Legislatíva doktorandského štúdia

Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia

Smernica UNIZA č. 110 v znení dodatkov č. 1, 2, 3 - Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline 

Smernica č. P_FRI_17 Študijný poriadok doktorandského štúdia na FRI UNIZA


Vyhláška dekana

Vyhláška dekana FRI ŽU č.11/2010 k tretiemu stupňu VŠ vzdelávania


Metodické usmernenia

Metodické usmernenie č. 1/2012 - k dochádzke doktorandov

Metodické usmernenie č. 1/2024 - k organizácii predmetu Dizertačný projekt 5 


Záverečné práce

Smernica č. 103 o záverečných prácach

Metodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní

Vyhláška MŠVVŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti


Legislatíva

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách


Štúdium

Vyhláška MŠVVŠ SR č. 614/2002 o kreditovom systéme štúdia

Štipendijný poriadok - Smernica č. 79 v znení dodatku č. 1

Štipendijný poriadok - Smernica č. 79 - dodatok č. 2

Pracovný poriadok - Smernica č. 104

Tehotenské štipendiá 


Školné

Smernica UNIZA č. 243 o školnom a poplatkoch 

Príloha č. 1 k Smernici č. 243 

Žiadosť o úľavu pre platenie školného


Rôzne

Oznámenie o zanechaní štúdia

Potvrdenie o návšteve školy - tlačivo  

Potvrdenie o pohľadávkach

Žiadosť o súhlas k vypracovaniu písomnej práce k dizertačnej skúške v anglickom jazyku 

Žiadosť o súhlas k vypracovaniu dizertačnej práce v anglickom jazyku

Žiadosť o prerušenie štúdia  


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum