Externé štúdium na Fakulte riadenia a informatiky

V prípade záujmu o podanie prihlášky na externé štúdium kontaktujte prodekana pre vzdelávanie.

Fakulta riadenia a informatiky (FRI) ponúka v akademickom roku 2024/2025 tieto akreditované študijné programy v externej forme štúdia:


Študijný program
Akademický titul
Dĺžka štúdia v rokoch
Plánovaný počet
prijatých uchádzačov

Manažment
Bc.
3
20
Informačný manažment
Ing.
2
20


Manažment

Absolvent bakalárskeho študijného programu Manažment nadobudne kľúčové poznatky, zručnosti a kompetencie v oblasti manažérskych disciplín. Dokáže sa úspešne uplatniť ako vedúci zamestnanec (manažér) nižšej aj strednej úrovne riadenia výrobnej i nevýrobnej organizácie. Stane sa kvalifikovaným odborníkom schopným analyzovať existujúce problémy v systémoch riadenia organizácií, pripraveným tvorivo navrhovať ich riešenia, disponovaným skvalitňovať a optimalizovať procesy v organizácii s cieľom vytvárať nové hodnoty a dosahovať synergie a strategické konkurenčné výhody.
Zamestnanci firiem, ktorí sa rozhodnú pre bakalárske externé štúdium, získajú znalosti a zručnosti:

 • ako lepšie riadiť podnikové procesy a podnik, v ktorom pracujú,
 • ako lepšie viesť tím ľudí, ktorého sú členmi alebo lídrom,
 • ako motivovať seba a kolegov tak, aby zo seba dosiahli maximum a zažili úspech,
 • ako zdokonaľovať informačné, ekonomické, výrobné a marketingové procesy v podniku,
 • a ďalšie kľúčové poznatky a kompetencie v oblasti manažérskych disciplín.


Elektronická prihláška

Informačný manažment

Teoretické znalosti, praktické zručnosti a kompetencie absolventa integrujú oblasť manažmentu, marketingového riadenia, ekonómie, ekonomiky a informatiky s oblasťou podnikania a projektovania manažérskych systémov. Absolventi študijného programu informačný manažment dokážu v rozhodovacích manažérskych procesoch podniku využívať znalosti a zručnosti systémového prístupu, aplikovať moderné informačné a komunikačné technológie, a to pri riešení náročných problémov riadenia či využívaní informačno-komunikačných systémov. Uplatnia sa pri zastávaní vedúcich a riadiacich funkcií v štátnej sfére, výrobných, obchodných organizáciách, či organizáciách služieb.
Zamestnanci firiem, ktorí sa rozhodnú pre inžinierske externé štúdium, získajú znalosti a zručnosti v oblasti:

 • manažérskeho rozhodovania a komunikácie,
 • medzinárodného manažmentu a marketingu,
 • projektového a procesného manažmentu,
 • manažérskych informačných systémov,
 • riadenia a organizovania pracovníkov v podniku,
 • informačného manažmentu a IKT.


Elektronická prihláška

Ďalšie informácie

Bakalárske externé štúdium je spoplatnené sumou 1100 EUR na jeden akademický rok a inžinierske externé štúdium sumou 1350 EUR na jeden akademický rok.

Teší nás rastúci trend záujmu uchádzačov o externé štúdium v bakalárskom a inžinierskom stupni. Veľmi radi Vám odovzdáme naše znalosti a skúsenosti. Prihlášku si môžete podať elektronicky tu.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok, kontaktujte študijný referát (fghqers@sev.havmn.fx) alebo prodekana pre vzdelávanie (ivyvnz.yraqry@sev.havmn.fx).0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum