Legislatíva

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách - s účinnosťou od 1. 1. 2014

Habilitačné a vymenúvacie konanie

Vyhláška MŠVVŠ SR č. 246 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

Vyhláška dekana č. 1/2015 na začatie habilitačného konania a vymenúvacieho konania
Kritériá Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline na splnenie podmienok získania ved.-ped. titulu "docent" a "profesor" v odbore habilitačného a inauguračného konania aplikovaná informatika

Kritériá Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity na splnenie podmienok získania ved.-ped. titulu "docent" a "profesor" v odbore habilitačného a inauguračného konania manažment

Doplnenie Kritérií Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity na splnenie podmienok získania ved.-ped. titulu "docent" a "profesor" 

Impakt faktory (IF) na zaradenie výstupov do kategórie A pre jednotlivé oblasti výskumu 

Metodické usmernenie č. 8/2016 k postupu získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Žilinskej univerzite v Žiline

Metodické usmernenie č. 1 k priebehu habilitačného konania na FRI UNIZA

Habilitačný spis - vzor

Inauguračný spis - vzor

Profesijný životopis

Súhlas dotknutej osoby

Separáty

Zásady obsadzovania miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii „hosťujúci profesor" a „hosťujúci docent" na Fakulte riadenia a informatiky
Zásady upravujúce bibilografickú registráciu a kategorizáciu publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na ŽU
Vyhláška MŠVVŠ SR č. 233/2011 o záverečných prácach

Vyhláška MŠVVŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti


Dokumenty k záverečným prácam

Smernica ŽU č. 103 o záverečných prácach v podmienkach UNIZA

Metodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI