Legislatíva

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách - s účinnosťou od 1. 1. 2014

Habilitačné a vymenúvacie konanie

Vyhláška MŠVVŠ SR č. 246 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
Metodické usmernenie č. 4/2020 k začatiu habilitačného konania a inauguračného konania

Kritériá Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline na splnenie podmienok získania ved.-ped. titulu "docent" a "profesor" v odbore habilitačného a inauguračného konania aplikovaná informatika
Kritériá Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity na splnenie podmienok získania ved.-ped. titulu "docent" a "profesor" v odbore habilitačného a inauguračného konania manažment
Doplnenie Kritérií Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity na splnenie podmienok získania ved.-ped. titulu "docent" a "profesor"

Impakt faktory (IF) na zaradenie výstupov do kategórie A pre jednotlivé oblasti výskumu
Metodické usmernenie č. 8/2016 k postupu získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Žilinskej univerzite v Žiline
Metodické usmernenie č. 1 k priebehu habilitačného konania na FRI UNIZA

Habilitačný spis - vzor
Inauguračný spis - vzor
Profesijný životopis
Súhlas dotknutej osoby
Separáty

Zásady obsadzovania miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii „hosťujúci profesor" a „hosťujúci docent" na Fakulte riadenia a informatiky
Zásady upravujúce bibilografickú registráciu a kategorizáciu publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na ŽU

Vyhláška MŠVVŠ SR č. 233/2011 o záverečných prácach
Vyhláška MŠVVŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti

Dokumenty k záverečným prácam

Smernica ŽU č. 103 o záverečných prácach v podmienkach UNIZA
Metodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI