Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské

Školský rok: 2016 / 2017 | 2017 / 2018 | 2018 / 2019

Školský rok: 2017 / 2018
01.09.2017 Začiatok akademického roka 2017.
01.09.2017 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2017 - 06.09.2017

Pridávanie a odoberanie predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný  semester akademického roka 2017/2018.

11.09.2017 Zápis do tretieho ročníka bakalárskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka.
12.09.2017 Zápis do druhého ročníka bakalárskeho štúdia.
13.09.2017 Zápis do rovnakého prvého a rovnakého druhého ročníka bakalárskeho štúdia. Dodatočný zápis do 1. ročníka bakalárskeho štúdia pre novoprijatých študentov.
21.09.2017 Otvorenie prípravného kurzu pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
22.09.2017 Termín dodatočného zápisu výberových predmetov pre novoprijatých prvákov bakalárskeho štúdia cez systém VZDELÁVANIE.
22.09.2017 Slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov zapísaných do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
22.09.2017 Ukončenie prípravného kurzu pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
25.09.2017 Predpokladaný začiatok vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2017.
31.10.2017 Posledný termín prihlášky na štátnu skúšku v zimnom termíne príslušného akademického roka.
31.10.2017 Posledný termín registrácie záverečnej (bakalárskej a diplomovej) práce obhajovanej v danom akademickom roku elektronicky cez systém záverečné práce.
24.11.2017 Posledný termín odovzdania záverečnej práce na posúdenie vedúcemu práce na zimný termín štátnych skúšok.
07.12.2017 Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych a inžinierskych prác na študijnom oddelení fakulty v čase od 8.00 do 13.00 pri konaní štátnej skúšky v zimnom termíne príslušného akademického roka. Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho a tretieho ročníka bakalárskeho štúdia - odovzdanie výkazu o štúdiu.
18.12.2017 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v zimnom termíne.
22.12.2017 Ukončenie vyučovania v zimnom semestri.
08.01.2018 Začiatok skúšobného obdobia zimného semestra.
10.01.2018 - 11.01.2018 Zimný termín konania štátnych skúšok.
01.02.2018 Zverejnenie tém projektovej výučby pre nasledujúci akademický rok.
05.02.2018 - 12.02.2018 Pridávanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre letný termín príslušného akademického roka.
16.02.2018 - 16.02.2018

Deň otvorených dverí

16.02.2018 Ukončenie skúšobného obdobia zimného semestra.
19.02.2018 Začiatok vyučovania v letnom semestri.
23.02.2018 Posledný termín prihlášky na štátnu skúšku v letnom termíne (tlačivo je v systéme „Záverečné práce“.).
08.03.2018 Posledný termín záväzného prihlásenia výberových predmetov študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na nasledujúci akademický rok cez celoškolský systém VZDELÁVANIE.
12.03.2018 - 29.03.2018 Predbežný termín stretnutia s prodekanom pre vzdelávanie a odovzdanie zadaní bakalárskych resp. diplomových prác.
31.03.2018 Ukončenie prijímania prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium v ďalšom akademickom roku.
20.04.2018 Posledný termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce na posúdenie vedúcemu záverečnej práce.
09.05.2018 Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych prác na študijnom referáte fakulty v čase od 8.00 do 14.00 pri konaní štátnej skúšky v letnom termíne príslušného akademického roka tretieho ročníka bakalárskeho štúdia.
18.05.2018 Ukončenie vyučovania v letnom semestri.
21.05.2018 Začiatok skúšobného obdobia letného semestra.
29.05.2018 Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho štúdia a uzatvorenie tretieho ročníka bakalárskeho štúdia - odovzdanie výkazu o štúdiu.
04.06.2018 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v letnom termíne.
07.06.2018 Prijímacie skúšky do prvého ročníka inžinierskeho štúdia.
12.06.2018 - 13.06.2018 Letný termín konania štátnych skúšok.
14.06.2018 Prijímacie skúšky do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
15.06.2018 - 20.06.2018 Letný termín konania štátnych skúšok.
29.06.2018 Promócie pre študentov prvého stupňa.
03.07.2018 - 04.07.2018 Zápis do prvého ročníka bakalárskeho štúdia pre novoprijatých študentov.
13.07.2018 Ukončenie skúšobného obdobia letného semestra.
13.07.2018 Posledný termín podania žiadosti o uzavretie ročníka (odovzdanie indexu na študijnom referáte). Od tohto termínu až do začiatku vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2018 nie je možné konať skúšky, ani žiadať o uzavretie ročníka.
14.07.2018 28. výročie vzniku FRI.
30.08.2018 - 05.09.2018 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2018/2019.
01.09.2018 Začiatok akademického roka 2018.
01.09.2018 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2018 - 05.09.2018 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2018/2019.
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI