia dopravných systémov
doc. Ing. Peter Márton, PhD. RA102,RA219 041/5134053 ics icon
výučba: modelovanie a simulácia, geografické informačné systémy
Výskum: nástroje pre podporu rozhodovania (počítačová simulácia, matematické modelovanie, geografické informačné systémy) - aplikácie v železničnej doprave
Ing. Ľubica Michálková RA225 041/5134201
sekretariát katedry
RNDr. Ida Stankovianska, CSc. RA308 041/5134288 ics icon
výučba: algebra, pravdepodobnosť a štatistika;
výskum: optimalizácia dopravných systémov
Ing. Milan Straka, PhD. RA217 041/5134206 ics icon
Výučba: Úvod do strojového učenia, Algebra, Úvod do štúdia, Informatika 1,2, Pravdepodobnosť a štatistika
Výskum: Data science, machine learning zamerané najmä na oblasť energetiky a dopravy.
Ing. Peter Tarábek, PhD. RA223 041/5134212 ics icon
výučba: Strojovo orientované jazyky, Techniky programovania 1,2,3, Projektová výučba zameraná na umelú inteligenciu a počítačové videnie
výskum: umelá inteligencia, strojové učenie, počítačové videnie
Ing. Katarína Zábovská, PhD. RA308 041/5134285 ics icon
výučba: teória grafov, diskrétna optimalizácia, optimalizácia sietí
výskumná činnosť: analytické služby, metódy umelej inteligencie, algoritmy a ich využitie, spracovanie a vizualizácia dát

Doktorandi

Ing. Dávid Matis RA221 041/5134210
Výskum: Učenie posilňovaním (Reinforcement Learning) s využitím hlbokých neurónových sietí Výučba: Hlboké strojové učenie

Popis činnosti

Katedra je základným pracoviskom pre vzdelávaciu a vedeckú činnosť v oblasti matematických základov riadenia. Zabezpečuje výučbu poslucháčov v oblasti algebry, matematickej analýzy, teórie pravdepodobnosti a štatistiky, operačnej analýzy, matematického modelovania a simulácie systémov a v ďalších disciplínach súvisiacich s jej výskumnou činnosťou, ako sú teória informácie, kryptografia, údajové štruktúry, základy strojového učenia, počítačová grafika a geografické informačné systémy. Výskumná činnosť katedry sa zameriava na vývoj a aplikáciu optimalizačných a simulačných metód v systémoch na podporu rozhodovania pri plánovaní a riadení procesov.

Aktivity pracoviska

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum