Legislatíva

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách - s účinnosťou od 25. 4. 2022 - NOVÝ!

Habilitačné a vymenúvacie konanie

Rozhodnutie o priznaní práva uskutočňovať HKaVK v odbore habilitačného konania a inauguračného konania aplikovaná informatika 

Rozhodnutie o priznaní práva uskutočňovať HKaVK v odbore habilitačného konania a inauguračného konania manažment 


Vyhláška MŠVVŠ SR č. 246 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
Smernica č. 211 Postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Žilinskej univerzite v Žiline  

Metodické usmernenie č. 4/2020 k začatiu habilitačného konania a inauguračného konania

Kritériá Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline na splnenie podmienok získania ved.-ped. titulu "docent" a "profesor" v odbore habilitačného a inauguračného konania aplikovaná informatika  

Kritériá Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity na splnenie podmienok získania ved.-ped. titulu "docent" a "profesor" v odbore habilitačného a inauguračného konania manažment 

Minimálne kritériá UNIZA podľa smernice UNIZA č. 211 

Impakt faktory (IF) na zaradenie výstupov do kategórie A pre jednotlivé oblasti výskumu

Metodické usmernenie č. 1 k priebehu habilitačného konania na FRI UNIZA

Vzor habilitačného spisu pre habilitačné konanie v odbore aplikovaná informatika  

Profesijný životopis podľa smernice UNIZA č. 211 

Súhlas dotknutej osoby
Separáty

Zásady obsadzovania miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii „hosťujúci profesor" a „hosťujúci docent" na Fakulte riadenia a informatiky
Zásady upravujúce bibilografickú registráciu a kategorizáciu publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na ŽU

Vyhláška MŠVVŠ SR č. 233/2011 o záverečných prácach
Vyhláška MŠVVŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti

Vyhláška MŠVVŠ SR č. 397/2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti  - NOVÁ!

Dokumenty k záverečným prácam

Smernica ŽU č. 103 o záverečných prácach v podmienkach UNIZA
Metodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce
Oriwin

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio
Autocont
Oriwin

Projekty a centrá FRI