Informácie o projekte

Logo EFRR OP II 2014-2020


Názov projektu: IKT pre smart spoločnosť

Skratka projektu: SmartIKT

Prijímateľ: Žilinská univerzita v Žiline

Sídlo prijímateľa: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

EÚ fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Výzva: Podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti Digitálne Slovensko

Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09

Kód projektu v ITMS2014+: 313011T462

Obdobie realizácie projektu: 01.2016 - 12.2019

Miesto realizácie projektu: Žilina

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na www.opii.gov.sk.


Výskum a vývoj je v projekte „IKT a Smart spoločnosť“ realizovaný v rámci domény inteligentnej špecializácie RIS3 SK „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel“. Projekt je zameraný na produktovú znalostnú oblasť „IKT“. V rámci tejto znalostnej oblasti je realizovaný výskum a vývoj zameraný na produktové línie:
  • Kybernetická bezpečnosť a bezpečný prenos údajov v priemyselnom prostredí
  • Prepojenie informačných a znalostných systémov a procesov v priemyselnom podniku (prepojenie technologických systémov s ERP a manažérskymi systémami)
  • Vývoj programového vybavenia a technológií pre inteligentné výrobné systémy, komponenty a uzly ako aj mestá a komunity• Simulácia, modelovanie priemyselných, dopravných a iných systémov a optimalizácia energetickej náročnosti• Aplikácie na báze umelej inteligencie• Služby a riešenia v oblasti spracovania veľkých objemov dát, rýchle spracovanie dát (Big Data, High performance computing, cloud computing, edge computing)
  • Internet vecí pre prepojenie inteligentných (smart) senzorov a systémov pre inteligentné aplikácie• Perspektívne metódy identifikácie a riešenia bezpečnostných incidentov a obnovy systémov po nich
  • Vyhodnocovanie rizík a dôveryhodnosti v reálnom čase• Senzory a spracovanie signálov.
V rámci projektu sa realizuje nezávislý výskum a vývoj v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich podoblastí, ako sú vývoj senzorov a IoT prostriedkov, spracovanie veľkého množstva dát prostredníctvom techník Big Data, umelá inteligencia, prenos údajov prostredníctvom sietí, simulácie dopravných a iných systémov. V súvislosti so smart komunitami je nutné zaoberať sa nielen otázkami technického a softvérového zabezpečenia takýchto riešení, ale aj bezpečnosťou. V rámci projektu sa preto bude riešiť aj výskum v oblasti metód identifikácie a riešenia rôznych bezpečnostných incidentov, ako sú napríklad prírodné katastrofy a rôzne havárie, prostriedkami IKT, ale aj obnovy systémov po nich, výskum v oblasti vyhodnocovania rizík v reálnom čase a v neposlednom rade aj výskum v oblasti bezpečnosti prenosových sietí a bezpečnosti prenášaných dát. Cieľom tohto výskumu je rozšírenie poznatkov tejto oblasti a lepšie porozumenie daným témam. 0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce
Oriwin

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio
Autocont
Oriwin

Projekty a centrá FRI