Legislatíva

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách - s účinnosťou od 25. 4. 2022 - NOVÝ!

Habilitačné a vymenúvacie konanie

Rozhodnutie o priznaní práva uskutočňovať HKaVK v odbore habilitačného konania a inauguračného konania aplikovaná informatika 


Vyhláška MŠVVŠ SR č. 246 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
Smernica č. 211 Postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Žilinskej univerzite v Žiline  

Metodické usmernenie č. 4/2020 k začatiu habilitačného konania a inauguračného konania

Kritériá Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline na splnenie podmienok získania ved.-ped. titulu "docent" a "profesor" v odbore habilitačného a inauguračného konania aplikovaná informatika  

Minimálne kritériá UNIZA podľa smernice UNIZA č. 211 

Impakt faktory (IF) na zaradenie výstupov do kategórie A pre jednotlivé oblasti výskumu

Metodické usmernenie č. 1 k priebehu habilitačného konania na FRI UNIZA

Vzor habilitačného spisu pre habilitačné konanie v odbore aplikovaná informatika  

Profesijný životopis podľa smernice UNIZA č. 211 

Súhlas dotknutej osoby
Separáty

Zásady obsadzovania miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii „hosťujúci profesor" a „hosťujúci docent" na Fakulte riadenia a informatiky
Zásady upravujúce bibilografickú registráciu a kategorizáciu publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na ŽU

Vyhláška MŠVVŠ SR č. 233/2011 o záverečných prácach
Vyhláška MŠVVŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti

Vyhláška MŠVVŠ SR č. 397/2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti  - NOVÁ!

Dokumenty k záverečným prácam

Smernica ŽU č. 103 o záverečných prácach v podmienkach UNIZA
Metodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum