Základné informácie o kvalite

Vnútorný systém zabezpečovania kvality UNIZA

Kvalita vysokoškolského vzdelávania je indikátorom úrovne a úspešnosti vysokej školy. Kvalita vysokoškolského vzdelávania sa na UNIZA riadi vnútorným systémom zabezpečovania kvality vzdelávania (ďalej VSK), ktorý bol vytvorený v zmysle požiadaviek zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rešpektujúc štandardy Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a Dlhodobý zámer UNIZA na roky 2021 - 2027. (komplexné informácie)


História vnútorného systéme kvality na FRI UNIZA

Ukončené konania v rámci zosúladenia VSK
Prehľad zosúladených študijných programov FRI UNIZA (opis študijného programu, hodnotiaca správa)


Hodnotiace správy FRI UNIZA

Hodnotiaca správa o úrovni vzdelávacej činnosti na fakulte
Správy o hodnotení študijných programov na fakulte
Výsledky preskúmania manažmentom FRI UNIZA 0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum