Podmienky prijatia bez PS

Uchádzač o štúdium na Fakulte riadenia a informatiky je prijatý bez prijímacej skúšky, pokiaľ spĺňa niektorú z nižšie uvedených podmienok:

 • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí v aktuálnom školskom roku, resp. v predchádzajúcich školských rokoch, absolvovali externú časť maturity z matematiky a dosiahli percentil aspoň 60.
 • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali testy SCIO všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky a dosiahli percentil aspoň 60.
 • Absolventi gymnázií a absolventi stredných odborných škôl s maturitou v študijnom odbore zameranom na informačné technológie alebo elektrotechniku, ktorých aritmetický priemer známok z predmetu Matematika za prvé tri ročníky štúdia nepresahuje 1,50, budú prijatí bez prijímacích skúšok na študijný program infornatika.
 • Absolventi gymnázií a absolventi stredných odborných škôl s maturitou v študijnom odbore zameranom na informačné technológie alebo elektrotechniku, ktorých aritmetický priemer známok z predmetu Matematika za prvé tri ročníky štúdia nepresahuje 1,90, budú prijatí bez prijímacích skúšok na študijný program počítačové inžinierstvo.
 • Absolventi gymnázií, obchodných akadémií a stredných odborných škôl s maturitou v študijnom odbore zameranom na manažment, ekonómiu, cestovný ruch alebo obchod, ktorých aritmetický priemer známok za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) nepresahuje 1,50, budú prijatí bez prijímacích skúšok na študijný program manažment.
 • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí boli počas stredoškolského štúdia úspešnými riešiteľmi matematickej a fyzikálnej olympiády alebo olympiády v informatike v oblastnom (regionálnom/krajskom), v republikovom, resp. vyššom kole.
 • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí boli počas stredoškolského štúdia úspešnými riešiteľmi olympiády Mladý účtovník v celoslovenskom kole, budú prijatí bez prijímacích skúšok na študijný program manažment.
 • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí sa počas štúdia zúčastnili národného alebo vyššieho kola súťaže CISCO sieťových akadémií (NAG alebo NetRiders) a v súhrnnom hodnotení v kategóriách UNI, PT alebo ekvivalentných sa umiestnili medzi prvými troma súťažiacimi.
 • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí sa počas štúdia stali držiteľmi oficiálnych priemyselných certifikátov stupňa CCNA alebo vyššie.
 • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí boli počas stredoškolského štúdia úspešnými riešiteľmi súťaže ZENIT – Programovanie, Web, Mikroelektronika v kategóriách A a B v celoštátnom kole alebo sa umiestnili medzi prvými troma súťažiacimi v krajskom kole.
 • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí boli počas stredoškolského štúdia úspešnými riešiteľmi súťaže RoboCupJunior a v medzinárodnom alebo celoslovenskom kole sa umiestnili medzi prvými troma súťažiacimi.
 • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí sa počas stredoškolského štúdia zúčastnili celoslovenského kola SOČ v súťažných odboroch 02 - Matematika, fyzika, 11 – Informatika, 12 – Elektrotechnika a hardvér, 15 – Ekonomika a riadenie.
 • Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí boli počas stredoškolského štúdia účastníkmi medzinárodného kola súťaže First Lego League.


Ostatní absolventi stredných škôl, ktorí nespĺňajú podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, budú prijímaní na základe výsledku prijímacích skúšok v poradí podľa celkového dosiahnutého počtu bodov až do naplnenia kapacitných možností fakulty. Viac informácií najdete v tomto dokumente.
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI