Ako prestúpiť na FRI UNIZA

Prestup študentov z iných vysokých škôl na Fakultu riadenia a informatiky UNIZA (FRI UNIZA) je pomerne jednoduchý. Dôležitá je skutočnosť, aby išlo o štúdium v rovnakom študijnom odbore. To znamená, že napríklad študent študuje na svojej fakulte v študijnom odbore Informatika a chce prestúpiť na FRI UNIZA na študijný program v rovnakom študijnom odbore Informatika.

V prípade, že by chcel študent z inej vysokej školy prestúpiť na iný študijný odbor, môže byť podľa vysokoškolského zákona na inú vysokú školu prijatý iba cez nové prijímacie konanie a podať si prihlášku.

V prípade, keď študent chce prestúpiť na rovnaký študijný odbor (najčastejšia situácia), je potrebné zvoliť nasledujúci postup:

1.  Študent vyplní jednoduchú žiadosť  podpíše ju a jej sken/fotku z mobilu odošle e-mailom na študijný referát – fghqers@sev.havmn.fx

2.  K žiadosti je potrebné ešte priložiť:

a)  Potvrdenie, že v akademickom roku, kedy o prestup žiada, je riadnym študentom inej vysokej školy.

b)  Potvrdenie o celkovej dobe štúdia.

c)  Výpis výsledkov štúdia.

d)  Informačné listy absolvovaných predmetov, ktoré budú využité v procese uznávania predmetov.

3.  Uznanie predmetov absolvovaných na inej vysokej škole sa uskutoční na začiatku zimného semestra na základe príslušnej žiadosti . Študent na začiatku akademického roku osloví daných vyučujúcich, ktorí mu potvrdia uznanie predmetov na danej žiadosti. Následne študent vyplnenú žiadosť s uznanými predmetmi odovzdá na študijný referát najneskôr do konca druhého týždňa zimného semestra príslušného akademického roku. Na základe počtu kreditov bude študent zapísaný do príslušného ročníka.

4.  Zápis sa vykoná najneskôr do konca druhého týždňa zimného semestra príslušného akademického roku. Dňom zápisu sa študent stáva študentom Fakulty riadenia a informatiky UNIZA.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom prestupu je možné kontaktovať prodekana pre vzdelávanie (ivyvnz.yraqry@sev.havmn.fx) alebo študijný referát (fghqers@sev.havmn.fx).0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum