Katedra matematických metód a operačnej analýzy

Všeobecné informácie

Web http://frdsa.fri.uniza.sk/
Vedúci prof. Ing. Ľudmila Jánošíková PhD.
Kontakt 041/5134200
Miestnosť RA226
Zástupca vedúceho RNDr. Rudolf Blaško PhD.
Kontakt 041/5134283
Miestnosť RA306
Sekretariát Ing. Ľubica Michálková
Telefón 041/5134201
Miestnosť A225

Zamestnanci

doc. Ing. Norbert Adamko PhD. RA218 041/5134222
výučba: modelovanie a simulácia, diskrétna simulácia


výskum: simulačné modely dopravných systémov, modelovanie pohybu a správania sa ľudí, on-line simulačné modely
RNDr. Rudolf Blaško PhD. RA306 041/5134283
výučba: elektronické spracovanie a prezentácia dokumentov, matematická analýza I, III, praktikum z matematiky, projektová výučba
RNDr. Zuzana Borčinová RA304 041/5134279
výučba: matematika pre informatikov, algoritmická teória grafov, matematická analýza, modelovanie a optimalizácia, unix vývojové prostredie
Ing. Boris Bučko PhD. 0902507908
doc. Ing. Ľuboš Buzna PhD. RA214 041/5134203
modelovanie a optimalizácia obslužných systémov na sieťach, grafy, komplexné systémy, operačný výskum (
home,
google scholar,
researchgate,
reseacherid)
Mgr. Peter Czimmermann PhD. RA303 041/5134280
výučba: modelovanie a optimalizácia obslužných systémov na sieťach, algoritmická teória grafov, algebra, teória informácie, komplexné systémy, operačný výskum
doc. Ing. Peter Fabián PhD. RA217 041/5134206
výučba: multimediálne informačné systémy, umelá inteligencia, expertné systémy
výskum: elektronická podpora vzdelávania (e-learning), geografické informačné systémy, povrchová doprava
iné: medzinárodná spolupráca, internacionalizácia výučby, základy programovania
Mgr. Lýdia Gábrišová PhD. RA305 041/5134285
výučba: matematická analýza 1, 2, numerické metódy
výskum: lokačné úlohy, navrhovanie verejných obslužných systémov
prof. RNDr. Jaroslav Janáček CSc. RA215 041/5134204,0903736400
výučba: diskrétna optimalizácia, modelovanie a optimalizácia, optimalizácia na sieťach, fuzzy množiny a neurónové siete, metaheuristiky, matematické programovanie, matematické princípy informatiky, teória a metodológia aplikovanej informatiky
výskum: optimalizačné metódy, matematické programovanie, lokačné úlohy, navrhovanie verejných obslužných systémov, navrhovanie distribučných systémov, rozvrhové úlohy
Ing. Peter Jankovič PhD. RA325 041/5134019
výučba: algoritmy a údajové štruktúry 2, diskrétna simulácia, modelovanie a simulácia
výskum: simulačné modely dopravných systémov, on-line simulačné modely, zvyšovanie robustnosti rozvrhov, modelovanie obslužných systémov, modelovanie pohybu a správania sa ľudí
prof. Ing. Ľudmila Jánošíková PhD. RA226 041/5134200
výučba: strojovo orientované jazyky, modelovanie a optimalizácia,
výskum: matematické modelovanie a optimalizácia obslužných systémov.
RNDr. Alžbeta Klaudinyová RA307 041/5134286
výučba: algebra, pravdepodobnosť a štatistika, praktikum z matematiky
doc. Ing. Michal Koháni PhD. RA325,RA103 041/5134019,5134060
výučba: diskrétna optimalizácia, modelovanie a optimalizácia, optimalizácia sietí, implementácia optimalizačných algoritmov, fuzzy množiny a neurónové siete
výskum: optimalizačné metódy, matematické programovanie, lokačné úlohy, navrhovanie verejných obslužných systémov, optimalizácia dopravných systémov
RNDr. Aleš Kozubík PhD. RA304 041/5134279
výučba: matematická analýza I, II, III,
pravdepodobnosť a štatistika, elektronické spracovanie a prezentácia dokumentov
výskum: aktuárske vedy, teória rizika v poistení, matematické modelovanie ekonomických procesov
Ing. Michal Lekýr PhD. A220 041/5131420
Výučba predmetov: Strojovo orientované jazyky, Počítačová grafika, Počítačová grafika 3D
Ing. Tomáš Majer PhD. RA310 041/5134250
výučba: algoritmická teória grafov, kryptografia a počítačová bezpečnosť, teória informácie
výskum: operačná analýza, optimalizácia dopravných systémov
doc. Ing. Peter Márton PhD. RA102,RA219 041/5134053,041/5134229
dopravná technológia - nákladná železničná doprava, simulácia a optimalizácia dopravných systémov
Ing. Ľubica Michálková A225 041/5134201
sekretariát katedry
doc. RNDr. Stanislav Palúch CSc. RA310 041/5134250
výučba: algoritmická teória grafov, kryptografia a bezpečnosť, teória rozvrhov, teória informácie
doc. RNDr. Štefan Peško CSc. RA302 041/5134275
výučba: algoritmická teória grafov, algebra, teória hier, kvantitatívne metódy v logistike, teória hromadnej obsluhy
RNDr. Ida Stankovianska CSc. RA308 041/5134288
výučba: algebra, pravdepodobnosť a štatistika;
výskum: optimalizácia dopravných systémov
RNDr. Alžbeta Szendreyová PhD. RA216 041/5134205
výučba: matematika pre informatikov, diskrétna optimalizácia, modelovanie a optimalizácia, optimalizácia na sieťach,
výskum:optimalizačné metódy, lokačné úlohy, navrhovanie verejných obslužných systémov
Ing. Peter Tarábek PhD. RA223 041/5134212
výučba: počítačové videnie, spracovanie obrazu, strojové učenie, umelá inteligencia
Ing. Katarína Zábovská PhD. RB201 041/5134424
optimalizácia na sieťach
diskrétna optimalizácia
teória grafov
dáta, informácie, znalosti
Ing. Michal Žarnay PhD. RA216 041/5134224
simulácia a optimalizácia riadenia systémov, formálne metódy, rozvoj jemných zručností so zameraním na pozíciu manažéra

Doktorandi

Ing. Milan Straka
Ing. Jaroslav Szabo A220
výučba: algoritmická teória grafov, algebra výskum: rozvrhovacie problémy

Popis činnosti

Katedra je základným pracoviskom pre vzdelávaciu a vedeckú činnosť v oblasti matematických základov riadenia. Zabezpečuje výučbu poslucháčov v oblasti algebry, matematickej analýzy, teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky, teórie rozvrhov, operačnej analýzy, modelovania a simulácie systémov a v ďalších disciplínach súvisiacich s jej výskumnou činnosťou, ako sú teória informácie, kryptografia, údajové štruktúry, počítačová grafika, geografické informačné systémy, umelá inteligencia a multimediálne informačné systémy. Výskumná činnosť katedry sa zameriava na vývoj a aplikáciu optimalizačných a simulačných metód v systémoch na podporu rozhodovania pri plánovaní a riadení procesov.

Aktivity pracoviska