Výsledky hodnotenia nových VEGA projektov

Vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás informovať, že výsledky hodnotenia nových projektov so začiatkom riešenia v roku 2016 sú k dispozícii na webovej stránkehttp://www.minedu.sk/vysledky-hodnotenia-novych-projektov-vega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2016/Po prihlásení sa do on-line systému e-VEGA je v zmysle dodatku č. 5 k pravidlám VEGA k dispozícii slovné stanovisko komisie k príslušnému projektu a výsledné bodové hodnotenie.

Predsedníctvo VEGA prerokovalo a schválilo výsledky vstupného hodnotenia projektov, ako ich predložili príslušné komisie VEGA. V uvedených zoznamoch sú projekty zoradené podľa úspešnosti po hodnotení jednotlivými komisiami, nejde o zoznamy financovaných projektov v roku 2016. V zmysle pravidiel VEGA pridelenie, resp. nepridelenie dotácie závisí od bodového hodnotenia projektu vyjadrujúceho jeho kvalitu, od plánovaných finančných požiadaviek vyplývajúcich zo žiadostí, od celkového počtu prijatých žiadostí a od celkovej výšky rozpočtových prostriedkov, ktoré budú vyčlenené na projekty VEGA v roku 2016, čo ovplyvní aj konečný počet financovaných projektov.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI