Legislatíva doktorandského štúdia

Charakteristiky študijných programov

Študijný program aplikovaná informatika

Študijný program manažment

Študijný program inteligentné informačné systémy


Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia

Smernica ŽU č. 110 v znení dodatku č. 1 a 2 Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline

Smernica č. P_FRI_17 Študijný poriadok doktorandského štúdia na FRI ŽU v Žiline


Vyhláška dekana

Vyhláška dekana FRI ŽU č.11/2010 k tretiemu stupňu VŠ vzdelávania


Metodické usmernenia

Metodické usmernenie č. 1/2012 - k dochádzke doktorandov

Metodické usmernenie č. 3/2017 - k organizácii predmetu Projekt 5

Metodické usmernenie č. 4/2017 - k zaraďovaniu publikačných výstupov do kategórií V1, V2 a V3


Záverečné práce

Smernica č. 103 o záverečných prácach

Metodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní

Vyhláška MŠVVŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

Legislatíva

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách


Štúdium

Vyhláška MŠ SR č. 614/2002 o kreditovom systéme štúdia

Štipendijný poriadok - Smernica č. 79 v znení dodatku č. 1

Štipendijný poriadok - Smernica č. 79 - dodatok č. 2

Pracovný poriadok - Smernica č. 104


Školné

Smernica č. 116 - Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov

Dodatok k Smernici č. 116 - platný od 1. 9. 2018


Metodické usmernenie č. 2/2019 - Podávanie žiadostí o postup pri ďalšom spracovaní a vybavení žiadostí o úľavy pre platenie školného

Žiadosť o úľavu pre platenie školného


Rôzne

Oznámenie o zanechaní štúdia

Potvrdenie o návšteve školy - tlačivo

Potvrdenie o pohľadávkach


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI