Fakultné pravidlá pre program Erasmus+ a iné programy

Fakultný koordinátor Erasmus+
doc. Ing. Peter Márton, PhD. - tel.: +421 41 513 4053, e-mail: Peter.Marton (et) fri.uniza.sk

Fakultná referentka Erasmus+
Ing. Jaroslava Benková - tel.: +421 41 513 4451, e-mail: Jaroslava.Benkova (et) fri.uniza.sk


ERASMUS+ je program financovaný Európskou úniou, ktorý je zameraný na podporu mobility a výmenu študentov a učiteľov medzi európskymi univerzitami. Dĺžka pobytu/štúdia je 3-12 mesiacov, pričom pobyt je realizovaný na partnerskej inštitúcii (zoznam partnerských zahraničných fakúlt a univerzít , mapa je na konci tejto strany, mapa partnerov iných fakúlt UNIZA), s ktorou má FRI UNIZA uzatvorenú bilaterálnu dohodu. Prezentácia pre študentov FRI .

Študenti Fakulty riadenia a informatiky môžu v zahraničí študovať aj v rámci iných programov a štipendií (napr. Národný štipendijný program, Visegrad Scholarship Program, štipendiá získané cez SAIA, IAESTE, bilaterálne dohody s partnerskými univerzitami, Tatrabanku, a pod.)

I. Základné pravidlá

  • Ste riadny študent FRI s ukončeným prvým ročníkom bakalárskeho štúdia (resp. predpokladá sa, že ho riadne ukončíte) - v tom prípade sa môžete prihlásiť na študijný pobyt. Študenti prvého ročníka sa môžu ešte v zimnom semestri zaujímať o miesta náhradníkov pre stáže v zahraničí.
  • Máte jazykové predpoklady pre absolvovanie pobytu (nie všetky mobility sú v anglickom jazyku; jazyk mobility na univerzitách v Nemecku, Francúzsku, Španielsku a Taliansku si treba vopred overiť).
  • V prípade 3. ročníka Bc. štúdia je nutné skoordinovať termín návratu s termínom ukončenia štúdia. To platí aj pre 2. ročník Ing. štúdia.
  • Študent 3. ročníka Bc. štúdia nemôže absolvovať Erasmus+ stáž cez letné prázdniny.
  • Uznanie predmetov/kreditov: predmety zapísané na zahraničnej univerzite treba vopred prediskutovať s garantom študijného odboru a garantom predmetu, ktorý by ste chceli štúdiom v zahraničí nahradiť. Dohodnuté uznanie predmetu potvrdí vyučujúci/garant na predpísanom tlačive. Na partnerskej univerzite je možné študovať aj iné predmety, než len tie, ktoré sú v ponuke v učebných plánoch študijných programov otvorených na FRI. V tom prípade však neabsolvované povinné a voliteľné predmety zo študijného plánu platného na FRI treba doštudovať, zvyčajne o rok neskôr. Študent môže v tomto prípade požiadať o odpustenie poplatku za nadštandardnú dĺžku vysokoškolského štúdia.
  • Výška grantu je daná pravidlami UNIZA pre prijímaciu krajinu; závisí od dĺžky pobytu a krajiny. Poberatelia sociálneho štipendia môžu požiadať o navýšenie štipendia.
  • Grant je možné prideliť až po 1. septembri. Napr. do Fínska sa cestuje už koncom augusta a počas augusta študent nemôže poberať štipendium.
  • Minimálna dĺžka študijného pobytu sú 3 mesiace, stáže 2 mesiace maximálna 12 mesiacov. Financovanie sa poskytuje zvyčajne maximálne na 4,5 mesiaca.
  • Študent má nárok na vycestovanie na mobilitu v rámci programu ERASMUS+ na maximálne 12 mesiacov za každý stupeň štúdia.

II. Postup pri prihlasovaní sa na mobilitu

Pre prihlásenie sa do výberového konania na mobility v príslušnom akademickom roku je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku elektronicky na adresu pani Jaroslavy Benkovej (fakultná referentka Erasmus+), v kópii na pána Petra Mártona (fakultný koordinátor Erasmus+). Sú to dokumenty:

Termín podania žiadosti pre aktuálny akademický rok je oznámený na fakultnej stránke v sekcii "Novinky", na nástenke pri informačnom centra FRI a tiež na facebookovom profile FRI.

III. Výber predmetov pre študijný pobyt

Študent si po nominácii (približne po Veľkej noci) na študijný pobyt pripraví dokument "Zmluva o štúdiu (Learning agreement)". Študent si vyberie predmety, ktoré bude študovať na partnerskej univerzite. Vybrané predmety si nechá odsúhlasiť koordinátorom Erasmus+ na partnerskej univerzite.

V prípade, že si nominovaný študent chce na partnerskej univerzite zapísať predmet, ktorý si bude chcieť dať po skončení mobility uznať ako povinný alebo povinne voliteľný:
1.  navštívi študent vyučujúceho ešte pred vycestovaním (pred podpísaním tzv. zmluvy o štúdiu medzi ním, FRI a partnerskou univerzitou),
2.  študent vyučujúcemu predloží informačný list predmetu vyučovaného na partnerskej univerzite,
3.  vyučujúci posúdi obsah predmetu,
4.  v prípade dostatočnej zhody obsahu predmetu vyučovaného na FRI a predmetu vyučovaného na partnerskej univerzite podpíše vyučujúci študentovi dokument o uznaní predmetu po návrate z mobility.

IV. Tlačivá pre dohodu o štúdiu/stáži a uznanie predmetov

Learning agreement - študijný pobyt  
Learning agreement - stáž  

Žiadosť o uznanie predmetov - pred podpísaním Zmluvy o štúdiu 
Žiadosť o uznanie predmetov - po návrate zo študijného pobytu   

V. Výplata grantu na študijný pobyt/stáž

Grant je rozdelený na dve splátky. Prvú splátka (štúdium 80% grantu, stáž 70% grantu) je študentovi vyplatená po splnení podmienok uvedených v dokumente platnom pre UNIZA, zvyčajne do jedného mesiaca po začiatku mobility. Druhá splátka je vyplatená po doručení všetkých dokumentov o úspešnom realizovaní štúdia/stáže zo zahraničnej inštitúcie a po uznaní výsledkov mobility fakultným koordinátorom. V prípade študijného pobytu je pre vyplatenie druhej splátky zvyčajne potrebný minimálny počet "donesených" kreditov (ECTS) 12 za semester. V prípade, že študent prinesie menej ako 12 kreditov, situácia sa rieši individuálne individuálne. Fakultný koordinátor stretne osobne so študentom a študent musí podať vysvetlenie dôvodov. Na základe vysvetlenia študenta je rozhodnuté, či je druhá splátka vyplatená alebo nie.

O výške prideleného grantu je študent informovaný fakultnou administrátorkou, na základe výsledku nominácii a rozdelenia rozpočtu programu Erasmus+ na UNIZA. Výška grantu môže byť dodatočne navýšená. Informácia o tom je poskytnutá zvyčajne na konci akademického roka.


Osobné konzultácie

Osobné konzultácie sú možné u doc. Mártona (zvyčajne RA102).
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI