Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventov

Študijné programy Fakulty riadenia a informatiky sú navrhnuté tak, že každý študent, ktorý ukončil štúdium a obhájil záverečnú prácu získa požadované teoretické poznatky, schopnosti pre tímovú a samostatnú tvorivú prácu, ako aj praktické návyky a zručnosti v zmysle profilu absolventa. Projektové práce sú spravidla tímové projekty a vyžadujú od študenta tvorivé aplikovanie získaných teoretických a praktických poznatkov v plnom rozsahu. Úspešne ukončiť štúdium tak môže iba študent, ktorý sa systematicky a priebežne venuje štúdiu jednotlivých predmetov. Každý absolvent je pripravený:

  • nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a návrhu programových prostriedkov, informačných systémov, počítačových systémov a vo všeobecnosti v širšom kontexte systémov informačných technológií,
  • viesť projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia, prispôsobovať a implementovať moderné informačné technológie v rôznych aplikačných oblastiach a pracovať efektívne ako jednotlivec i ako člen alebo vedúci tímov. Značné percento študentov si už počas štúdia rozširuje svoje praktické znalosti a zručnosti aj praktickou činnosťou v rôznych odvetviach hospodárstva (programátori, vývojoví pracovníci a administrátori softvérových systémov, administrátori a projektanti počítačových sietí, vývojoví pracovníci a projektanti technických zariadení apod.). Väčšina takýchto študentov po absolvovaní štúdia nachádza uplatnenie najmä v tých organizáciách, v ktorých pracovali počas štúdia, a to ako vedúci vývojových tímov, samostatní pracovníci alebo riadiaci pracovníci.

Absolventi študijných programov nájdu uplatnenie na domácom i medzinárodnom trhu práce v mnohých odvetviach hospodárstva, a to tak v súkromnom, ako aj vo verejnom sektore. Uplatnia sa prakticky vo všetkých odvetviach, ktoré využívajú metódy a prostriedky informatiky a informačných technológií na riadenie a správu procesov (priemyselné podniky, bankovníctvo, doprava, zdravotníctvo, vzdelávacie inštitúcie apod.). Absolventi druhého stupňa sú pripravení aj na štúdium študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania. V súčasnosti 5-10 % absolventov inžinierskeho štúdia v študijnom odbore Informačné a riadiace systémy a Informatika (predchodcovia navrhovaných študijných programov) prejavuje záujem pokračovať vo vzdelávaní v doktorandskom štúdiu.

Informatika

V bakalárskom študijnom programe Informatika poskytuje fakulta úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v oblasti informatiky, založené na získaní širokej škály teoretických znalostí v matematike, umožňujúcej pochopiť širšie súvislosti vedného odboru, ako aj v rôznych oblastiach informatiky, ako sú počítačové a komunikačné siete a softvérové a informačné systémy. Absolvent je pripravený buď pokračovať v inžinierskom štúdiu, resp. po jeho absolvovaní v doktorandskom štúdiu, alebo vstúpiť do praktického profesionálneho života, kde sa uplatní ako analytik, projektant, konštruktér, systémový návrhár a špecialista. Uplatnenie nájde ako v rôznych oblastiach samotnej informatiky, tak aj vo všetkých oblastiach aplikácií informačných systémov a informačnej techniky v spoločenskej a hospodárskej praxi.

Manažment

Absolvent prvého stupňa študijného programu Manažment sa uplatní ako riadiaci pracovník nižšej úrovne riadenia podniku. Absolventi tohto štúdia sú pripravení buď pokračovať v inžinierskom štúdiu, alebo sa uplatnia ako odborníci, ktorí vedia navrhovať, riadiť a optimalizovať sociálno-ekonomické a spoločenské procesy s dôrazom na prácu s informáciami a ďalšími podnikovými zdrojmi. Budú spôsobilí vykonávať finančné, organizačné, informačné a ďalšie analýzy podnikových procesov, dokážu ich vyhodnocovať a optimalizovať a navrhovať ich zmeny a rozvoj. Ovládajú postupy práce s informáciami, vedia navrhovať jednotlivé prístupy a najmä riešiť riadiace situácie v integrácii s prostriedkami informatiky. Uplatnia sa pri zastávaní vedúcich a riadiacich funkcií v rôznych oblastiach riadenia v spoločenskej a hospodárskej praxi v rôznych podnikoch, organizáciách a v štátnej sfére, vo výrobných, vývojových, obchodných, komunikačných a servisných činnostiach.

Počítačové inžinierstvo

V bakalárskom študijnom programe Počítačové inžinierstvo poskytuje fakulta úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v oblasti počítačového inžinierstva založené na získaní širokej škály teoretických znalostí v oblasti matematiky, fyziky, elektroniky, merania, logických systémov, architektúry počítačov a počítačových sietí, všeobecnej informatiky, programovania a operačných systémov. Absolvent je pripravený buď pokračovať v inžinierskom štúdiu, resp. po jeho absolvovaní v doktorandskom štúdiu, alebo vstúpiť do praktického profesionálneho života, kde nájde uplatnenie najmä pri projektovaní počítačových systémov a sietí, vývoji číslicových systémov, systémovom programovaní a prevádzke a riadení počítačových systémov. Je pripravený riešiť úlohy spojené s realizáciou číslicových systémov na báze mikropočítačov a programovateľných zákazníckych obvodov, čo mu umožňuje pracovať na pozícii návrhára, konštruktéra, resp. technológa v procese vývoja a výroby riadiacich, meracích a diagnostických systémov a člena pracovného tímu pri návrhu a implementácii rozsiahlych počítačových, komunikačných a riadiacich systémov.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI