História fakulty

História

Takmer od vzniku Vysokej školy dopravnej a neskôr Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline sa odborníci z rôznych katedier a z rôznych fakúlt dlho zaoberali dopravnými a informačnými systémami ako z hľadiska technického, tak aj z hľadiska prevádzkového a ekonomického.

Vďaka tejto symbióze štúdia rôznych dopravných a informačných systémov z uvedených hľadísk si skupina pracovníkov čoraz jasnejšie uvedomovala, že spomenuté systémy majú spoločné základné vlastnosti. Vo všetkých prípadoch je základom územne rozľahlá sieť (napr. železničná, cestná, telefónna, počítačová ), po ktorej sa premiestňujú prvky (cestujúci, vlaky, automobily, informácie). S rozvojom dopravnej a informačnej infraštruktúry preberajú štruktúru územne rozľahlých systémov aj výrobné podniky, obchod, finančné systémy a pod. Vzniká tak veľké množstvo systémov, u ktorých, napriek rôznemu účelu, sa premiestňujú prvky (suroviny, výrobky, informácie, financie) po väčšom území vyhradenými cestami. Premiestňovanie vo veľkej miere vplýva na výkonnosť celého systému, preto ho treba spoznávať a riadiť. Odborníci rôznych zameraní (technici, matematici, manažéri, ekonómovia, informatici) začali spolupracovať pri riešení uvedených úloh. Táto spolupráca viedla k vzniku novej fakulty - Fakulty riadenia VŠDS

Fakulta riadenia bola zriadená rozhodnutím Akademickej rady VŠDS dňa 11. 7. 1990

Akademickú obec fakulty, vytvorili pracovníci Strojníckej a elektrotechnickej fakulty (Katedra technickej kybernetiky, Katedra informačných systémov), Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (Katedra komunikačných systémov, Katedra jazykov, Katedra ekonomiky dopravy) a Ústavu rozvoja komunikácií. Okrem spomenutých pracovníkov, ju taktiež vytvorili študenti študijného odboru Kybernetika v doprave a spojoch, ktorýmal prvých absolventov už v roku 1975 na vtedajšej Strojníckej a elektrotechnickej fakulte. Od roku 1993 je tento odbor v plnom rozsahu nahradený širšie koncipovaným študijným odborom Informačné a riadiace systémy.

V roku 1996 sa fakulta premenovala na Fakultu riadenia a informatiky. Tento názov výstižnejšie odráža najmä tú skutočnosť, že v jej profile a orientácii hrajú významnú rolu informačné technológie, a to primárne ako nástroj na podporu rozhodovania pri hľadaní optimálnych či suboptimálnych riešení v oblasti riadenia pohybu prvkov na rozľahlých sieťach, kde má fakulta nielen historicky vybudované silné teoretické zázemie, ale aj tím erudovaných odborníkov z oblasti projektovania a realizácie integrovaných informačných systémov. 

Významným obdobím je i rok 1992, keď fakulta otvorila detašované pracoviská v Prievidzi a Ružomberku


Historicky dôležité dátumy


1990
Akademická rada VŠDS zriaďuje Fakultu riadenia
Pracoviská:
Katedra technickej kybernetiky
Katedra ekonomiky dopravy
Katedra informačných systémov
Katedra komunikačných systémov
Katedra jazykov
Ústav rozvoja komunikácií

1991
Otvorenie študijného odboru Informačné a riadiace systémy
Otvorenie doktorandského štúdia v odbore Organizácia a riadenie komunikačných systémov

1992
Zriadenie Katedry matematických metód
Zriadenie Katedry informatiky
Zriadenie Katedry makro a mikroekonomiky
Zriadenie Katedry manažérskych teórií
Zriadenie Katedry špeciálnych technológií
Zriadenie Katedry dopravných sietí
Premenovanie Katedry informačných systémov na Katedru informačných sietí
Zrušenie Katedry komunikačných systémov
Zrušenie Katedry ekonomiky
Zrušenie Ústavu rozvoja komunikácií
Vznik detašovaného pracoviska v Prievidzi
Vznik detašovaného pracoviska v Ružomberku.

1995
Otvorenie študijného odboru Matematické inžinierstvo
Otvorenie bakalárskeho štúdia v odbore Informačné technológie

1996
Otvorenie doktorandského štúdia v odbore Technická kybernetika
Premenovanie fakulty na Fakultu riadenia a informatiky

1998
Ukončenie doktorandského štúdia v odbore Technická kybernetika
Ukončenie doktorandského štúdia v odbore Organizácia a riadenie komunikačných systémov
Otvorenie doktorandského štúdia v odbore Aplikovaná matematika
Otvorenie doktorandského štúdia v odbore Automatizácia a riadenie-Technická kybernetika
Premenovanie študijného odboru Matematické inžinierstvo na odbor Aplikovaná matematika
Získanie vlastnej budovy jej delimitáciou z Výskumného ústavu dopravného

2000
Zásadná zmena podmienok pre prijímanie študentov do 1. ročníka (dôraz na vedomosti preukázané pri prijímacích testoch)
Prevod Katedry jazykov z Fakulty riadenia a informatiky na Fakultu prírodných vied
Medzinárodná konferencia MI 2000 pri príležitosti 10. výročia vzniku fakulty

2002
Otvorenie bakalárskeho študijného odboru Informatika
Získanie budovy B prevodom z Výskumného ústavu dopravy
Presťahovanie Katedry technickej kybernetiky z Veľkého Dielu do Budovy B

2003
Premenovanie Katedry špeciálnych technológií na Katedru softvérových technológií
Dokončenie prestavby fakultnej budovy A

2004
Získanie akreditácie na vykonávanie bakalárskych študijných programov:
Manažment
Počítačové inžinierstvo
Získanie akreditácie na vykonávanie inžinierskych študijných programov:
Informačný manažment (v odbore Manažment)
Informačné systémy
Hospodárska informatika
Získanie akreditácie na vykonávanie doktorandských študijných programov:
Manažment
Riadiace systémy v doprave (v odbore Doprava)


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum