Aktuálne informácie - ERASMUS+

Bola vyhlásená dodatočná výzva pre stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+ ešte počas akademického roka 2019/20. 

Podmienky pridelenia Erasmus+ grantu na stáž v mimoriadnej výzve:

  1. Obsah stáže študenta (Bc., Ing., PhD.) je v súlade so štúdiom študenta na UNIZA.

  2. Študent splní programové a fakultné podmienky absolvovania stáže v mimoriadnej výzve podávania žiadostí.

  3. Minimálna dĺžka stáže sú dva mesiace.

  4. Stáž môže uskutočniť aj študent, ktorý už absolvoval Erasmus+ mobility v rámci predchádzajúceho alebo aktuálneho stupňa VŠ štúdia.

  5. Stáž  môže uskutočniť  aj študent, ktorý absolvoval študijný pobyt alebo stáž  v zimnom semestri akademického roka 19/20, pod podmienkou, že súčet mesiacov všetkých mobilít (aj s plánovanou mobilitou) v aktuálnom stupni štúdia nepresiahne 12 mesiacov. Do súčtu 12 mesiacov sa ráta aj predchádzajúca  mobilita/mobility v aktuálnom stupni štúdia  s 0 grantom alebo kombinovaná mobilita s 0 grantom.  

  6. Fakulta môže nominovať aj nového študenta, ktorý nebol v nominácii na pridelenie grantu na Erasmus mobilitu k 30. marcu 2019 a októbrovej aktualizácie na mobility LS19/20.

  7. Nominácia na stáž a pridelenie grantu na stáž je schválená fakultným Erasmus+ koordinátorom.

  8. Stáž bude ukončená najneskôr k 30. októbru 2020.

  9. Na pridelenie grantu je potrebné predložiť akceptačný list zo zahraničnej inštitúcie o prijatí na stáž, alebo písomnú emailovú komunikáciu o plánovanom prijatí na stáž.

  10. Pred vycestovaním na stáž, v stanovenom termíne študent predloží požadované Erasmus+ dokumenty Erasmus+ fakultnému koordinátorovi https://www.uniza.sk/images/pdf/erasmus/26082019_DokumentySTAZ.pdf (PDF verzie originálov: prihláška na stáž a fotografia, akceptačný list z firmy, popis firmy, vyplnenú a potvrdenú Zmluvu o stáži, potvrdenie o poistení počas stáže – zdravotné poistenie -liečebné a úrazové  a poistenie zodpovednosti za škodu).

Prihlášky je možné podávať od 12.12.2019 do 24.01.2020, priebežne.

Po 24. januári 2020, na základe  počtu prihlášok študentov UNIZA, celkových dĺžok plánovaných stáži a zostávajúcich finančných prostriedkov, bude rozhodnuté o maximálnej dĺžke obdobia stáže s prideleným grantom.


Pre ponuky stáží v rámci programu Erasmus+ sa môžete zaregistrovať na stránke agentúry TX Internship - odkaz.


Komerčné poisťovné začínajú do svojich produktov pridávať špeciálne poistky pre mobility Erasmus+. Jednou z nich je aj poisťovňa UNION a ich produkt ERAPO. Poistky by mali byť výhodnejšie ako doteraz.0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI