Predstavenie bakalárskych prác ocenených CENOU DEKANA v akademickom roku 2020/2021

Predstavujeme Vám bakalárske práce obhájené v akademickom roku 2020/2021 ocenené CENOU DEKANA. Ide o excelentné práce, ktoré boli nominované predsedami skúšobných komisií. Veríme, že budú inšpiráciou pre študentov končiacich v akademickom roku 2021/2022. Pripomíname, že záverečné práce je možné si vypožičať v Informačnom centre fakulty.

Oceneným absolventom/absolventkám blahoželáme a prajeme im veľa úspechov na inžinierskom stupni štúdia. Chceli by sme sa touto cestou poďakovať aj vedúcim prác za ich vedenie.

 
ŠTUDIJNÝ PROGRAM: INFORMATIKA

Absolventka:

Bc. Karolína Peťková

Názov práce:

Výpočtová štúdia inerciálnych tokov elastických buniek v zahnutých mikrokanáloch

Vedúci práce:
prof. Mgr. Ivan Cimrák, Dr.
Stručný popis:

Práca je zameraná na skúmanie rovnovážnych polôh buniek migrujúcich v zahnutých mikrokanáloch, s využitím počítačových simulácií. Hlavným cieľom práce bolo navrhnúť rôzne experimenty a skúmať, ako na rovnovážne polohy buniek vplývajú rozdielne hodnoty parametrov simulácie, ako napríklad elasticita a veľkosť buniek, ich štartovacie pozície, či rýchlosť tekutiny.

Absolventka:
Bc. Anna Mati
Názov práce:

Počítačová diagnostika rakoviny prsníka s využitím umelých neurónových sietí

Vedúci práce:
Ing. Lukáš Falát, PhD.
Stručný popis:
Cieľom práce bolo vytvoriť program, ktorý môže diagnostikovať rakovinu prsníka na mamografických obrázkoch pomocou umelých neurónových sietí. Program obsahuje modely natrénované na takých známych štruktúrach ako LeNet, AlexNet, VGG16, Resnet 50 a Resnet 101. Používateľ môže vybrať konkrétny model pre predikciu rakoviny alebo využiť možnosť komplexnej predikcie, ktorá použije jednu štruktúru a vyhodnotí ich výsledky.

Absolvent:
Bc. Milan Vrábeľ
Názov práce:
Rozpoznávanie emócií z obrazových údajov
Vedúci práce:
doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.
Stručný popis:
Cieľom práce bolo vytvoriť aplikáciu, ktorá dokáže rozpoznať emóciu zo statických obrazových údajov pomocou metód strojového učenia. Práca sa venuje aj experimentom, ktoré sa týkajú nájdenia efektívnej metódy pre úlohu rozpoznávania emócií.

Absolvent:
Bc. Daniel Badušek
Názov práce:
Webová aplikácia pre smart televízory na zobrazovanie univerzálnych informácií
Vedúci práce:
Ing. Štefan Toth, PhD.
Stručný popis:
Cieľom práce bolo navrhnúť a implementovať webovú aplikáciu, ktorá umožní zobrazovanie digitálneho obsahu na smart TV spolu s administračným rozhraním určeným k ovládaniu obrazoviek na diaľku. Praktická časť popisuje postup návrhu softvéru, komunikáciu prostredníctvom WAMP s využitím PHP frameworku Ratchet, implementáciu a výsledky testovania.

Absolventka:
Bc. Žaneta Hrbková
Názov práce:
Objavovanie podtypov rakoviny z genomických dát s využitím zhlukovania
Vedúci práce:
Ing. Lukáš Falát, PhD.
Stručný popis:
Práca sa sústredí na problém nesupervízovaného učenia objavovania nových rakovinových podtypov s použitím zhlukovacích algoritmov na genomických dátach. Cieľom práce bolo na základe porovnania nájsť efektívny algoritmus, ktorý identifikuje z dát subtypy rakoviny.

Absolvent:
Bc. Juraj Oberta
Názov práce:
Detekcia rakoviny pľúc s využitím konvolučnej neurónovej siete
Vedúci práce:
Ing. Lukáš Falát, PhD.
Stručný popis:
Cieľom práce bola detekcia rakoviny pľúc za pomoci konvolučnej neurónovej siete zo snímok počítačovej tomografie pľúc. Jednotlivé časti práce sa zaoberali úpravou a vylepšovaním snímok počítačovej tomografie tak, aby boli vhodné pre použitie pri tréningu rôznych zaužívaných, rovnako aj absolventom vytvorených architektúr konvolučných neurónových sietí, samotným tréningom týchto architektúr a následným využitím modelov týchto sietí.


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: POČÍTAČOVÉ INŽINIERSTVO

Absolvent:
Bc. Dávid Kozák
Názov práce:
Automatizovaná liaheň hydiny
Vedúci práce:
Ing. Peter Šarafín, PhD.
Stručný popis:
Cieľom práce bolo navrhnúť a zhotoviť zariadenie, tiež nazývané liaheň alebo inkubátor. Úlohou tohto zariadenia je napodobniť proces prirodzeného liahnutia. Automatizovaná liaheň udržiava teplotu, vlhkosť a zabezpečuje podmienky pre správny vývoj embrya. Senzor HTU21D sníma aktuálnu teplotu a vlhkosť. Na základe získaných údajov systém následne reguluje teplotu a vlhkosť na požadované hodnoty. Liaheň riadi vývojová doska Nucleo-64 STM32L053R8. Zariadenie je nastavované a monitorované prostredníctvom Android aplikácie.


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: MANAŽMENT

Absolventka:
Bc. Petra Cibuľová
Názov práce:
Dane s environmentálnym aspektom v SR a v zahraničí
Vedúca práce:
Ing. Beata Holková, PhD.
Stručný popis:
Cieľom práce bolo vyhodnotiť vývoj, efektivitu a rozsah využívania daní s environmentálnym aspektom v Slovenskej republike a v iných vyspelých krajinách.

Absolvent:
Bc. Adam Lesičko
Názov práce:
Finančná analýza podniku a predikcia vývoja jeho finančnej situácie
Vedúca práce:
doc. Ing. Anna Jacková, PhD.
Stručný popis:
Cieľom práce bolo vyhodnotiť konkrétnu finančnú situáciu konkrétneho podniku a navrhnúť súbor odporúčaní pre jeho zlepšenie. Práca obsahuje aj finančné a nefinančné nároky týchto odporúčaní, prínosy a potenciálne hrozby, ktoré môžu nastať ich aplikáciou.

Absolvent:
Bc. Alexander Sýkora
Názov práce:
Analýza postavenia krajín v uznaných športoch vo svete
Vedúci práce:
doc. Ing. Michal Varmus, PhD.
Stručný popis:
Cieľom práce bola analýza možností zoradenia krajín v jednotlivých uznaných športoch. Na základe vybraných ukazovateľov zoradiť krajiny podľa úspešnosti v jednotlivých uznaných športoch vo svete a vytvoriť odporúčanie pre autority, zaoberajúce sa tvorbou legislatívy o športe.

Absolventka:
Bc. Katarína Zeleňaková
Názov práce:
Motivovanie a vzdelávanie zamestnancov vo vybranej spoločnosti
Vedúca práce:
Ing. Dominika Tumová, PhD.
Stručný popis:
Cieľom práce bola identifikácia súčasnej situácie motivácie a vzdelávania zamestnancov vo vybranej spoločnosti a následne tvorba návrhu motivačného a vzdelávacieho programu pre zamestnancov.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI