Uplatnenie absolventov

Fakulta riadenia a informatiky (FRI) ponúka v akademickom roku 2019/2020 tieto akreditované bakalárske študijné programy:

Študijný program
Forma štúdia
Akademický titulDĺžka štúdia
v rokoch
Plánovaný počet
prijatých uchádzačov

Informatika
denná
Bc.
3
280
Manažment
denná/externá
Bc.
3
100/20
Počítačové inžinierstvo
denná
Bc.
3
60

Informatika

Najvyhľadávanejší absolventi na trhu práce – informatici. Zastarané vnímanie tohto odboru je už dávno za nami. Vieme, že práve informatika tvorí všetky možnosti pre komunikáciu, efektívnejšiu prácu a posúva naše schopnosti vpred. Hľadanie nových riešení, kreatívne myslenie a schopnosť ukázať viac. To a oveľa viac dostaneš na FRI v študijnom programe informatika.

Absolventi študijného programu Informatika získajú základné poznatky z informatiky. Budú schopní pracovať so softvérom informačných systémov podnikov, podieľať sa na jeho tvorbe a realizácii, získajú znalosti z podnikania. Typické uplatnenie absolventov je vo všetkých priemyselných odvetviach, vo verejnej správe, v súkromnej sfére a ako samostatní podnikatelia. Štúdium pripravuje odborníkov, ktorí ovládajú výpočtovú techniku a vedia uplatniť moderné informačné technológie, vytvára predpoklady pre ďalší kvalifikačný rast v oblasti informatiky v rámci inžinierskeho štúdia.

Manažment

Riadenie ľudí, no nielen iných, ale aj seba samého. Vedieť predvídať náklady, ale aj situácie na trhu. V správnom čase použiť sendvičový efekt, či očariť prezentačnými schopnosťami. Byť schopný pracovať vo všetkých oblastiach podniku a za víkend vytvoriť marketingovú kampaň. Toto všetko dokážu naši študenti už v prvom stupni štúdia. Ak si sa aj Ty našiel v tejto oblasti, budFRI a tvor spolu s nami. Skvelé je, že teraz môžeš študovať manažment aj externe.

Absolvent študijného programu Manažment nadobudne kľúčové poznatky, zručnosti a kompetencie v oblasti manažérskych disciplín. Dokáže sa úspešne uplatniť ako vedúci zamestnanec (manažér) nižšej aj strednej úrovne riadenia výrobnej i nevýrobnej organizácie. Stane sa kvalifikovaným odborníkom schopným analyzovať existujúce problémy v systémoch riadenia organizácií, pripraveným tvorivo navrhovať ich riešenia, disponovaným skvalitňovať a optimalizovať procesy v organizácii s cieľom vytvárať nové hodnoty a dosahovať synergie a strategické
konkurenčné výhody.

Počítačové inžinierstvo

Byť ten, ktorý vie odpovedať na všetky technické otázky, vedieť sa vynájsť a mať chuť hľadať nové riešenia a vylepšenia, to je skrátka študent PI. Každý jeden študent PI je považovaný za frajera, ktorý vždy vie, ako veci fungujú. Už po prvom stupni štúdia počítačového inžinierstva vychádzajú z FRI kvalifikovaní odborníci, ktorých nič len tak nezaskočí. Ak Ti pojmy ako operačný systém, operačný zosilňovač či mikrokontrolér alebo zbernica nie sú cudzie, prípadne sa chceš o nich dozvedieť viac, patríš rozhodne do nášho tímu.

Absolvent študijného programu Počítačové inžinierstvo je pripravený pokračovať v inžinierskom štúdiu, alebo sa uplatniť v podnikoch a inštitúciách pri projektovaní, nasadzovaní, prevádzke, údržbe a inovácii počítačových systémov, prostriedkov komunikačnej techniky, priemyselnej automatizácie, meracej a diagnostickej techniky a podobne. Uplatní sa pri vývoji číslicových systémov na báze mikropočítačov a programovateľných obvodov, čo mu umožňuje pracovať tiež na pozícii vývojového pracovníka, konštruktéra, prípadne technológa.

FRI z pohľadu absolventov

Fakulta riadenia a informatiky predstavuje zaujímavú kombináciu informačných technológií a manažérskych prístupov. Súčasný svet biznisu a podnikania sa nezaobíde bez technických znalostí a to na fakulte všetci dobre vieme. Byť inovatívny, kreatívny a zároveň mať odborné znalosti je nevyhnutné. Toto všetko FRI má. Neriešiť projekty do šuplíka, ale pracovať na reálnych riešeniach pre firmy, prepájať svoje štúdium s praxou a posúvať sa ďalej spolu so svojím riešením, to je pre študenta na FRI najdôležitejšie. Ak aj Ty cítiš potrebu získať na vysokej škole oveľa viac než titul, si na správnom mieste. Študenti sa k priebehu štúdia vyjadrili nasledovne:


Ponúkané inžinierske študijné programy

Fakulta riadenia a informatiky (FRI) ponúka v akademickom roku 2019/2020 tieto akreditované inžinierske študijné programy:

Študijný programForma štúdiaAkademický titulDĺžka štúdia
v rokoch
Plánovaný počet
prijatých uchádzačov
Informačné systémy
dennáIng.280
Inteligentné informačné systémy
dennáIng.220
Aplikované sieťové inžinierstvo
dennáIng.2
20
Informačný manažment
denná/externáIng.
2/360/20
Počítačové inžinierstvo
denná
Ing.
2
40

Informačné systémy

Inžinierske štúdium v študijnom programe Informačné systémy pripravuje absolventa nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a návrhu programových prostriedkov na podporu rozhodovaní, informačných systémov a počítačových systémov. Po skončení štúdia je absolvent pripravený viesť, prispôsobovať a implementovať moderné informačné technológie v rôznych aplikačných oblastiach a pracovať efektívne ako jednotlivec i ako člen alebo vedúci tímov.

Inteligentné informačné systémy

Absolvent študijného programu Inteligentné informačné systémy získa pokročilé poznatky z informatiky a bude môcť uplatniť sa na rôznych stupňoch riadenia v softvérových firmách, v priemyselných podnikoch, vo vzdelávacej sústave, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ekológii atď. Navyše sa vie uplatniť na miestach vývojárov aplikačného softvéru, systémových analytikov a programátorov.

Aplikované sieťové inžinierstvo

Absolvent študijného programu nájde uplatnenie na domácom i medzinárodnom trhu práce v mnohých odvetviach hospodárstva, a to tak v súkromnom, ako aj vo verejnom sektore. Uplatní sa prakticky vo všetkých odvetviach, ktoré využívajú metódy a prostriedky informatiky a informačno-komunikačných technológií na riadenie a správu procesov (priemyselné podniky, bankovníctvo, doprava, zdravotníctvo, vzdelávacie inštitúcie a pod.). Absolvent druhého stupňa je pripravený aj na štúdium študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania.

Informačný manažment

Teoretické znalosti, praktické zručnosti a kompetencie absolventa integrujú oblasť manažmentu, marketingového riadenia, ekonómie, ekonomiky a informatiky s oblasťou podnikania a projektovania manažérskych systémov. Absolventi študijného programu Informačný manažment dokážu v rozhodovacích manažérskych procesoch podniku využívať znalosti a zručnosti systémového prístupu, aplikovať moderné informačné a komunikačné technológie, a to pri riešení náročných problémov riadenia či využívaní informačno-komunikačných systémov. Uplatnia sa pri zastávaní vedúcich a riadiacich funkcií v štátnej sfére, výrobných, obchodných organizáciách, či organizáciách služieb.

Počítačové inžinierstvo

Absolvent študijného programu Počítačové inžinierstvo sa môže uplatniť vo výskumných a vývojových inštitúciách zameraných na oblasť počítačových systémov, ako riešiteľ komplexných projektov. Môže sa tiež uplatniť v podnikoch, ktoré sa venujú vývoju a nasadzovaniu výpočtovej techniky a číslicových systémov vo všetkých oblastiach hospodárstva. Absolvent sa môže uplatniť aj ako vývojový pracovník vstavaných systémov na báze mikropočítačov, FPGA obvodov a ďalších obvodových prostriedkov. Absolvent študijného programu počítačové inžinierstvo je pripravený pokračovať v štúdiu na treťom stupni.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI