Zasadnutie akademického senátu FRI UNIZA 11.6.2020

Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 11. júna 2020 o 13:00 v Informačnom centre FRI. Účasť verejnosti bude možná aj prostredníctvom videokonferencie s využitím platformy MS Teams (link na pripojenie). 

Predbežný program rokovania:

 1. Predloženie Správy o činnosti AS FRI za rok 2019.
 2. Prerokovanie materiálu „Výročná správa o činnosti FRI UNIZA za rok 2019“.
 3. Prerokovanie materiálu „Správa o hospodárení FRI UNIZA za rok 2019“.
 4. Prerokovanie návrhu na zmenu organizačnej štruktúry FRI UNIZA.
 5. Vyhodnotenie podávania prihlášok na akademický rok 2020/2021.
 6. Prerokovanie materiálu „Informácie o možnostiach štúdia na FRI UNIZA“ (ak. rok 2021/22).
 7. Prerokovanie návrhov na nové voliteľné predmety.
 8. Prerokovanie návrhu na jednotné uznávanie predmetov na FRI UNIZA.
 9. Prerokovanie návrhu na 2. kolo podávania prihlášok na FRI UNIZA.
 10. Prerokovanie návrhu na nových členov skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok pre študijné programy v 1. a 2. stupni.
 11. Prerokovanie materiálu „Návrh opatrení na podnety a pripomienky zo 4. ročníka celouniverzitného prieskumu“.
 12. Rôzne.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI