Podmienky prijatia bez PS

Uchádzač o štúdium na Fakulte riadenia a informatiky je prijatý bez prijímacej skúšky, pokiaľ spĺňa niektorú z nižšie uvedených podmienok:

  • budú prijatí uchádzači, ktorí absolvovali externú časť maturity z matematiky alebo testy NPS (SCIO) z matematiky a dosiahli percentil aspoň 60,
  • budú prijatí uchádzači, ktorí absolvovali testy NPS (SCIO) zo všeobecných študijných predpokladov a dosiahli percentil aspoň 70,
  • budú prijatí uchádzači z gymnázií, ktorí dosiahli aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) do 1,7 vrátane,
  • budú prijatí uchádzači zo stredných odborných škôl, spojených škôl a akadémií, ktorí dosiahli aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) do 1,5 vrátane,
  • budú prijatí uchádzači, ktorí sú držiteľmi oficiálnych priemyselných certifikátov stupňa CCNA a vyššie,
  • budú prijatí uchádzači, ktorí získali certifikát o úspešnom absolvovaní odborných vzdelávacích kurzov organizovaných fakultou a zároveň dosiahli aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) do 2,0 vrátane,
  • budú prijatí absolventi stredných škôl, ktorí boli počas stredoškolského štúdia úspešnými riešiteľmi olympiád, SOČ alebo medzinárodných a národných súťaží uvedených v tabuľke, zúčastnili sa krajského alebo národného/celoslovenského kola a zároveň dosiahli aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) do 2,0 vrátane.

Olympiáda
Súťaž
Kategória
Matematická
NAG alebo NetRiders
UNI, PT
Fyzikálna
First Lego League (FLL)

Informatická
ZENIT
Kategória A a B: Programovanie, Web, Mikroelektronika
Mladý účtovník
SOČ
02 – Matematika, fyzika, 11 – Informatika, 12 – Elektrotechnika, hardvér, mechatronika 15 – Ekonomika a riadenie
Na prijatie bez prijímacej skúšky stačí splnenie jednej z podmienok uvedených vyššie.
Ostatní absolventi stredných škôl, ktorí nespĺňajú podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, budú prijímaní na základe výsledku prijímacích skúšok v poradí podľa celkového dosiahnutého počtu bodov až do naplnenia kapacitných možností fakulty. Viac informácií nájdete v tomto dokumente.  0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum