Doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. držiteľom CCNP certifikácie

Doc. Ing. Pavel Segeč, PhD., sa od januára 2015 stal držiteľom prestížnej priemyselnej certifikácie Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing&Switching. Zaradil sa tak medzi najvyššie certifikovaných odborníkov v oblasti počítačových sietí, ktorí na Žilinskej univerzite v Žiline pôsobia (v súčasnosti na UNIZA pracuje jeden držiteľ najvyššieho stupňa certifikácie CCIE a dvaja držitelia druhého najvyššieho stupňa certifikácie CCNP).


Priemyselné certifikácie sú znalostné skúšky zamerané na vybranú oblasť odbornosti (napríklad informačno-komunikačné technológie) pokrývajúce jej teoretické i praktické aspekty. Držiteľ certifikácie musí preukázať hlboké teoretické znalosti v predmetnej problematike a schopnosť prakticky ich aplikovať pri riešení konkrétnych úloh. Platnosť priemyselných certifikácií býva spravidla časovo obmedzená a pre obnovenie resp. predĺženie certifikácie musí jej nositeľ absolvovať predpísané skúšky opakovane. Je to prirodzený dôsledok faktu, že certifikácia preukazuje obsiahnutie predpísaných znalostí na úrovni doby, no oblasť IKT sa neustále vyvíja. Obsah certifikačných skúšok sa preto takisto priebežne aktualizuje. Dlhoročné držiteľstvo priemyselnej certifikácie preto veľmi jasným spôsobom preukazuje, že jej nositeľ je nielen človek, ktorý je vo svojej oblasti odborníkom so schopnosťou prakticky aplikovať svoje znalosti, ale že si svoje znalosti neustále aktívne udržiava, prehlbuje a inovuje.

Certifikácia CCNP R&S je druhou najvyššou technickou certifikáciou zameranou na oblasť smerovania a prepínania v IP sieťach, ktorú poskytuje spoločnosť Cisco. Pre získanie certifikácie CCNP R&S je potrebné absolvovať tri samostatné predpísané skúšky, ktoré sa do hĺbky zameriavajú na oblasť prepínania (SWITCH), smerovania (ROUTE) a riešenia problémov (TSHOOT) v IP sieťach. Platnosť tejto certifikácie je tri roky, po ktorých je potrebné certifikáciu obnoviť.

Držiteľstvo priemyselných certifikácií vedecko-pedagogickými pracovníkmi vysokého školstva je potrebné považovať za mimoriadnu pridanú hodnotu, ktorou títo špecialisti nielen preukazujú svoju odbornosť, ale ktorá zároveň vypovedá aj o ich aktívnom prístupe pri udržiavani a prehlbovaní svojich odborných kvalít, nehovoriac o ich okamžitej aplikovateľnosti v komerčnej sfére. Obzvlášť v súčasnosti, keď je po certifikovaných odborníkoch v komerčnom sektore neutíchajúci dopyt, si každý certifikovaný špecialista pracujúci na univerzite zaslúži mimoriadny obdiv, úctu a rešpekt.

Doc. Segečovi srdečne blahoželáme a prajeme v dalšej práci veľa osobných i profesionálnych úspechov!
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI