Fakultné pravidlá pre program Erasmus+ a iné programy

Fakultný koordinátor Erasmus+
doc. Ing. Peter Márton, PhD. - tel.: +421 41 513 4053, e-mail: Peter.Marton (at) fri.uniza.sk
Fakultná referentka Erasmus+
Mgr. Petra Cvičeková - tel.: +421 41 513 4061, e-mail:cvicekova (at) fri.uniza.sk

ERASMUS+ je program financovaný Európskou úniou. Podpora mobility a výmeny študentov a učiteľov medzi európskymi univerzitami je organizovaná v rámci Kľúčovej akcie 1 (KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov) programu Erasmus+.

Dĺžka pobytu/štúdia je 3-12 mesiacov, pričom pobyt je realizovaný na partnerskej inštitúcii (mapa, zoznam partnerov - pdf), s ktorou má FRI UNIZA uzatvorenú bilaterálnu dohodu od roku 2022.

Prezentácia pre študentov FRI UNIZA  

Študenti Fakulty riadenia a informatiky môžu v zahraničí študovať aj v rámci iných programov a štipendií (napr. Národný štipendijný program, Visegrad Scholarship Program, štipendiá získané cez SAIA, IAESTE, bilaterálne dohody s partnerskými univerzitami, Tatrabanku, a pod.)

I. Základné pravidlá

  • Ste riadny študent FRI UNIZA.
  • Máte jazykové predpoklady pre absolvovanie pobytu (nie všetky mobility sú v anglickom jazyku; jazyk mobility na univerzitách v Nemecku, Francúzsku, Španielsku a Taliansku si treba vopred overiť).
  • V prípade 3. ročníka Bc. štúdia je nutné skoordinovať termín návratu s termínom ukončenia štúdia. To platí aj pre 2. ročník Ing. štúdia.
  • Študent 3. ročníka Bc. štúdia nemôže absolvovať Erasmus+ stáž cez letné prázdniny. Môže však ísť na tzv. absolventskú stáž. Podobne ako študenti inžinierskeho štúdia - po štátniciach.
  • Uznanie predmetov/kreditov: 
  • predmety zapísané na zahraničnej univerzite treba vopred prediskutovať s garantom študijného odboru a garantom predmetu, ktorý by ste chceli štúdiom v zahraničí nahradiť. Dohodnuté uznanie predmetu potvrdí vyučujúci/garant na predpísanom tlačive. Na partnerskej univerzite je možné študovať aj iné predmety, než len tie, ktoré sú v ponuke v učebných plánoch študijných programov otvorených na FRI UNIZA. V tom prípade však neabsolvované povinné a voliteľné predmety zo študijného plánu platného na FRI treba doštudovať, zvyčajne o rok neskôr. Študent môže v tomto prípade požiadať o odpustenie poplatku za nadštandardnú dĺžku vysokoškolského štúdia.
  • Výška grantu je daná pravidlami UNIZA pre prijímaciu krajinu; závisí od dĺžky pobytu a krajiny. Poberatelia sociálneho štipendia môžu požiadať o navýšenie štipendia.Štipendium pridelené pre študijný pobyt alebo stáž zvyčajne nepokryje všetky náklady spojené s mobilitou Erasmus+. Štipendium je predovšetkým príspevkom pre pokrytie väčšiny nákladov. Grant je možné prideliť až začiatku akademického roka na Slovensku, teda po 1. septembri. Napr. do Fínska sa cestuje už koncom augusta a počas augusta študent nemôže poberať štipendium. Minimálna dĺžka študijného pobytu sú 3 mesiace, stáže 2 mesiace. Financovanie sa poskytuje zvyčajne maximálne na 5 mesiacov.
  • Študent má nárok na vycestovanie na mobilitu v rámci programu ERASMUS+ na maximálne 12 mesiacov za každý stupeň štúdia. Teda môže absolvovať niekoľko mobilít, hoci aj po jednej každý rok štúdia.
  • Absolventská stáž - prihlasuje sa počas posledného ročníka a ukončenie musí byť najneskôr rok od ukončenia štúdia (štátnic).

II. Postup pri prihlasovaní sa na mobilitu

Pre prihlásenie sa do výberového konania na mobility v príslušnom akademickom roku je potrebné pre študijný pobyt vyplniť online prihlášku a pre stáž poslať vyplnenú prihlášku elektronicky na adresu pani Petry Cvičekovej (fakultná referentka Erasmus+):

III. Výber predmetov pre študijný pobyt

Študent si vyberie predmety, ktoré bude študovať na partnerskej univerzite. Vybrané predmety si nechá odsúhlasiť koordinátorom Erasmus+ na partnerskej univerzite.

Odporúčaný počet kreditov za získaný za jeden semester je 30. Nižší počet kreditov môže v špecifických prípadoch odsúhlasiť fakultný koordinátor pre Erasmus+.

V prípade, že si nominovaný študent chce na partnerskej univerzite zapísať predmet, ktorý si bude chcieť dať po skončení mobility uznať ako povinný alebo povinne voliteľný:
1.  navštívi študent vyučujúceho ešte pred vycestovaním (pred podpísaním tzv. zmluvy o štúdiu medzi ním, FRI a partnerskou univerzitou),
2.  študent vyučujúcemu predloží informačný list predmetu vyučovaného na partnerskej univerzite,
3.  vyučujúci posúdi obsah predmetu a konzultuje uznanie predmetu s garantom študijného programu,
4.  v prípade dostatočnej zhody obsahu predmetu vyučovaného na FRI a predmetu vyučovaného na partnerskej univerzite podpíše garant študijného programu študentovi dokument o uznaní predmetu po návrate z mobility.

IV. Tlačivá pre dohodu o štúdiu/stáži a uznanie predmetov

Študent si po nominácii na študijný pobyt pripraví dokument "Zmluva o štúdiu (Learning agreement)" na portáli Online Learning Agreement - (návod na youtube).

Do Online Learning Agreement (OLA) uvedie predmety, ktoré chce v zahraničí študovať. V prípade, že zahraničná univerzita vyžaduje použitie vlastného informačného systému, študent postupuje podľa pokynov zahraničnej univerzity.

Počet kreditov v tabuľke A (predmety študované v zahraničí) v OLA musí byť rovnaký alebo vyšší, ako počet kreditov v tabuľke B (predmety uznané pre štúdium na FRI UNIZA).

V prípade, že si študent chce uznať zo študijného pobytu nejaký predmet za povinný alebo povinne voliteľný zo svojho študijného programu študovaného na FRI UNIZA, dohodne si to vopred s garantom študijného programu a uznanie doloží podpísaným dokumentom:
Žiadosť o uznanie predmetov - pred podpísaním OLA 

Kredity za vyštudované predmety si treba dať uznať podaním žiadosti:
Žiadosť o uznanie predmetov - po návrate zo študijného pobytu 

V. Mimoriadne pravidlá platné v prípade epidémie

Počas epidémie a iných mimoriadnych situácií, študent okrem požadovaných dokumentov zverejnených na stránke FRI UNIZA alebo UNIZA predkladá potvrdenie z prijímacej inštitúcie, že je prijatý na prezenčnú formu štúdia. Pred nástupom na mobilitu študent predloží potvrdenie z prijímacej inštitúcie, že epidemická situácia v krajine umožňuje uskutočnenie prezenčnej formy študia.

VI. Výplata grantu na študijný pobyt/stáž

Grant je rozdelený na dve splátky. Prvú splátka (štúdium 80% grantu, stáž 70% grantu) je študentovi vyplatená po splnení podmienok uvedených v dokumente platnom pre UNIZA, zvyčajne do jedného mesiaca po začiatku mobility. Druhá splátka je vyplatená po doručení všetkých dokumentov o úspešnom realizovaní štúdia/stáže zo zahraničnej inštitúcie a po uznaní výsledkov mobility fakultným koordinátorom.

O výške prideleného grantu je študent informovaný fakultnou administrátorkou, na základe výsledku nominácii a rozdelenia rozpočtu programu Erasmus+ na UNIZA. Výška grantu môže byť dodatočne navýšená. Informácia o tom je poskytnutá zvyčajne na konci akademického roka.

Tabuľky so sadzbami grantov pre študentov pre program Erasmus+


Osobné konzultácie

Konzultácie sú možné u doc. Mártona a Mgr. Cvičekovej, osobne v miestnosti RA110 alebo cez platformu Microsoft Teams.
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum