Zasadnutie akademického senátu FRI UNIZA 14.5.2019

Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 14. mája 2019 o 14:00 v miestnosti RA101.

Predbežný program rokovania:

  1. Predloženie výročnej správy o činnosti AS FRI za rok 2018.
  2. Prerokovanie materiálu „Správa o hospodárení FRI UNIZA za rok 2018“.
  3. Prerokovanie materiálu „Návrh rozpočtu FRI UNIZA na rok 2019“.
  4. Prerokovanie zmien v organizačnej štruktúre FRI UNIZA.
  5. Rôzne.0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI