Uplatnenie absolventov inž. štúdia

Informačné systémy

Absolventi študijného programu Informačné systémy získajú pokročilé poznatky z informatiky a budú môcť uplatniť sa na rôznych stupňoch riadenia v softvérových firmách, v priemyselných podnikoch, vo vzdelávacej sústave, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ekológii atď. Dokážu navrhovať, vyvíjať, implementovať, rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať rozsiahle informačné systémy. Naviac podľa špecializácie

  • disponujú vedomosťami potrebnými pre budovaní sofistikovaných systémov pre podporu rozhodovaní zahrnujúcimi nie len optimalizáciu ale aj spracovanie neistých údajov,
  • vedia sa uplatniť na miestach vývojárov aplikačného softvéru, systémových analytikov a programátorov,
  • vedia navrhovať, vyvíjať, implementovať, rozširovať a prispôsobovať rozsiahle informačno-komunikačné siete.

Získajú hlboké znalosti v oblasti informačných systémov, umožňujúce im riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia.
Získajú združené vedomosti predovšetkým z oblasti informatiky ale v potrebnej miere aj podnikových systémov, čím sa dokážu flexibilné prispôsobovať pracovným požiadavkám v týchto organizáciách a požiadavkám trhu ľudskej práce, prípadne samostatne podnikať v oblasti informatiky.

Okrem toho získajú skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov. Absolvent môže budovať vedeckú perspektívu v celej škále informačných aplikácií, v ktorých uplatňuje pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja informačných systémov.

Manažment

Absolvent študijného programu Informačný manažment získa špecifické poznatky z jednotlivých funkčných oblastí manažmentu, ktoré nadväzujú na úroveň jeho poznatkov nadobudnutých v predchádzajúcom štúdiu. Z hľadiska obsahu výučby tento stupeň štúdia predstavuje ekvivalent MBA (Master of Business Administration).

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia dokáže analyzovať prostredie sociálno-ekonomických a spoločenských procesov a navrhovať spôsoby ich riešenia. Návrhy vie implementovať na výpočtovej technike s využívaním existujúcich metód a modelov a dostupného softvéru. Pri tom dokáže komunikovať s profesionálnymi odborníkmi technickej a programovej časti informatiky. Analytické a návrhové práce dokáže vykonávať s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dôraz sa musí klásť na to, aby absolvent získal hlboké znalosti v oblasti manažmentu, umožňujúce mu riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia.

Aby absolvent bol schopný budovať solídny vedecký prístup, študenti musia získať skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov. Absolvent môže budovať vedeckú perspektívu v celej škále aplikácií, v ktorých uplatňuje pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja manažmentu.

Počitačové inžinierstvo

V inžinierskom študijnom programe Počítačové inžinierstvo poskytuje fakulta úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v oblasti počítačového inžinierstva založené na získaní rozšírenej škály teoretických znalostí v oblastiach súvisiacich s počítačovým inžinierstvom. Absolvent je pripravený buď pokračovať v doktorandskom štúdiu, alebo vstúpiť do praktického profesionálneho života, kde nájde uplatnenie najmä pri vývoji a projektovaní počítačových systémov a sietí, vývoji číslicových systémov, systémovom programovaní a prevádzke a riadení počítačových systémov. Je pripravený riešiť teoretické i aplikačné úlohy spojené s tvorbou, návrhom číslicových systémov na báze mikropočítačov a programovateľných zákazníckych obvodov, čo mu umožňuje pracovať na pozícii samostatného výskumníka, vývojára, návrhára, konštruktéra, resp. technológa v procese výskumu, vývoja a výroby riadiacich, meracích, diagnostických systémov a rozsiahlych počítačových.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI