Vyhlásenie Akademického senátu FRI UNIZA k Národnému integrovanému reformnému plánu

Akademický senát Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline sa na svojom rokovaní dňa 23.10.2020 venoval kapitole "Reforma financovania a riadenia vysokých škôl" v materiáli "Národný integrovaný reformný plán", jeho obsah považuje za východisko k diskusii o ďalšom rozvoji vysokých škôl, no má k nemu nasledujúce pripomienky:

1: Kapitola sa odvoláva iba na tú časť návrhu akreditačných postupov SAAVŠ, ktoré kladú pri hodnotení kvality vzdelávania dôraz hlavne na kvalitu tvorivej resp. publikačnej činnosti. Je pritom známe, že tieto dve kvality nemusia korelovať. Sústredenie sa iba na jednu časť kritérií na zabezpečenie kvality vzdelávania nie je v súlade s odporúčaniami európskej akreditačnej agentúry ENQA. Tá vo svojej metodike ESG 2015 odporúča jasne rozlišovať medzi REF (Research Excellence Framework) a TEF (Teaching  Excellence Framework) a pre hodnotenie kvality vzdelávania využívať TEF.

2: Navrhnutý inovovaný model financovania vysokých škôl vyvoláva celkový dojem, že vysoké školy budú financované na základe plnenia úloh, ktoré im budú stanovené z veľkej časti z externého prostredia a s nejasne stanovenými kritériami. Namietame, že kvalitné vysoké školy a kvalitné fakulty majú odborný a etický potenciál stanovovať si tieto úlohy a sledovať ich plnenie samostatne. K tomu by viac prispeli stabilné, predvídateľné a organizačne menej náročné formy financovania a tvorby rozpočtu. Navrhované spôsoby financovania by mohli predstavovať postup v prípade, keď potrebná kvalita nie je dosiahnutá.

3: Akademický senát Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline nesúhlasí so zámermi navrhovanej reformy riadenia. Tá by výrazne redukovala a obmedzila samosprávny charakter vysokých škôl a fakúlt, ktorého dôležitou súčasťou je aj možnosť výberu a voľby jej vedenia akademickou obcou. Skúsenosti naopak hovoria, že kvalita práce a riadenia vysokých škôl a ich fakúlt výrazne závisí od miery zapojenia a angažovania sa akademickej obce v týchto činnostiach.

Žilina 23.10.2020
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE

Projekty a centrá FRI