História fakulty

História

Takmer od vzniku Vysokej školy dopravnej a neskôr Vysokej školy dopravy a spojov v Žilinen sa odborníci z rôznych katedier a z rôznych fakúlt dlho zaoberali dopravnými a informačnými systémami ako z hľadiska technického, tak aj z hľadiska prevádzkového a ekonomického.

Vďaka tejto symbióze štúdia rôznych dopravných a informačných systémov z uvedených hľadísk si skupina pracovníkov čoraz jasnejšie uvedomovala, že spomenuté systémy majú spoločné základné vlastnosti. Vo všetkých prípadoch je základom územne rozľahlá sieť (napr. železničná, cestná, telefónna, počítačová ), po ktorej sa premiestňujú prvky (cestujúci, vlaky, automobily, informácie). S rozvojom dopravnej a informačnej infraštruktúry preberajú štruktúru územne rozľahlých systémov aj výrobné podniky, obchod, finančné systémy a pod. Vzniká tak veľké množstvo systémov, u ktorých, napriek rôznemu účelu, sa premiestňujú prvky (suroviny, výrobky, informácie, financie) po väčšom území vyhradenými cestami. Premiestňovanie vo veľkej miere vplýva na výkonnosť celého systému, preto ho treba spoznávať a riadiť. Odborníci rôznych zameraní (technici, matematici, manažéri, ekonómovia, informatici) začali spolupracovať pri riešení uvedených úloh. Táto spolupráca viedla k vzniku novej fakulty - Fakulty riadenia VŠDS

Fakulta riadenia bola zriadená rozhodnutím Akademickej rady VŠDS dňa 11. 7. 1990

Akademickú obec fakulty, vytvorili pracovníci Strojníckej a elektrotechnickej fakulty (Katedra technickej kybernetiky, Katedra informačných systémov), Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (Katedra komunikačných systémov, Katedra jazykov, Katedra ekonomiky dopravy) a Ústavu rozvoja komunikácií. Okrem spomenutých pracovníkov, ju taktiež vytvorili študenti študijného odboru Kybernetika v doprave a spojoch, ktorýmal prvých absolventov už v roku 1975 na vtedajšej Strojníckej a elektrotechnickej fakulte. Od roku 1993 je tento odbor v plnom rozsahu nahradený širšie koncipovaným študijným odborom Informačné a riadiace systémy.

V roku 1996 sa fakulta premenovala na Fakultu riadenia a informatiky. Tento názov výstižnejšie odráža najmä tú skutočnosť, že v jej profile a orientácii hrajú významnú rolu informačné technológie, a to primárne ako nástroj na podporu rozhodovania pri hľadaní optimálnych či suboptimálnych riešení v oblasti riadenia pohybu prvkov na rozľahlých sieťach, kde má fakulta nielen historicky vybudované silné teoretické zázemie, ale aj tím erudovaných odborníkov z oblasti projektovania a realizácie integrovaných informačných systémov. 

Významným obdobím je i rok 1992, keď fakulta otvorila detašované pracoviská v Prievidzi a Ružomberku