Historicky dôležité dátumy

1990
Akademická rada VŠDS zriaduje Fakultu riadenia
Pracoviská:
Katedra technickej kybernetiky
Katedra ekonomiky dopravy
Katedra informacných systémov
Katedra komunikacných systémov
Katedra jazykov
Ústav rozvoja komunikácií


1991
Otvorenie študijného odboru Informacné a riadiace systémy
Otvorenie doktorandského štúdia v odbore Organizácia a riadenie komunikacných systémov

1992
Zriadenie Katedry matematických metód
Zriadenie Katedry informatiky
Zriadenie Katedry makro a mikroekonomiky
Zriadenie Katedry manažerských teórií
Zriadenie Katedry špeciálnych technológií
Zriadenie Katedry dopravných sietí
Premenovanie Katedry informacných systémov na Katedru informacných sietí
Zrušenie Katedry komunikacných systémov
Zrušenie Katedry ekonomiky
Zrušenie Ústavu rozvoja komunikácií
Vznik detašovaného pracoviska v Prievidzi
Vznik detašovaného pracoviska v Ružomberku

1995
Otvorenie študijného odboru Matematické inžinierstvo
Otvorenie bakalárskeho štúdia v odbore Informacné technológie

1996
Otvorenie doktorandského štúdia v odbore Technická kybernetika
Premenovanie fakulty na Fakultu riadenia a informatiky

1998
Ukoncenie doktorandského štúdia v odbore Technická kybernetika
Ukoncenie doktorandského štúdia v odbore Organizácia a riadenie komunikacných systémov
Otvorenie doktorandského štúdia v odbore Aplikovaná matematika
Otvorenie doktorandského štúdia v odbore Automatizácia a riadenie-Technická kybernetika
Premenovanie študijného odboru Matematické inžinierstvo na odbor Aplikovaná matematika
Získanie vlastnej budovy jej delimitáciou z Výskumného ústavu dopravného

2000
Zásadná zmena podmienok pre prijímanie študentov do 1. rocníka (dôraz na vedomosti preukázané pri prijímacích testoch)
Prevod Katedry jazykov z Fakulty riadenia a informatiky na Fakultu prírodných vied
Medzinárodná konferencia MI 2000 pri príležitosti 10. výrocia vzniku fakulty

2002
Otvorenie bakalárskeho študijného odboru Informatika
Získanie budovy B prevodom z Výskumného ústavu dopravy
Prestahovanie Katedry technickej kybernetiky z Velkého Dielu do Budovy B

2003
Premenovanie Katedry špeciálnych technológií na Katedru softwerových technológií
Dokoncenie prestavby fakultnej budovy A

2004
Získanie akreditácie na vykonávanie bakalárskych študijných programov:
Manažment
Pocítacové inžinierstvo
Získanie akreditácie na vykonávanie inžinierskych študijných programov:
Informacný manažment (v odbore Manažment)
Informacné systémy
Hospodárska informatika
Získanie akreditácie na vykonávanie doktorandských študijných programov:
Manažment
Riadiace systémy v doprave (v odbore Doprava)


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI