Legislatíva doktorandského štúdia

Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia

Smernica UNIZA č. 110 v znení dodatkov č. 1, 2, 3 - Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline 

Smernica č. P_FRI_17 Študijný poriadok doktorandského štúdia na FRI UNIZA


Vyhláška dekana

Vyhláška dekana FRI ŽU č.11/2010 k tretiemu stupňu VŠ vzdelávania


Metodické usmernenia

Metodické usmernenie č. 1/2012 - k dochádzke doktorandov

Metodické usmernenie č. 3/2017 - k organizácii predmetu Projekt 5


Záverečné práce

Smernica č. 103 o záverečných prácach

Metodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní

Vyhláška MŠVVŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti


Legislatíva

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách


Štúdium

Vyhláška MŠVVŠ SR č. 614/2002 o kreditovom systéme štúdia

Štipendijný poriadok - Smernica č. 79 v znení dodatku č. 1

Štipendijný poriadok - Smernica č. 79 - dodatok č. 2

Pracovný poriadok - Smernica č. 104

Tehotenské štipendiá 


Školné

Smernica č. 116 - Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov - platná od 1. 9. 2022

Metodické usmernenie č. 8/2019 - Podávanie žiadostí o postup pri ďalšom spracovaní a vybavení žiadostí o úľavy pre platenie školného

Žiadosť o úľavu pre platenie školného


Rôzne

Oznámenie o zanechaní štúdia 

Potvrdenie o návšteve školy - tlačivo 

Potvrdenie o pohľadávkach


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI