Akreditačné spisy

Bc.

Rozhodnutie - priznanie práva udeľovať titul Bc. - denná forma - informatika DP FRI PD

Rozhodnutie - priznanie práva udeľovať titul Bc. - denná forma - manažment DP FR

Priznanie práva udeľovať titul Bc., denná forma - manažment DP PD.

Priznanie práva udeľovať titul Bc., denná forma - informatika DP PD.

Priznanie práva udeľovať titul Bc., ext. forma - manažment DP PD.


Ing.

Rozhodnutie - priznanie práva udeľovať titul Ing. - denná forma - informačné systémy (konverzný)

Rozhodnutie - priznanie práva udeľovať titul Ing.- denná forma - informatické nástroje na podporu rozhodovania (12.8.2013)

Rozhodnutie - priznanie práva udeľovať titul Ing. - denná forma - manažment (2r.)

Rozhodnutie - priznanie práva udeľovať titul Ing. - denná forma - manažment (3r.)

Rozhodnutie - priznanie práva udeľovať titul Ing. - denná forma - aplikované sieťové inžinierstvo (12.8.2013)

Rozhodnutie - priznanie práva udeľovať titul Ing. - denná forma - aplikované sieťové inžinierstvo

Rozhodnutie - priznanie práva udeľovať titul Ing.- denná forma - informatické nástroje na podporu rozhodovania (12.8.2013)

Rozhodnutie - priznanie práva udeľovať titul Ing. - denná forma - aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný)

Rozhodnutie - priznanie práva udeľovať titul Ing. - denná forma - počítačové inžinierstvo

Rozhodnutie - priznanie práva udeľovať titul Ing. - denná forma - počítačové inžinierstvo (konverzný)

Rozhodntie - priznanie práva udeľovať titul Ing., denná forma - št. program Informatické nástroje na podporu rozhodovania

Rozhodnutie o pozastavení platnosti priznaného práva udeľovať titul Ing.- denná forma - počítačové inžinierstvo

Rozhodnutie o pozastavení platnosti priznaného práva udeľovať titul Ing. - denná forma - počítačové inžinierstvo (konverzný)

Rozhodnutie - obnovenie platnosti priznaného práva udeľovať titul Ing. - denná forma - počítačové inžinierstvo

Rozhodnutie - obnovenie platnosti priznaného práva udeľovať titul Ing. - denná forma - počítačové inžinierstvo (konverzný)


PhD.

Rozhodnutie - priznanie práva udeľovať titul PhD. - denná forma - informatické nástroje na podporu rozhodovania

Rozhodnutie - priznanie práva udeľovať titul PhD. - externá forma - informatické nástroje na podporu rozhodovania

Priznanie práva udeľovať titul PhD., ext. forma - manažment FRI ŽU

Priznanie práva udeľovať titul PhD., denná forma - manažment FRI ŽU


Docenti a profesori

Priznanie práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore manažment

Rozhodnutie - priznanie práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov


Ostatné

Rozhodnutie - priznanie práva udeľovať absolventom jednotl.štud.programov príslušné akademické tituly


Staršie akreditačné spisy

ŽU

Hodnotiaca správa AK 2009
Hodnotiaca správa AK 2009 prílohy 1
Hodnotiaca správa AK 2009 prílohy 2

FRI

Hodnotiaca správa ku komplexnej akreditácii vrátane samoevalvácie v roku 2007
Hodnotiaca správa ku komplexnej akreditácii vrátane samoevalvácie v roku 2007 - prílohy