Metodické usmernenia, vyhlášky dekana FRI

2023

Metodické usmernenie č. 1/2023 k procesu podania podnetu na začatie disciplinárneho konania z dôvodu podvodného konania


2022

Metodické usmernenie č. 1/2022 k posunutiu termínu podávania prihlášok na 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na akademický rok 2022/2023
Metodické usmernenie č. 2/2022  k spresneniu podmienok podávania prihlášok na 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na akademický rok 2022/2023 
Metodické usmernenie č. 4/2022 k hodnoteniu výsledku štátnej skúšky a vysokoškolského štúdia 


2021

Metodické usmernenie č. 1/2021 k priebehu a organizácii štátnic na FRI UNIZA v akademickom roku 2020/2021
Metodické usmernenie č. 2/2021 k hodnoteniu študijných výsledkov a uzatváraniu roku štúdia počas dištančnej formy štúdia

Metodické usmernenie č. 3/2021 o určení kritérií na priznanie prospechového štipendia 

Metodické usmernenie č. 4/2021 o určení kritérií na priznanie odborového štipendia 


2020

Metodické usmernenie č. 1/2020 k priebehu a organizácii štátnic na FRI UNIZA v akademickom roku 2019/2020
Metodické usmernenie č. 2/2020 k uznávaniu predmetov absolvovaných v predchádzajúcom štúdiu
Metodické usmernenie č. 3/2020 o prestupe študentov z iných vysokých škôl
Metodické usmernenie č. 4/2020 k začatiu habilitačného konania a inauguračného konania 


2017

Metodické usmernenie č. 1/2017-k priebehu habilitačného konania na FRI UNIZA
Metodické usmernenie č. 2/2017-k organizácií predmetu Projekt 5 doktorandského štúdia v akademickom roku 2016/17 - zrušené 31.10.2017
Metodické usmernenie č. 3/2017 - k organizácii predmetu Projekt 5 doktorandského štúdia
Metodické usmernenie č. 4/2017 - k zaraďovaniu publikačných výstupov do kategórií V1, V2 a V3


2016

Metodické usmernenie č. 1/2016 - k uznávaniu a zápisu predmetov
Metodické usmernenie č. 2/2016 - Vreckové Čl.3 ods.5 Smernice č. 146
Metodické usmernenie č. 3/2016 - k priebehu vysokoškolského štúdia


2015

Vyhláška dekana č. 1/2015 - na začatie habilitačného a vymenúvacieho konania - Vyhláška zrušená 30.11.2020
Prílohy k Vyhláške dekana č. 1/2015:
     Kritériá pre študijný odbor 9.2.9 aplikovaná informatika
     Kritériá pre študijný odbor 3.3.15 manažment
Vyhláška dekana č. 2/2015 - k uznávaniu a zápisu predmetov pri prechode na novú akreditáciu
Metodické usmernenie č. 3/2015 - o zásadách edičnej činnosti FRI
Metodické usmernenie č. 4/2015- prechod doktorandského štúdia na novú akreditáciu


2014

Vyhláška dekana č. 1/2014 - k priznaniu štipendií za ak. rok 2012/2013
Vyhláška dekana č. 2/2014 - Fórum kvality


2013

Vyhláška dekana č. 1/2013 - k priznaniu štipendií za vynikajúce plnenie študijných povinností v akademickom roku 2011/2012


2012

Vyhláška dekana č. 1/2012 - dekanské voľno na 22. februára 2012
Vyhláška dekana č. 2/2012 - k priznaniu štipendií za ak. rok 2010/2011
Vyhláška dekana č. 3/2012 -  o zásadách edičnej činnosti FRI


2011

Vyhláška dekana č. 1/2011 - k priznaniu štipendií v ak. roku 2009/2010
Vyhláška dekana č. 2/2011 - hodinové ohodnotenie výkonov pre dohody o prac. činnosti
Vyhláška dekana č. 3/2011 - použitie prostriedkov získaných zo štrukturálnych fondov


2010

Vyhláška dekana č. 1/2010
Vyhláška dekana č. 2/2010
Vyhláška dekana č. 3/2010
Vyhláška dekana č. 4/2010 - o prestupe študentov z iných vysokých škôl-zrušená 31.7.2020 MU 3/2020
Vyhláška dekana č. 5/2010 - k priznaniu štipendií za ak. rok 2008/09
Vyhláška dekana č. 6/2010 - cena za použitie služobného vozidla VW YETTA ZA504DU
Vyhláška dekana č. 7/2010 - dekanské voľno študentom 1.ročníka bakalárskeho štúdia
Vyhláška dekana č. 8/2010 - o minimálnom počte kreditov z povinne voliteľných predmetov
Vyhláška dekana č. 9/2010 - k hodnoteniu výsledku vysokoškolského štúdia - zrušená 31.5.2022 MU 3/2022
Vyhláška dekana č. 10/2010 - na začatie habilitačného konania a vymenúvacieho konania -zrušená Vyhláškou č. 1/2015
Vyhláška dekana č. 11/2010 - k doktorandskému štúdiu


2009

Vyhláška dekana č. 1/2009
Vyhláška dekana č. 2/2009
Vyhláška dekana č. 3/2009
Vyhláška dekana č. 4/2009
Vyhláška dekana č. 5/2009


2008

Vyhláška dekana č. 2/2008 - nahradená vyhláškou č. 1/2010
Vyhláška dekana č. 3/2008
Vyhláška dekana č. 4 2008


2007

Vyhláška dekana č. 1/2007


2006

Vyhláška dekana č. 1/2006
Vyhláška dekana č. 3/2006


2005

Vyhláška dekana č. 4/2005


2002

Príkaz dekana č. 3/2002


2000

Vyhláška dekana č. 2/2000


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce
Oriwin

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio
Autocont
Oriwin

Projekty a centrá FRI