Oznámenie o udelení vedecko-pedagogického titulu docent Ing. Anne Jackovej, PhD.

Rektorka Žilinskej univerzity v Žiline   Dr. h. c.  prof.  Ing.  Tatiana  Čorejová,  PhD. u d e l i l a  podľa  §  10  ods.  7  zákona  č.  131/2002 Z. z.  o  vysokých školách  a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov

vedecko-pedagogický titul docent

Ing. Anne   J a c k o v e j ,  PhD.

v študijnom odbore  3.3.15 manažment s účinnosťou  od 15. novembra 2014.

Habilitačné konanie sa uskutočnilo na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline.

Názov habilitačnej práce: „Využitie manažérskeho účtovníctva v riadení podniku“

Predseda  habilitačnej  komisie: prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.


K získaniu titulu srdečne blahoželáme!

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI