Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na štúdium - akademický rok 2017/2018

Informácia o podmienkach prijatia na :
bakalárske štúdium
inžinierske štúdium
doktorandské štúdium

K príprave na prijímacie skúšky odporúčame využiť možnosti ponúkané spoločnosťou SCIO

Termín podávania prihlášok do 31. marca 2018

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, poskytneme ubytovanie na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole.

7 dôvodov "Prečo študovať na FRI?"

1. štúdium najžiadanejších odborov z pohľadu trhu práce

2. okamžité uplatnenie na trhu (98 %, zdroj: profesia.sk)

3. adekvátne finančné ohodnotenie, t.j. plat výrazne vyšší ako priemer v SR (1 267 EUR, priemerný mesačný príjem absolventa = 1. miesto spomedzi mimobratislavských fakúlt, zdroj: sociálna poisťovňa)

4. prepracovaný vzdelávací systém

5. výučba orientovaná na podnikovú prax

6. individuálny prístup a rodinný rozmer štúdia (podujatia FRIfest, FRIČKOVICA, FRIpunč, FRIples, Beh Jeana de Mijona...)

7. úzka spolupráca s IT firmami a zahraničnými partnermi (stáže)


Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí:    16.2.2018 od 10,00 hod.

Mrkni ako nám bolo fajn na MINULOROČNOM FRI :)


ONLINE Deň otvorených dverí (prebieha online cez aplikáciu umiestnenú na internetovej stránke fakulty): 

8.11.2017 od 16:00 hod. do 21:00 hod.

7.3.2018  od 16:00 hod. do 21:00 hod.

Mapa univerzitného areálu
 

Elektronická prihláška

https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky

Povinné prílohy k prihláške:
Elektronickú prihlášku na bakalárske štúdium je potrebné vytlačiť, dať potvrdiť na strednej škole, priložiť k nej doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Dokumenty (prihlášku s prílohami) je možné poslať na adresu fakulty poštou alebo elektronicky prostredníctvom systému Elektronická prihláška.
Povinnou prílohou pre študijný odbor Manažment je overená kópia vysvedčenia z predposledného ročníka štúdia (nie maturitného ročníka).

Testy z minulých rokov

Testy z rokov 1994-2016

 

Informácie o prípravných kurzoch

Prípravný kurz z matematiky


Študentský život

Možnosť pozrieť si kultúrny a spoločenský život na fakulte vám ponúkame v nasledujúcej fotogalérií a na našom youtube kanáli budFRI.sk. Odporúčame taktiež pozrieť FRI blog na študentskej stránke www.budfri.sk. Ďalšie fotogalérie nájdete v časti Fakulta -> Galéria.