Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na štúdium - akademický rok 2017/2018

Informácia o podmienkach prijatia na :
bakalárske štúdium
inžinierske štúdium
doktorandské štúdium

K príprave na prijímacie skúšky odporúčame využiť možnosti ponúkané spoločnosťou SCIO

Termín podávania prihlášok je predĺžený do 18. apríla 2017

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, poskytneme ubytovanie na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole.


Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí:    10.2.2017 od 10,00 hod.

Informačný plagát k DOD vrátane programu

Mrkni VIDEOPOZVÁNKU NA DOD FRI 2017 a ako nám bolo fajn na MINULOROČNOM DOD :)

ONLINE[1] Deň otvorených dverí: 

2.11.2016 od 16:00 hod. do 21:00 hod. - archív DOD

1.3.2017  od 16:00 hod. do 21:00 hod.

Informačné plagáty: jesenný a jarný ONLINE DOD

[1] Deň otvorených dverí prebieha online cez aplikáciu umiestnenú na internetovej stránke fakulty http://www.fri.uniza.sk

Mapa univerzitného areálu
 

Elektronická prihláška

https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky

Povinné prílohy k prihláške:
Elektronickú prihlášku na bakalárske štúdium je potrebné vytlačiť, dať potvrdiť na strednej škole, priložiť k nej doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Dokumenty (prihlášku s prílohami) je možné poslať na adresu fakulty poštou alebo elektronicky prostredníctvom systému Elektronická prihláška.
Povinnou prílohou pre študijný odbor Manažment je overená kópia vysvedčenia z predposledného ročníka štúdia (nie maturitného ročníka).

Testy z minulých rokov

Testy z rokov 1994-2016

 

Informácie o prípravných kurzoch

Prípravný kurz z matematiky

 

Prečo študovať na FRI?

90% študentov je hrdých na štúdium na FRI *

Fakulta patrí medzi najžiadanejšie medzi zamestnávateľmi **

Kvalitné zázemie a pestrá možnosť voľnočasových aktivít


Študentský život

Možnosť pozrieť si kultúrny a spoločenský život na fakulte vám ponúkame v nasledujúcej fotogalérií a na našom youtube kanáli budFRI.sk. Odporúčame taktiež pozrieť FRI blog na študentskej stránke www.budfri.sk. Ďalšie fotogalérie nájdete v časti Fakulta -> Galéria.


 

* Zdroj: Výsledky dotazníkov absolventov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia

** Zdroj: http://www.profesia.sk/cms/newsletter/maj-2010/zostavili-sme-rebricek-najziadanejsich-absolventov/42599