Fakultné pravidlá pre program Erasmus+ a iné programy

Fakultný koordinátor Erasmus+
doc. Ing. Peter Márton, PhD. - tel.: +421 41 513 4053, e-mail: Peter.Marton (et) fri.uniza.sk

video z informačného seminára - 10.10.2022ERASMUS+ je program financovaný Európskou úniou. Podpora mobility a výmeny študentov a učiteľov medzi európskymi univerzitami je organizovaná v rámci Kľúčovej akcie 1 (KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov) programu Erasmus+.

Dĺžka pobytu/štúdia je 3-12 mesiacov, pričom pobyt je realizovaný na partnerskej inštitúcii (mapa), s ktorou má FRI UNIZA uzatvorenú bilaterálnu dohodu od roku 2022.

Prezentácia pre študentov FRI UNIZA 

Študenti Fakulty riadenia a informatiky môžu v zahraničí študovať aj v rámci iných programov a štipendií (napr. Národný štipendijný program, Visegrad Scholarship Program, štipendiá získané cez SAIA, IAESTE, bilaterálne dohody s partnerskými univerzitami, Tatrabanku, a pod.)

I. Základné pravidlá

 • Ste riadny študent FRI UNIZA.
 • Máte jazykové predpoklady pre absolvovanie pobytu (nie všetky mobility sú v anglickom jazyku; jazyk mobility na univerzitách v Nemecku, Francúzsku, Španielsku a Taliansku si treba vopred overiť).
 • V prípade 3. ročníka Bc. štúdia je nutné skoordinovať termín návratu s termínom ukončenia štúdia. To platí aj pre 2. ročník Ing. štúdia.
 • Študent 3. ročníka Bc. štúdia nemôže absolvovať Erasmus+ stáž cez letné prázdniny.
 • Uznanie predmetov/kreditov: 
 • predmety zapísané na zahraničnej univerzite treba vopred prediskutovať s garantom študijného odboru a garantom predmetu, ktorý by ste chceli štúdiom v zahraničí nahradiť. Dohodnuté uznanie predmetu potvrdí vyučujúci/garant na predpísanom tlačive. Na partnerskej univerzite je možné študovať aj iné predmety, než len tie, ktoré sú v ponuke v učebných plánoch študijných programov otvorených na FRI UNIZA. V tom prípade však neabsolvované povinné a voliteľné predmety zo študijného plánu platného na FRI treba doštudovať, zvyčajne o rok neskôr. Študent môže v tomto prípade požiadať o odpustenie poplatku za nadštandardnú dĺžku vysokoškolského štúdia.
 • Výška grantu je daná pravidlami UNIZA pre prijímaciu krajinu; závisí od dĺžky pobytu a krajiny. Poberatelia sociálneho štipendia môžu požiadať o navýšenie štipendia.Štipendium pridelené pre študijný pobyt alebo stáž zvyčajne nepokryje všetky náklady spojené s mobilitou Erasmus+. Štipendium je predovšetkým príspevkom pre pokrytie väčšiny nákladov. Grant je možné prideliť až začiatku akademického roka na Slovensku, teda po 1. septembri. Napr. do Fínska sa cestuje už koncom augusta a počas augusta študent nemôže poberať štipendium. Minimálna dĺžka študijného pobytu sú 3 mesiace, stáže 2 mesiace. Financovanie sa poskytuje zvyčajne maximálne na 5 mesiacov.
 • Študent má nárok na vycestovanie na mobilitu v rámci programu ERASMUS+ na maximálne 12 mesiacov za každý stupeň štúdia. Teda môže absolvovať niekoľko mobilít, hoci aj po jednej každý rok štúdia.

II. Postup pri prihlasovaní sa na mobilitu

Pre prihlásenie sa do výberového konania na mobility v príslušnom akademickom roku je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku elektronicky na adresu pána Petra Mártona (fakultný koordinátor Erasmus+). Sú to dokumenty:

 • Štúdium v zahraničí - vyplňte online prihlášku.
 • CV – Europass formát v cudzom jazyku (pdf bude vyžiadané pri vypĺňaní online prihlášky).
 • Motivačný list v cudzom jazyku (pdf bude vyžiadané pri vypĺňaní online prihlášky).

III. Výber predmetov pre študijný pobyt

Študent si vyberie predmety, ktoré bude študovať na partnerskej univerzite. Vybrané predmety si nechá odsúhlasiť koordinátorom Erasmus+ na partnerskej univerzite.

Odporúčaný počet kreditov za získaný za jeden semester je 30.

V prípade, že si nominovaný študent chce na partnerskej univerzite zapísať predmet, ktorý si bude chcieť dať po skončení mobility uznať ako povinný alebo povinne voliteľný:
1.  navštívi študent vyučujúceho ešte pred vycestovaním (pred podpísaním tzv. zmluvy o štúdiu medzi ním, FRI a partnerskou univerzitou),
2.  študent vyučujúcemu predloží informačný list predmetu vyučovaného na partnerskej univerzite,
3.  vyučujúci posúdi obsah predmetu,
4.  v prípade dostatočnej zhody obsahu predmetu vyučovaného na FRI a predmetu vyučovaného na partnerskej univerzite podpíše vyučujúci študentovi dokument o uznaní predmetu po návrate z mobility.

IV. Tlačivá pre dohodu o štúdiu/stáži a uznanie predmetov

Od jesene 2021 je v prevádzke nový informačný systém IS EWP Dashboard OLA3 (Erasmus without papers). Študent si po nominácii na študijný pobyt (približne po Veľkej noci) pripraví dokument "Zmluva o štúdiu (Learning agreement)" na portáli Online Learning Agreement. Do Online Learning Agreement uvedie predmety, ktoré chce v zahraničí študovať. V prípade, že zahraničná univerzita vyžaduje použitie vlastného informačného systému, študent postupuje podľa pokynov zahraničnej univerzity.

V prípade, že si študentka alebo študent chce uznať zo študijného pobytu nejaký predmet za náš povinný alebo povinne voliteľný, dohodne si to vopred s vyučujúcimi a uznanie doloží podpísaným dokumentom:
Žiadosť o uznanie predmetov - pred podpísaním Zmluvy o štúdiu  

Kredity za vyštudované predmety si treba dať uznať podaním žiadosti:
Žiadosť o uznanie predmetov - po návrate zo študijného pobytu    

V. Mimoriadne pravidlá platné v prípade epidémie

Počas epidémie a iných mimoriadnych situácií, študent okrem požadovaných dokumentov zverejnených na stránke FRI UNIZA alebo UNIZA predkladá potvrdenie z prijímacej inštitúcie, že je prijatý na prezenčnú formu štúdia. Pred nástupom na mobilitu študent predloží potvrdenie z prijímacej inštitúcie, že epidemická situácia v krajine umožňuje uskutočnenie prezenčnej formy študia.

VI. Výplata grantu na študijný pobyt/stáž

Grant je rozdelený na dve splátky. Prvú splátka (štúdium 80% grantu, stáž 70% grantu) je študentovi vyplatená po splnení podmienok uvedených v dokumente platnom pre UNIZA, zvyčajne do jedného mesiaca po začiatku mobility. Druhá splátka je vyplatená po doručení všetkých dokumentov o úspešnom realizovaní štúdia/stáže zo zahraničnej inštitúcie a po uznaní výsledkov mobility fakultným koordinátorom.

O výške prideleného grantu je študent informovaný fakultnou administrátorkou, na základe výsledku nominácii a rozdelenia rozpočtu programu Erasmus+ na UNIZA. Výška grantu môže byť dodatočne navýšená. Informácia o tom je poskytnutá zvyčajne na konci akademického roka.


Osobné konzultácie

Konzultácie sú možné u doc. Mártona, osobne v miestnosti RA102 alebo cez platformu Microsoft Teams.
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI