Zasadnutie akademického senátu FRI UNIZA 5.6.2019

Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 5. júna 2019 o 13:00 v miestnosti RA101.

Predbežný program rokovania:

  1. Prerokovanie návrhu na úpravu Rokovacieho poriadku AS FRI UNIZA.
  2. Informovanie o stave a štruktúre prihlášok na jednotlivé študijné programy.
  3. Prerokovanie materiálu "Informácie o možnostiach štúdia na FRI“:
    • a.  bakalárske štúdium,
    • b.  inžinierske štúdium,
    • c.  doktorandské štúdium.
  4. Rôzne.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI