Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské

Školský rok: 2015 / 2016 | 2016 / 2017 | 2017 / 2018

Google Calendar

Školský rok: 2016 / 2017
01.09.2016 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2016 Začiatok akademického roka 2016/2017
01.09.2016 - 07.09.2016

Pridávanie a odoberanie predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný  semester akademického roka 2016/2017.

02.09.2016 Zápis na doktorandské štúdium
08.09.2016 Zápis do druhého ročníka inžinierskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka.
08.09.2016 Zápis do druhého ročníka inžinierskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka.
09.09.2016 Zápis do prvého ročníka inžinierskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka.
12.09.2016 Zápis do tretieho ročníka bakalárskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka.
13.09.2016 Zápis do druhého ročníka bakalárskeho štúdia.
14.09.2016 Zápis do rovnakého prvého a rovnakého druhého ročníka bakalárskeho štúdia. Dodatočný zápis do 1. ročníka bakalárskeho štúdia pre novoprijatých študentov.
15.09.2016 Spracovanie "Individuálneho študijného plánu doktoranda" školiteľmi
15.09.2016 Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške denných doktorandov
22.09.2016 Otvorenie prípravného kurzu pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
23.09.2016 Termín dodatočného zápisu výberových predmetov pre novoprijatých prvákov bakalárskeho štúdia cez systém VZDELÁVANIE.
23.09.2016 Slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov zapísaných do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
23.09.2016 Ukončenie prípravného kurzu pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
23.09.2016 Ukončenie prípravného kurzu pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
26.09.2016 Predpokladaný začiatok vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2016.
26.09.2016 Začiatok vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2016.
25.10.2016 - 26.10.2016

Prezentačné dni externých doktorandov - verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Projekt 2 a Projekt 4

27.10.2016 - 28.10.2016 Prezentačné dni denných doktorandov - verejná rozprava na katedrách v rámci predmtov Projekt 1 a Projekt 5
27.10.2016 - 28.10.2016

Prezentačné dni externých doktorandov - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 5

31.10.2016 Posledný termín prihlášky na štátnu skúšku v zimnom termíne príslušného akademického roka.
31.10.2016 Posledný termín registrácie záverečnej (bakalárskej a diplomovej) práce obhajovanej v danom akademickom roku elektronicky cez systém záverečné práce.
02.11.2016 - 02.11.2016

ONLINE - Deň otvorených dverí od 16.00 hod. – 21.00 hod.

14.11.2016 - 18.11.2016 Dizertačné skúšky denných doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky denných doktorandov z predmetu "Predmet špecializácie"
25.11.2016 Posledný termín odovzdania záverečnej práce na posúdenie vedúcemu prác na zimný termín štátnych skúšok.
02.12.2016 Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho a tretieho ročníka bakalárskeho štúdia - odovzdanie výkazu o štúdiu.
07.12.2016 Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych a inžinierskych prác na študijnom oddelení fakulty v čase od 8.00 do 13.00 pri konaní štátnej skúšky v zimnom termíne príslušného akademického roka.
16.12.2016 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v zimnom termíne.
23.12.2016 - 05.01.2017 Prázdniny doktorandov
23.12.2016 Ukončenie vyučovania v zimnom semestri.
09.01.2017 - 13.01.2017 Prihlásenie sa na štátne skúšky z povinných predmetov doktorandského štúdia
09.01.2017 Začiatok skúšobného obdobia zimného semestra.
11.01.2017 - 13.01.2017 Zimný termín konania štátnych skúšok.
23.01.2017 - 27.01.2017 Štátne skúšky z povinných predmetov k dizertačnej skúške
31.01.2017 Výzva pre školiteľov na vypísanie tém dizertačných prác pre akademický rok 2017/2018
01.02.2017 Zverejnenie tém projektovej výučby pre nasledujúci akademický rok.
06.02.2017 - 13.02.2017

Predbežný termín pridávania predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre letný  semester akademického roka 2016/2017.

08.02.2017 Prezentácia projektovej výučby v inžinierskom štúdiu.
10.02.2017 Deň otvorených dverí v Žiline.
17.02.2017 Ukončenie skúšobného obdobia zimného semestra.
20.02.2017 Začiatok vyučovania v letnom semestri.
22.02.2017 Posledný termín prihlášky na štátnu skúšku v letnom termíne (tlačivo je v systéme „Záverečné práce“.).
01.03.2017 - 01.03.2017

ONLINE - Deň otvorených dverí od 16.00 hod. – 21.00 hod.

03.03.2017 Posledný termín záväzného prihlásenia výberových predmetov študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na nasledujúci akademický rok cez celoškolský systém VZDELÁVANIE.
28.03.2017 - 29.03.2017

Prezentačné dni externých doktorandov - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 1

30.03.2017 - 31.03.2017 Prezentačné dni denných doktorandov - verejná rozprava na fakulte v rámci predmtov Projekt 2 a Projekt 4 
31.03.2017 Zverejnenie tém dizertačných prác pre akademický rok 2017/2018
31.03.2017 Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2017/2018
31.03.2017 Ukončenie prijímania prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium v ďalšom akademickom roku.
07.04.2017

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške externých doktorandov

13.04.2017 Posledný termín odovzdania inžinierskej záverečnej práce na posúdenie vedúcemu záverečnej práce.
21.04.2017 Posledný termín na odovzdanie dizertačných prác na obhajobu
21.04.2017 Posledný termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce na posúdenie vedúcemu záverečnej práce.
03.05.2017 Stanovený termín na odovzdanie inžinierskych prác na študijnom referáte fakulty v čase od 8.00 do 14.00 pri konaní štátnej skúšky v letnom termíne príslušného akademického roka druhého ročníka inžinierskeho štúdia.
10.05.2017 Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych prác na študijnom referáte fakulty v čase od 8.00 do 14.00 pri konaní štátnej skúšky v letnom termíne príslušného akademického roka tretieho ročníka bakalárskeho štúdia.
19.05.2017 Ukončenie vyučovania v letnom semestri.
22.05.2017 Začiatok skúšobného obdobia letného semestra.
26.05.2017 Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho štúdia a uzatvorenie tretieho ročníka bakalárskeho štúdia - odovzdanie výkazu o štúdiu.
31.05.2017 Posledný termín na odovzdanie prihlášok na doktorandské štúdium pre akademický rok 2017/2018
01.06.2017 Prijímacie skúšky do prvého ročníka inžinierskeho štúdia.
02.06.2017 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v letnom termíne.
12.06.2017 - 16.06.2017

Dizertačné skúšky externých doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky externých doktorandov z predmetu "Predmet špecializácie"

13.06.2017 - 14.06.2017 Letný termín konania štátnych skúšok.
15.06.2017 - 15.06.2017

Prijímacie skúšky do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.

16.06.2017 - 21.06.2017

Letný termín konania štátnych skúšok.

22.06.2017 - 23.06.2017 Prijímacie konanie na doktorandské štúdium
29.06.2017 - 30.06.2017 Promócie.
06.07.2017 - 07.07.2017 Zápis do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
11.07.2017 Prijímacie konanie na štúdium v inžinierskych programoch.
14.07.2017 Ukončenie skúšobného obdobia letného semestra.
14.07.2017 Posledný termín podania žiadosti o uzavretie ročníka (odovzdanie indexu na študijnom referáte). Od tohto termínu až do začiatku vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2016 nie je možné konať skúšky, ani žiadať o uzavretie ročníka.
14.07.2017 27. výročie vzniku FRI.
17.07.2017 - 11.08.2017 Prázdniny doktorandov
15.08.2017 Posledný termín na odovzdanie "Ročného hodnotenia doktoranda""
15.08.2017 - 31.08.2017 Obhajoby dizertačných prác
28.08.2017 - 28.08.2017

Prázdniny doktorandov

30.08.2017 - 06.09.2017

Pridávanie a odoberanie predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný  semester akademického roka 2017/2018.

31.08.2017 Ukončenie akademického roka 2016/2017
31.08.2017 Ukončenie akademického roka 2016/2017.
01.09.2017 Začiatok akademického roka 2017.
01.09.2017 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2017

Začiatok akademického roka 2017/2018

01.09.2017 - 06.09.2017

Pridávanie a odoberanie predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný  semester akademického roka 2017/2018.